عشق و حال ناخواسته با عشقم

0 views
0%

سلام من ارش هستم.تازه عضو شدم.گاهی اوقات میومدم یه سری داستان میخوندمو میرفتم.اما هیچ وقت فکرشو نمیکردم خودم داستان بزارم.این اولین داستانمه.بگذریم…من 18 سال دارم.قدم 178 . 60 کیلو ام.اسم عشقم نداس.17 سالشه و خوش قیافه و جذاب که پسرا دنبالش میفتنو…هم قد خودمه.ما حدود 1سال و نیمه با هم دوس شدیم و همو دوس داریم.با هم بیرون میرفتیم.خانواده هامون میدونستن ما با هم رابطه داریم و دیگه بودنمون و دیگه گیر نمیدادن به رابطمون.حدود 2 هفته ی پیش بود که زنگ زدم به ندا و گفتم ساعتای 3اماده باشه میام دنبالت بریم جای باغ پدر بزرگم تا یه سری بزنیم.چون پدر بزرگم مشهد بود و به من گفته بود بری سر بزنی.منم قبول کرده بودم.خلاصه گفت باشه.ساعتای 230بود اماده شدم رفتم دنبالش و رفتیم سمت باغ.به جای باغ که رسیدیم پیاده شدیم و باید یه مسیر 20دقه ای رو پیاده میرفتیم.خلاصه رسیدیم جای باغ.داخل شدیمو ندا رو گفتم که یه جا بشینه تا من بیام که قبول نکرد و گفت اینجا سگ داره و باهام میاد.گفتم باشه.بعد 15 دقه رفتیم توی خونه باغ تا استراحت کنیم.داخل خونه باغ یه فرش بود و ما رو اون نشستیم.که ندا گفت پاهام درد گرفته (چون کفشاش پاشنه بلند بود و توی خاکی سخت بود باهاشون راه بره).منم گفتم پاهاتو درار تا اب بیارمو بشوری تا خوب شه.گفت باشه.اب اوردم و پاهاشو شست.(راستی ما با هم طبیعی کردبودیم ولی رابطه ای جز لب دادن نداشتیم)بهم گفت خوب نشد و منم نشستمکنارشو یه بوس از گونش کردم و پاهاشو اوردم روی پام تا بمالم تا خوب شه.پاهای خیلی خشکلی داره و من که مممولا به پاها شق میکنم اون موقع شق کرده بودم.ولی دوس نداشتم با عشقم سکس کنم.بعد 5 دقه دیدم که دراز کشید و میخواست پاهاشو بر داره که ناگهانی پاش خورد به کیرم و فهمیدم که فهمید.یه لبخند زد و گفت بیا بغلم دراز بکش.منم دراز کشیدم.بعد چند دقه حرف زدن بهم گفت ارش خیلی دوست دارم و منم گفتم منم همینطور که یه هو لباشو چسبوند به لبام(صورتامون روبرو هم بود)یکم لب گرفتیم که یهو هولم داد به کمر دراز کشیدم و اومد روم دراز کشید و لب میگرفت.دیدم داره نفسش تند میشه و بدنش داغ شده.چون قبلن خونده بودم فهمیدم داره حشری میشه که بهش گفتم ندا بسه.گفت نه.نمیخواستم به سکس بکشه و داشتم هولش میدادم اونور که لبمو گاز گرفت.بهش نیگا کردم گفتم چته که دیدم اشک تو چشاشه و دلم سوخت.ا دامه دادیم.کم کم داش خودشو بهم میمالید که پاشد و لباسم رو در اورد.منم دیگه حشری شده بودم و راضی بودم باهاش حال کنم.دست خودم نبود.با باسن نرمش رو شروارم نشست و سرو کرد به مکیدن بدنم.از گردن شرو کرد تا نافم.ردش مونده بود.منم خیلی اروم مانتوشو باز کردم و لختش کردم.فقط سوتین داشت.درازش کردم و اول لب گرفتمو منم شروع کردم به خوردن بدنش.نفسش تند شده بود که گفت شروارتو درار منم در اوردم و شرتمو کشید پایین.بهم گفت دوس ندارم بخورمش و یه بوسش کرد.شروارشو در اوردم یکم با دستم کسشو مالیدم و بعد شروع کردم به خوردن پاهاش.پاهاش دیوونم کرده بود.بعدش رفتم سمت کس گوشتی و نازشو خوردمش.انقد خوردم که داشتم خسته میشدم.کلا عشقش داشت دیوونم میکرد و انقد خوردم که یهو لرزید . ابش در اومد.دیوونه شده بودم و پایان ابشم خوردم.خوش مزه نبود ولی خوردم.دیوونه گفت بکن تو کسم و من نکردم. یکم استراحت دادمش تا عقلش سر جاش بیاد.گفتم لباس بپوش.گفت تو چی تو ارضا نشدی.گفتم عیب نداره که کیرمو گرفت و مالید و انگشت کرد و بعد حالت سگی شد و گفت ارش بکن تو کونم.گفتم درد زیاد داره که گفت عیب نداره.گفتم اخه گرم نیس گفت با تف.گفتم باشه.یه توف انداختم دم سوراخش و بهش گفتم کف دستم توف کنه که تف کرد و مالیدم سر کیرم.سر کیرمو گذاشتم دم سوراخ بی مو و سفیدش و هر چی زور زدم نرفت تو.یکم با یه انگشت داخل کدرم هیچی نگف .2انگشت کردم یه اخ یواش کشید.بعدش 3 تا و بعد کیرمو گذاشتم و گفتم ندا منو ببخش و یهو کیرمو فشار دادم و تا نصفه بیشتر رفت داخل.یه داد بلند کشیدد و ترسیدم ولی کیرمو 2 3 دقه همونجوری نگه داشتم و سینه هاشو میمالیدم.بعد یواش شروع کردم به تلمبه زدن.اخ و اوخ کم میکرد.سرعتمو بیشتر کردمو دیگه صدای جفتمون در اومده بود .بعد 5 3 دقه گفتم داره ابک میاد که زود بر گشت و کیرمو گذاشت تو دهنش و ابمو خورد.بهش گفتم چرا این کارو کردی گفت چون تو هم کردی.و دراز کشید و خوابید منم کنارش خوابیدم.بعد 30 دقه گوشیش زنگ زد که جفتمون بیدار شدیم و مامانش بود که میگفت کجایی بیا خونه خات اینا اومدن و لباس پوشیدیم.نمیتونست خوب راه بره چون باسنش درد داشت .بغلش کدرمو به لب ازش گرفتم و بهش گفتم ندا خیلی دوست دارم.اونم گفت منم فقط سعی کن دفه بعد که پاهامو مالیدی شقه نکن که نفهمم.خندیدیمو رفتیم سمت ماشین.بردمش خونشون و منم رفتم خونه.تمام داستانم همین بود .ببخشید طولش دادم.مرسی خوندید…نظر بدین.. نوشته‌ آرش

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *