سکس گروهی با دختران مست

0 views
0%

سلام.توپاییزسال گذشتهوقتی ازخواب عصر بیدار شدمدیدم هیچکس خونه نیستاز قبل میدونستم مادر پدرم قرار برن کرج عروسیه دوست باباماما داداشمو نمیدونستم کجاست.وقتی بهش زنگ زدم گفت بارفیقاش رفته فشماعصابم خیلی کیری شد چون ما همه جاباهم میرفتیم.حوصلمم خیلی سر رفته بود زنگ زدم رفیقممهدیگفتم بیاد پیشم.وقتی اومد من بهش پیشنهاد دادم که به سارا و شبنم بگیم بیان(ساراوشبنم باهم دوستنسارا دوست دختر من بودشبنمم دوست دخترمهدی).قبل از اینکه بهشون تلفن کنیم به این نتیجه رسیدیم کهمن سارا رو کردمتوام که شبنمو کردیپس بیا مشروب بگیریم مستشون کنیماول من سارارومیکنمتوام شبنموبعدش عوض میکنیم.خلاصه سرتونو درد نیارمبعد از اینکه زنگ زدیم بهشون و کلی کس لیسی کردیم تا بیان 1ساعت بعد اومدن.البته لازم به ذکر است که باهاشون فابریک نبودیم.وقتی اومدن نشستیم به مشروب خوردن.خوب که مست شدیم مهدی طبق معمول شبنمو برد تو اطاقسارا هم با اون کون گندش اومد نشست رو پاممنم لباشو خوردمو کسه تپلشو که از زیر شلوار گرمکن زده بود بیرونو گرفتم.دستمو گرفت کرد تو شرتشمنم که همینطوری داشتم میمالوندمش تو این فکر بودم که چطوری بریم تو اطاق پیش اونا.دستمو در اوردم بهش گفتم بریم ببینیم اونا چیکار میکنن؟دخترام که خوراکشون فضولیهگفت بریمبعد رفتیم پیش اونا که رفته بودن تو اطاق مادرم اینا.وقتی رفتیم تو شبنم یه خورده جیغو ویغ کرد منم زدم تو شوخیو گفتم ما نصف تختو میخوایمبه شما کاری نداریم که.بعد منو سارا رفتیم بغلشون خوابیدیم.مثله همیشه لب بازی کردیمو… بعد بهش گفتم واسم ساک بزن ولی اونم مثله همیشه نه و نوو کردمنم که تعریف ساک زدنه شبنمو از مهدی شنیده بودمتمام فکر و ذکرم این بود که چطوری جامو عوض کنم.بعد طی یه حرکت انقلابی و از قبل هماهنگ شده با مهدیمهدی رفت زیر پتو که کسه سارا رو بخوره منم رفتم رو شبنم خوابیدم اول یه نگاه به سارا کردموقتی دیدم اوکی خیالم راحت شد. وقتی رفتم روش همچین خودشو زد به مستی که انگار خوار کسده یه شیشه عرق سگیو خورده.البته مست بود ولی نه اونطوری که نفهمه منممنم که از خدا خواسته افتادم روش لب و گردنشو خوردماونم هی اهو اوه میکردبعد گوشاشو میک زدمو همینطوری اومدم پایینیه جوری سینهاشو خوردم که موهای سرمو کندبعد رفتم پایین تر سراغ کسشاول یه خورده انگشتمو کردم تو کسش بعد افتادم به جون کسشیه جوری میک زدمو خوردم که داشت از حال میرفت.میخواستم بیشتر بخورم تا بیشتر حشری شه ولی دیدم اگه ادامه بدم دیگه مویی تو سرم نمیمونهبعد اومدم بالا دوباره لب بازی کردیم.فقط خدا خدا میکردم که واسم ساک بزنه که دیدم منو از رو خودش پرت کرد پایین و اومد روم و خیلی وحشیانه رفت سراغ کیرم.لامصب مثه این پورن استارا ساک میزدداشتم هلاک میشدم.نزدیک این بود که دیگه ابم بیاد ولی از لرزشه تنم فهمید که ابم داره میادواسه همینم سریع کیرمو از دهنش در اورد رفت سراغ تخمام و تخمامو خورد.انصافا که کارش درست بود.منم چرخوندمشو خوابیدم روشاول کیرمو مالوندم به کسش بعد اروم کردم تو… دیگه داشت دیونه میشد.همینطوری که داشتم تلمبه میزدمازش لبم میگرفتم.چند تا تلمبه زدمو ابم اومد.ابمو ریختم رو شیکمش. با اینکه کلم داغ بود ولی بخاطر ساکی که زده بود زود ابم اومد.با اینکه فردای اون روز زنگ زدنو گفتن شما از مستیه ما سو استفاده کردید و از این کس و شعرا و دیگه هم پیداشون نشدولی یکی از بهترین تجربه های زندگیم بود.نوشته‌ شایان

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *