علیرضا همکلاسی متجاوز

535
Share
Copy the link

اول از همه بگم که این داستان واقعیت داره من ۱۴ سالمه اسمم رو نمیگم اسم دوستم علیرضا است اون همیشه سر کلاس من رو انگشت میکرد یک روز تو اردو باهم تنها بودیم من داشتم با گوشیم کار میکردم که یهو شروع کرد به نوازش من دستش رو گذاشت رو کمرم آروم ماساژ داد بعد رسید به باسنم من هم نگاهی عصبانی بهش کردم ناگهان دستش رو کرد تو شرتم و چندین انگشتش رو باهم کرد تو سوراخم من خیلی دردم گرفت ولی صدایی از خودم در نیاوردم به بازیم ادامه دادم بعدش رفتم یجا دیگع تنها نشستم که یهو حولم داد پرت شدم رو زمین سریع خوابید روم شلوارمو نکشید پایین همونجوری کیرش رو فرو میکرد من هم سعی میکردم بزنمش ولی نمیتونستم خدا رو شکر شرتمو پایین نکشید یک روز دیگه هم تو اتوبوس بودیم همه بچه ها باهم صحبت میکردن من کنار دوستم نشسته بودم و چیزی نمیگفتم که یهو دستم رو محکم گرفت و گذاشت رو کیرش برای این که ثابت کنه کیر داره این کار رو کرد من هم میگفتم ولم کن ولی گوش نمیکرد تا آخر راه بزور واسش ساک میزدم البته رو شلوار ورزشی یک روز دیگر هم اون اومدو بزور من رو برد تو دستشویی بدون این که شرتش رو دربیاره گفت کیرم رو بخور من هم مجبور شدم از روی شرت کیرش رو بخورم درضمن هر وقت بهش میگم که میرم به مدیر میگم میگه که لابد میخوای بهش بگی دست کرده تو کونمنوشته پنهان

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *