شراب مانند

0 views
0%

موهای شرابی لختم و زدم كنار و گوشواره های بلند با نگین مشكیمو در اوردم موهای شرابی تیره ابروی های كشیده و بلند كه شش ماهی میشد برشون نداشته بودم نامرتب نامرتببینی تقریبا پهن از روبه رو ولی قوس كمی سمت بالالب های درشتگردن كشیده و جای لك كبودی بزور پوشونده شده با صد لایه كرم پودرلباس خواب توری مشكیدوتا بند از پشت گردنم میشد و تور مشكی و به سمت زیر باسنم رها میكرد شورت مشكی لامبادام روی اعصابم بودهرچند دقیقه یكبار نخ و از بین باسنم میكشیدم بیرون و دوباره رها میشد و سرجای اولش برمیگشت رژ قرمزمو پاك كردم و به جاش برق لب حجم دهنده مورد علاقه خودم و رامین و زدمصدای چرخش كلید و توی در شنیدم بی اعتنا منتظرش موندماز چارچوب در نگام میكرد -سلام گلارهبرگشتم و لبخندمى هدیه دادم بهشاین كار من بود-سلام عزیزمدستمو انداختم دور گردنش و زیر گلوشو بوس كردم-خوبی قربونت بشم؟ مامانت اینا خوب بودن-اوهوم رومو برگردوندمچرا باید اسم خانوادمو میورد؟ چرا باید یادم مینداخت كه این خونه و این من فقط واسه بعضی شبای رامینه باید میگفت خانوادم كه یادم بندازه كه تو هنوز متعلق به اوناییخانوادم پسم میزدنچون دختر تحصیلكردشون دل باخته ی مردی شده بود كه در قید و بند ازدواج نبود هنوز مسافرتای مجردی میخواستهنوز خانم های مختلف میخواستاما من متفاوت بودم من برای رامین هرزه ای ثابت بودمكسی بودم كه واسم خونه اجاره كرده بود كه حواسش بهم باشهكه به كس دیگه ای نیازمند نشمحتی همین خانواده كه میگه -هی هی هی چته خوشگلم حرف نمیزنی-هااا؟ هیچی عزیزم دلم واست تنگ شده بود كجا بودیبی اعتنا راه افتاد سمت پذیرایی و منم پشت سرش-كجا بودم؟ مگه من بهت میگم كجا بودی؟-نه نمیگی ولی خب حق هم ندارم كه نصف شب جایی جز اینجا بمونمپس توام شبا جایی غیر از اینجا نموننشست روی كاناپه و دكمه های پیراهن سرمه ایشو باز كرد ساعتشوى انداخت رو میز-باز همون حرفای همیشگی گلاره قبل از سكس. میگم چته عزیزم بیقراری واسه سكس هرسری اینقدر حرفای چرت میزنی؟راجب چی داری حرف میزنی؟ راجب كی؟من كجا بمونم؟ لطقا تمومش كنمیتونستم الان با دوست دخترم باشمولی الان كنار توام دلتنگ توام-اره سه هفته ای یبار دلتنگ میشییا وایمیسی كسم تنگ شه با این حرفم قهقه بلندی زد و دستمو كشید و من افتادم توی بغلش و دستشو كشید رو كمرم-اخه كس تنگ كی بودی تومیخندید و من نگاه لكه ی كبودی زیر گوش چپش میكردمچقدر دختره واسم مهمه كه میذاره اثر رابطشون روش باشه بعد من حتی موقع ارگاسمم هم اجازه ی دست كشیدن و كشیدن ناخن هام روی كمرش هم نداشتمفقط ملاحفه ی تخت توش مشتم مچاله میشدپاهامو باز كرد و منو نشوند رو پاش یه پام اون سمت كمرش و اون یكی سمت دیگه روبه روی هم بودیمحداقل توی این ساعت رامین مال من بوددستامو برد عقب و از پشت دستامو گرفت -پاهاتو حلقه كن در كمرم میخوام برم تو اتاق خوابدستمو از پشت كمرم گرفته بود و بلند شد و سمت اتاق رفتخودمو چسبیدم بودم به مرد یك شبه ام و عضلاتش و با گونه ام لمس كردماروم گذاشتم رو تخت و از توی كشو طناب همیشگی و دراورد و دستامو پشت كمرم بستروی تخت افتاد بودم و دستمم از پشت بسته بود و نمیتونستم بلند شم نشسته بود كنار و نگاهم میكرد-جون وحشی چشمكی حواله اش كردم و بی درنگ پاهامو باز كرد و از پشت كمرم شورتمو كشیدتمام بندم تیر كشید شورته از جلو و عقب وسط پام بود و رامین میكشیدش -حالا بدون مشورت من شورت جدید میخری كه جر بخوری-بله اقاپاهامو كشید و تقریبا من پایان وزنم روی كتف و گردنم بود و كس و باسنم بالارو به روی صورتش وحشی اش كردمسینه های درشتم به سمت صورتم بودنرامین نگاهم كرد و گفتبكننننننمت و خندیدمیدونست از واژه بكنمت بدم میاد و تحقیر امیز میدونستم یه لیس ابدار از اول تا روی سوراخ كسم كشیداهه-خانم صب كن از همین الان اه نكش كه بعدا جیغ بكشی منو وحشی كنیهمونجور نشسته بود و پاهام رو گردنش و كسم دم دهنش بودكمرم و دستم زیر كمرم داشت تیر میكشید انگشت فاكشو اورد گذاشت رو لب هامتا ته كردم توی دهنم و درش اورد و اروم كردش توی باسنماهه ماهیچه های باسنم منقبض شد و دردم گرفت انگشتشو كامل فرو كرد تو باسنم و دهنشو گذاشت رو كسم اروم مك میزد و نگاهم میكردنگاهش اینقدر خونسرد و بی حس بود كه انگار نگاه یه بچه موقع شیر خوردن از سینه ی مادرشوول میخوردم و كسمو بیشتر مك میزداههه رامین پاهامو ول كن اهههه كمرم شكست با یه حركت سریع ولم كرد وپیراهو و شلوارشو باهم دراورد بندای لباس خوابمو كشید و گفت -جنده ی من من فقط دلم واسه تو تنگ میشه برم گردوند و دستمو كشید عقب و صدای اخم درومد-رامین اروم كتفم كنداز توی كشوی كنار تخت دو نفرمون بسته ی كاندوم و دراورد-ای پدر یدونه بیشتر كه نمونده خانوم چقدر اقاتون پركاره-اره چی بگم بیشتر لیست خرید این خونه كاندومه ولی بازم كم میاد-امشب چیكار كنیم میگی حالا كه یدونه بیشتر نمونده كاندوم و كشید روی كیرش و با دستش باسنمو داد بالا با كیرش زد رو سوراخ باسنم و بعد روی سوراخ كسم-خب با این یدونه كاندوم كدوم و باز كنم امشب گلارهنذاشت جواب بدم و وازلین زد روی سوراخ باسنم و گفت -حیف این پوزیشین هستی و كونتو نگام-رامین خفه شو همینجوری دستم داره میشكنه میخوای از پشت بذاری توش؟جوابمو ندادو كیرشو شق شده چسبوند به پشت و داغیشو حس كردمااههههه اروم بذاریا-چشم پارت اش میكنمسوراخ باسنمو با دستش باز كرد و كیرشو كرد توشاههههه یهویی همشو نكنی تو تروخداسرش رفته بود تو و رامین بیخیال غر زدنای من اروم كونمو میمالید و ماساژ میداد با یه ضرب دیگه كیرش تا نصف وفت تواهههه جرر خوردم اههه بسه دیگه سه ماهه از عقب نكردی بسههههاههه رامین تروخدا درش بیارمیدونستم صحنه ی اینكه كیرش تو كونمه و كونم داره میتركه صحنه سكسیه واسه رامیندستامو كشید عقب و یكی از تخت فاصله گرفتن و حس كردم كمرم الانه كه بشكنه همزمان كیرشو كامل كرد توی كونم-اااه خیلی حرف میزنی گلاره جر خوردن كه عشق و حاله پدر چشمامو بسته بودم و فقط اهه میكشیدم و با صدای بلند میگفتماییییی رامین كونم اییی جر خوردم ولی وسطاش از تب سكس میخندیدمتلمبه میزد و گاهی بجای دستام موهای شراب رنگم و میكشیداون تخت و من دوست داشتم اون تخت و رامین موقع سكس جهنم و هنگام ارضا شدنم بهشت میكرد..-گلاره تو فوق العاده ای دختردر گوشم زمزمه كرد و اروم از روم بلند شد و منم چرخوند..واقعا خوش گذشته بود.نوشته رز

Date: June 24, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *