شوهر سن بالا

0 views
0%

سلام من بارانم 23 سالمه و متأهلم . بنا به رسم و رسومات مجبور شدم با یک مرد 42 ساله ازدواج کنم داستان سکسه من از بعد از ازدواجم شروع میشه که واقعیت است کاملأ واقعیشوهرم اوایل ازدواج چون یه دختر خوشگل و خوشگ هیکل و کس تنگ نصیبش شده بود هر شب می افتاد روم و لبامو گاز میگرفت . گردنمو لیس میزد. پستانهامو میمکید گاز میگرفت لای پستانهامو لیس میزد .. نافمو میمکید .. کناره های رانهامو لیس میزد با زبونش زانوهامو نوازش میداد ..سرشو میبرد وسط پاهام .. کسمو با دستاش بازه باز میکرد.. زبونشو میذاشت رو کسمو لیسش میزد.. با لباش چوچولمو میگرفت میمکید تا جیغم از حشر بالا در میومد .. تمومه تنم بیحال میشد . انگشته اشاره و میانیشو میکرد تو کسمو تند تند داخل و خارج میکرد از کسم .. زبونشو میکرد تو سوراخ کسمو با انگشتش چوچولمو فشار میداد . بعد میخوابوندم رو شکم. گردنمو میبوسید و کمرمو ماساژ میداد.. مهره های کمرمو لیس میزد.. تا برسید به کونم. قبلمو گاز میزد. لیس میزد.. بعد با دستاش قمبلمو باز میکرد و بینشون رو لیس میزد . پشت رانهامو لیس میزد تا کف پام .. بعد بر میگشت قبلمو لیس میزد و دستشو میبرد زیر و انگشت میزد تو کسم اونقد حشری میشدم که جیغ میزدمو ازش میخواستم کیرشو تو کسم بکنه تا ته همش میگفتم منو بکن کیرتو بکن تو کسم اما نمیکرد منو حشری میکرد تا اوج لذت سکس رو بهم بده . بعد میخوابوندم رو کمر.. میومد رو شکمم .. کیرشو بین دو پستانم میذاشت و ماساژ میداد..کیرشو گرفتم تا مجبور شد بیاد بالاتر.. کیرشو گذاشتم تو دهنمو براش ساک زدم .. خایه هاشو میمکیدم.. تا جیغشو در اوردم. خوابید روم..پاهاشو گذاشت لای دو پام . کیر کلفتش شق شده بود. می کشیدش رو کسم . اما نمیکردش تو کس.. پاشد نشست . شکلات ریخت رو کسم .. شروع کرد دوباره کسمو خوردن اونقد خوردش تا به ارضا شدن نزدیک شدم خواستم ارضا بشم که از خوردنه کسم دست کشید. بین ارضا شدن و نشدن بودم. داستم میمردم. کیر میخواستم. اما منو نمیکرد. گذاشت تا بدنم آروم شد.. بعد افتاد رو کسم.. دوباره مکیدش مکیدش اونقد کس رو مکید که دوباره به اوج لذت رسیدم اما اینبار فقط به کردنه کسم قانع نبودم فقط یکبار کیرشو نمیخواستم دلم میخواست کیرشو تو کسم بکنه تا ته. کیشو تو کونم بکنه تا تهش .. اونقد کسمو مکید تا بدنم به لرزه می افتاد. به لرزش که می افتادم . پاهامو میگرفت بالا . کیرشو میکرد تو کسم .. مثل تلمبه عقب و جلو میکرد تو کسمو با انگشتش چوچولمو فشار میداد . خوابوندم رو شکم .. کیرشو کرد تو کونم عقب جلوش میکرد . بعد مثل اسب می ایستادم از پشت میکرد تو کسممممم .. اااووووووووووف .. چه لذتی داشت. میخوابیدیم رو پهلوم . یه پامو میداد بالا .. کیرشو میکرد تو کسم.. میزد آخخخخخخخخخخخخ .. به ارضا شدن که میرسیدم کسم می لرزید.. کیرشو تندتر میزد عقب جلو میکرد داشتم ارضا میشدم. کیرشو از کسم کشید.. آبه کسم مثل فش فشه میریخت بیرون رو کیرش . بعد لباش و میذاشت رو کسم لیسش میزد. دوباره کیرشو میکرد تو کسم.. اینبار تند تند تلمبه میزد . کیرش باد کرده بود . آآآآآآآآآآآآآآخخخخخخخخخ میگفت. با دو دستش پستانهامو فشار میداد. عرق کرده بود. بهش میگفتم کس زنت تنگه دوسش داری .. میگفت قربونه کس تنگه سفیده گوشتیت بشم. میگفتم کیرتو تا ته بکن تو کسم . میگفت کستو هرشب میکنم .. میگفتم کسمو بگااااااااااااا. میگفت کست رو گاییدم. . یکدفه حس میکردم کیرش داره میلرزه تو کسم.. بعد میخوابید رو سینم. منم وسط دو پام فشارش میدادم .. کیرشو از کسم کشید منم کیرشو ساک زدم تا آروم بشه . بعد هر دو لخت تا صبح میخوابیدیم .اما الان دو سال از ازدواجم میگذره دیگه اون سبک سکس رو نداریم . نمیتونه منو بکنه فقط هفته ای یکبار میکنم اونم نه مثل قبل فقط یکسره میاد کیرشو تو کسم میکنه تلمبه میزنه آبشو زود میرزیه و میخوابه.. خودش میگه 46 سالم شده شور اول رو ندارم.. اما من جوونم و سکس میخوام.. برای همین وقتی مردم خونه نیست منم میرم بیرون سه تا دوست پسر دارم هرسه بدنسازن. کیرهاشون کلفت. اونقد منو میکنن تا ارضا بشم.. میخوابم رو یکیشون و کیرشو میکنه تو کسم بعد یکی دیگه میاد رو کمرمو کیرشو میکنه تو کونمو همزمان از کس و کون میخورم. سومی هم پستانهامو میخوره .. اوج لذتههههههههههههه..مجبور شدم به مردم خیانت کنم چون منو به مره سن بالا شوهر دادن که حالا از سکس فراریهمنم کسم گرم و تازه است هنوز تنگه و طالبه کیره. وقتی مردم نتونه کیرشو شق کنه بکنه تو کسم . مجبور شدم برم با کسی که بتونه منو بکنه تا ارگاسم بشمو ارضام کنه..امیدوارم دخترایی که ینو میخونن با مردای سن بالا ازدواج نکنن.مرده سن بالا کس بکن نیست فقط اوایل چون کس براش تر و تازه است با اشتیاق میکنش بعد از مدتی که براش عادی شد نمیکنه و کس رو تشنه ی کیر میذاره.. برای رفع عطش مجبورم میشه خانم یه کیر دیگه پیدا کنه بشینه روش و تلمبشو بکوبه تا ته تا کس سیراب بشه.نوشته باران

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *