عاشق کون گنده

905
Share
Copy the link

سلام من حمید هستم هیکل سکسی و کون گنده رو خیلی دوست دارم قدم یک و هشتاده وزنم هفتاد 20سالمه و سه چشمای رنگی و بور ساکن اهوازی روز داشتم با ماشین تاب میخوردم که دیدم دو تا کس شاخ دارن قدم میزننمنم رفتم واسشون ی ساعت صحبت کردم شماره نگزفتن گفتم حفظ کنید و گقتم و رفتم ناامید شدم بعد چند روز دیدم تو واتساپ پیام اوده نوشته سلام منم فهمیدم دخترس ولی خودمو. زدم ب اون راه گفتم شما و دیگه اشنایی داد فردای اون روز زفتم دنبالش یکس ب پایان معنا بود مو ها بلند بینی عملی واقعا خوشکل سینه های تقریبا هفتاد یا هفتاد و پنج شکم خیلی کم ک انگار صافه کمر باریک رون های گوشتی و کون بزرگ و ژلاه ای واقعا عجب رون هایی داشت و کونشم که دیگه میلرزید و بزرگ بود واقعا خوش هیکل بود ساپورت مشکی با ی مانتو بلند سفید هم پوشیده بود با کفش پاشنه بلند ی ارایش خوشکل سلام کردیم و سنشم 28بود کمی دور زدیم و رفتیم قهوه خونه و رسوندمش بعد ی هفته گفتم بریم خونمون کباب کنیم گفت باشه بساط کباب رو اکی کردم رفتم دنبالش اوردمش خونهی لباس ی سره پوشیده بود کامل تا ساق پاهاش و واقعا کونش منو دیونه میکرد تو اون لباس از بالا و پایین میشد و میلرزید غذا خوردیم بعد دوتا بالشت اوردم فیلم نگاه کردبم پتو هم اوردم انداختم رومون لباشو میبوسیدم و بغلش میکرد و تیشرتمو در اوردم از پشت بغلش کردم کیرم شق شق بود سینه ها شو گرفته بودم گردنشو میبوسیدم و دستشو بردم سمت کیرم اول میگفت نه ولی با اسرار گرفتش منم کونشو دست مالی میکردم لباسامو کامل دراوردم و لباسشو تا رونش دادم بالا دیگه نزاشت و شروع کردم لاپایی زدن تو اون رونهای سفید و پر و کسشو میمالوندم لاروناش تلمبه میزذم دبدم صداش در اومد و لباسشو کامل دادم بالا و سریع شرتشو کشیدم پایینهر کاری کردم ساک نزد گفت بدم میاد منم پتو رو کشیدم کنار وای چه بچه کونی سفید تمیز میزدم روش میلرزید یکم تف بهش زدم خواستم بکنم تو کونش گفت اپنم کردم تو کسش گشاد بود ولی خوب بود قبلشم ی نصفه ترا انداخته بودم بالا یک ساعت تو حالت ها مختلف کسشو کردم و سگی بود ی دفعه کردمش تو کونش تنگ بود داغ داغ گفت چیکار کردی منم کیرمو در نیاوردم تا کم کم دردش رفت دراز کشید روشکم از کون گاییدمش ابم ریختم تو کونش خلاصه من سه ساعت داشتم میکردمش بعد کئنمشم میلرزوندم و همش دیگه بهم میدهنوشته کون کن

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *