شبی که گاییده شدم

0 views
0%

سلام من نیما هستم. داخل بچگی و نوجوانی خیلی خوشکل بودم جوری که حس میکردم پسرا که میان سمتم واسه همینه. میرم سر داستان چند وقتی بود که دیگه پسر داییم مخم زده بود و هروقت که پیش هم بودیم لا پایی می‌کرد منو قبلش هم ساک چون شهرستان بود خیلی پیش نميومد این قضیه هر از گاهی بود. تا چند مدت که دیگه خبری نبود من رفتم شهرستان عروسی دعوت بودیم که اون نبودش مست کردم حسابی زنگ زدم بهش خودش نتونست بیاد یکی دیگه فرستاد دنبالم چون مست بودم یکم گردوندم که مستیم بپره آخر شب رسوندم خونه داییم همه خواب بودن آرش پسر داییم در باز کرد رفتم داخل رفتیم تو اتاق دو تا تشک پهن کرده بودن آرش لباساشو درآورد به جز شرت عادت داشت موقع خواب به منم گفت لباساتو در بیار مثل من منم درآوردم رفتیم زیر پتو که بخوابیم چند دقیقه که گذشت حس کردم دستش داره میاد سمتم دستشو اورد رو صورتم نوازش کرد انگشت می‌کرد لای لبامو بازی می‌کرد با لبام انگشتشو کرد تو دهنم و تکون میداد و بدنمو می‌مالید حسابی حشریم کرد بعد سرمو گرفت برد پایین سمت کیرش شرتشو درآورده بود کیرش جلو صورتم بود شب بود و تاریک زیر پتو کیرشو گرفت مالید و انگشت کرد به صورتم همه جای صورتم می‌کشید کیرشو می‌مالید به چشمام بعد کیرشو گذاشت رو لبام یه فشار کوچیک داد دهنم باز کردم کیرش حل داد تو دهنم شروع کرد تو دهنم عقب جلو کردن منم دهنم باز کرده بودم واسش کیرش که عقب جلو میشد نفسم قطع و وصل میشد کیرشو می‌کرد ته حلقم و نگه می‌داشت و درمی‌آورد وقتی کیرشو تا ته جا میداد تو دهنم صورتم میخورد به زیر شکمش بعد کیرش دارورد گفت به شکم بخواب..به شکم خوابیدم بالشت گذاشت زیر شکمم رفت رو رونام نشست انگشت کرد لای کونم تف مالید و انگشت کرد به سوراخ کونم و انگولم می‌کرد آروم خم شد کیرشو گذاشت رو سوراخ کونم تنم مور مور شد قبلا از کون کرده بود ولی خیلی وقت پیش و خیلی کوتاه یه فشار داد کیرشو به سوراخ کونم یه تیر وحشتناک افتاد تو وجودم و کونم تیر می‌کشید یه اههه بلندی کردم بی توجه بقیه کیرشم حل داد داخل بدون اینکه نگه داره هم آروم شروع کرد عقب جلو کردن کیرش تو کونم خیلی درد داشتم بی اختیار ناله میکردم بلند بلند بهم گفت هییس همه می‌فهمن ولی نمیتونستم ناله نکنم میسوخت داخل کونمو سوز میداد کیرش که حرکت می‌کرد تو کونم دید فایده نداره دست گذاشت رو دهنم دستش که رو دهنم بود بینیم هم گرفته بود محکم و از کون می‌کرد حسابی من نمیتونستم نفس بکشم زیر دستش داشتم خفه میشدم سرمو تکون دادم و یه نفس و آهی کشییدم ولی سری باز جلو دهن و بینیمو گرفت و به کردنش ادامه داد چند بار دوم کلی نفسم نگه داشتم و کون میدادم به خفگی که میرسیدم سرم یه تکون میدادم که نفس میخوردم که باز می‌گرفت جلو دهنمو سریع بار آخر که خواستم سرم تکون بدم که نفس بکشم خیلی محکم گرفت و نذاشت اصلا داشتم خفه میشدم درد کونم یادم رفت داشتم دیگه خفی میشدم به زور با دستم انگشتی که بینیمو گرفته بود حل دادم پایین تونستم نفس بکشم عمیق نفس مکشیدم و اونم خیلی آروم و ریلکس کیرشو تو کونم عقب جلو می‌کرد همین حین خوابید روم با پایان وزنش فشار کل وزنش روم بود نفس با صدا شد خر خر مانند شکمش تو گودی کمرم بود و فقط کمرش کار می‌کرد که کیر تو کونم کنه و خوب بکنه از کون کیرش تا خایه می‌کرد داخل و تلمبه میزد عمیق در گوشم گفت الان تموم میشه بلند شد از روم کیرش درآورده یه تف کرد رو کیرش و تا خایه کرد تو کونم همشو جا داده بود ولی باز حل میداد بعد شروع کرد به محکم و سریع تلمبه زدن از درد ناله میکردم دستش رو دهنم بود اوووم اوووم میکردم سرعتش بیشتر کرد به گریه زاری افتادم بی اختیار گریه زاری میکردم اونم عمیق و خشن فقط می‌کرد از کون داشت جرم میداد خوب یهو کیرش تا ته کرد تو کونمو نگه داشت پایان آبش خالی کرد تو کونم همون حالت موند تا کل آبش خالی شد کیرش در نیاورد از کونم همون حالت بود منم گریم بند اومده بود دستشو برداشته بود از دهنم کیرش نیمه شق بود تو کونم دهنه کونم بی اختیار یه باز و بسته کردم کیرش از تو کونم سر خورد بیرون بعدش همون حالت ولم کرد خوابید منم شورتمو پوشیدم بالشتی که زیر شکمم بود گذاشتم زیر سرم خوابیدم صبحش نمیتونستم صاف راه برم تا چند روزم تو دلم درد میکرد.نوشته نیما

Date: June 4, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *