سکس کردیم اما ولم کرد

0 views
0%

سلام من اولین سکسم مینویسم امیدوارم دخترا عبرت بگیرن.من الی هستم 18 سالمه این خاطره واسه چندماه پیشه من یه سال پیش با پسری آشنا شدم به اسم امیر اوایل دوستیمون ازم لب میخواست ول من دلم نمیخواست پررو بشه تا اینکه دوستیمون اوج گرفت داستان من از اونجایی شروع شد که یه روز به بهونه خونه دوستم پیچیدم دوتا ماشین دختر پسر رفتیم باغ یکی از بچه تو 1 ساعت راه امیر بغلم کرده بود چون هوا سرد بود یه پتو روم کشیده بود همش لب میگرفت دستش روی سینم بود تا اینکه رسیدیم اونجا یه ویلای کوچیک داشت همه با جفتشون توی یه پتو پیچیده بودن مشغول لب بازی بودن ماهم همینطور تا اینکه امیر پاشد رفت قلیون بچاقه منم با چندتا از دوستای دخترم قرار گذاشتیم اگه خواست بکنن اول من برم تو اتاق بدم چون هیچکدوم تجربه نداشتیم امیر قبلا زیاد حرف سکس میزد ولی من نمیخواستم اونم میگفت باشه ولی نمیذارم کسی بهت دست بزنه به جز خودم تا اینکه قلیون کشیدیم بعدش هوا خیلی سرد شد من رفتم تو اتق دراز کشیدم که یهو امیر اومد پیشم خوابید اولین بارم بود که پیشش دراز میکشیدم یکم به خاطر اینکه لوس کنم خودمو جمع کردم گفتم هوا خیلی سرده اونم از پشت بغلم کرد گفت نمیذارم سردت شه گفتم چطوری گفت داغت میکنم بعد برمگردوند لبشو گذاشت رو لبم خورد با یه دستش سینه هامو میمالید با یکیش مانتومو دراورد بعدش تو لبشو برداشت تاپمو داد پایین سوتینمو دراورد سینه هامو با ولع میخورد من هم خجالت میکشیدم هم حال میکردم بعضی موقع ها نوک سینمو گاز میگرفت منم یه آخ میگوفتم اونم میگفت عشقم آخ که میگی حشری میشم.دستشو برد سمت شلوارم که من مقاومت کردم خواستم ناز کنم اونم گفت عشقم بذار کستو بخورم حال کنی گفتم نه گفت الی جونم عزیزدلم بذار دیگه منم دستمو برداشتم شلوارو شورتمو داد پایین شروع کرد به خوردن من که میدونستم شاید یه اتفاقی بیوفته تموم کسمو تراشیده بودم اینم بگم من قدم 165 با سینه 75 کون زیاد بزرگی ندارم ولی خوش فرمه. اهان کسمو که میخورد لیس میزد چوچولمو گاز میزد میمکید تا اینکه من آبم اومد گفتم نامردیه کیرشو در اوردم گذاشتم دهنم همونطوری که واسه فیلما بود واسش ساک زدم با تخماش بازی کردم بعدش کیرشو کشید رو کسم که هنوز خیس بود. گفت برگرد گفتم از کون نه گفت اگه دردت اومد سریع درمیارم گفتم قول گفت نمیخوام درد بکشی قول بعد گذاشت دمه کونمو یه تف زد فرو کرد یه جیغ زدم که بچه ها گفتن چی شده امیر گفت هیچی شوخی میکردیم جیغ زد گریم گرفت سریع دراورد با انگشت شروع کرد اول یکی بعد دوتا بعد جیغ من اونم گفت صبر کن حال میکنی رفت کرم از کیفم برداشت مالید و انگشت کرد سوراخمو گشاد کرد گذاشت اولش گریم داشت درمیومد ولی بعدش حال کردم تند تلمبه میزد بعد آبش اومد داغیشو تو کونم حس کردم کیرشو کشید بیرونو لبام بوس کرد گفت ببخشید عشقم اگه درد کشیدی تا اینکه چند ماه گذشت مثل همیشه فقط لب بازی اونم خیلی بیشتر بهم توجه میکرد تا اینکه یه روز گفت بیا تمومش کنیم میخوام تنها باشم ولی چند روز بعد فهمیدم با یکی دیگست بهش گفتم خیلی نامردی گفت من اونو خیلی دوست دارم بای واسه همیشه منم کم نیوردم رفتم با یکی از رفیقاش که از همه چی خبر داشت ولی. خیلی دوسم داشت هنوز امیر دوست دارم میدونم برمیگرد دعا کنید این کسی که الان باهاشم خیلی دوسم داره چیکار کنم من شما دعا کنید که به عشقم برسم و بگید چیکار کنم.نوشته‌ الی

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *