فانتزی – بی دی اس ام – دختر برده

0 views
0%

نامزد من خیلی خشنه ، و سر کوچک ترین چیزی تنبیه میشم . ما توی یه رابطه بی دی اس ام هستیم ، داستان مربوط به روزی میشه که با هم رفتیم خریدتو پاساژ یه پسر نوجوون به باسن من دست زد و فرار کردمنم فحش خیلی بدی بهش دادمهمونجا نامزدم برم گردوند خونه ، اون فحش دادنو ممنوع کرده بودخیلی عصبانی بود و تو ماشین شیشه دودیمون که نشستیم ، بلافاصله دستهامو محکم با طناب بست و شوکر برقی رو چند بار با ولت بالا روی چوچولم گذاشت ، بار اول جیغی از درد و لذت کشیدم همزمان با درد ، کشش خاصی تو کسم ایجاد شده بوددفعات بعدی اونقدر بیحال شده بودم که فقط ناله میکردمتا برسیم خونه هم گیره روی نوک سینه هام وصل بود و کونمو انگشت میکردوقتی رسیدیم ، منو توی رد روم (( اتاق مخصوص شکنجه یا تنبیه )) هل دادپاهامو از هم بازشون کرد و هر کدوم رو به یکی از میله های چهارچوب مخصوص بست ،به گردنم قلاده ای بست و اونو به زمین وصل کرد طوری که کاملا خم شده بودمشلاق رو برداشت و گفت تنبیه سختی در انتظارته شلاق رو با پایان قدرت روی کسم فرود آورد داد زدم که دهنمو با توپ بردگی بستبه شلاق زدن ادامه داد ، ضربه بعدی درست روی چوچولم نشست ناله کردمدرد لذت تنها حسی بود که داشتمبه همین ترتیب ده ضربه روی چوچولم زدکم مونده بود اشکم دربیادبازم کرد و بردم سمت میز ، طوری که پشتم به میز بود ، دستهامو به پایه هاش بست شکمم رو چند بار بشگون گرفت و بعد چند ثانیه ، اولین مشت ، روی شکمم فرود اومد اوه دردش زیاد بود ولی خیس شدمبعد هر مشت ، همون قسمت رو شلاق میزدبعد از بیستمین مشتش به شکمم ، سه مشت پشت سر هم زد که باعث شدهم جیغ بزنم و هم به ارضا شدن نزدیک شمدهنمو باز کرد بلافاصله گفتم راب ، کافیه ، خواهش میکنم بریم رو تخت . دستشو لای پاهام کشید و گفت برای خیس شدن حین تنبیه هم مجازات میشی و امشب از سکس خبری نیستعذابم میداد و از اینکارش راضی بودبردم سمت صندلی مخصوصمون وسط صندلی ، یه ویبراتور کلفت بود منو طوی روش نشوند که ویبراتور روی چوچولم قرار بگیرهدکمه شو زد و و من ضعف کردمداشتم به اورگاسم میرسیدم که با دکمه دیگه ای ، بهم شوک قویی وارد کرد و از اورگاسم جلو گیری کرددیگه حاضر بودم برای ارضا شدن بهش التماس کنماز کمرم گرفت و یهو من رو روی ویبراتور نشوند و ویبراتور رفت داخلماینبار فقط شوک دادکاملا بیحال و خیس بودمبه زحمت به دستورش بلند شدم گفت این برای خیس شدنت سر تنبیهت بودبخواب روی تختخوشحال شدم چون فکر کرده بودم قراره سکس داشته باشیم ولی اون با طناب ، شروع به باندیج کردنم کردهمونطور باندیج شده ، از میله بارفیکس توی چهارچوب در ، آویزونم کردطوری بسته شده بودم که پاهام کاملا از هم باز بودن و دستهام بالای سرم ، صاف بسته شده بودنافقی آویزون بودماما هنوز تنبیه اصلی مونده بوددوتا دیلوی کلف رو بدون چرب کردن ، توی کس و کونم فرو کرد . سر یه خودکار رو باز کرد و توی نافم گذاشت و چند بار محکم فشارش داد ، درد شدید و خاصی داشت که دوباره خیسم کردگفت باز هم خیس شدن بیجارفت و با پودر فلفل قرمز برگشتاونو دور دیلو کالید و دوباره دیلو رو توی کونم فرو کردکونم حسابی دردناک شده بودیه کش اسکناس آورد و شروع کرد به زدن به نوک چوچولمناله هام خونه رو پر کرده بودگفت گفته بودی اسپنک رو هنگام سکس بیشتر دوست داری گفتم الان آرزو میکنم کاش فقط اسپنکم کرده بودیگلومو گرفت و محکم فشار دادحس خفگی که بهم میداد رو دوست داشتمکمی بعد ولم کرد و از اتاق رفت بیرونو با شلاق برگشتدیلوی کسمو درآورد و شروع به شلاق رو چوچولم کرددرد زیادی داشت ولی لذتش چند برابر بودمیگفتم آه آره محکم تر ، بیشترو باز هم تحریک شدمگفت دیگه شلاق تاثیر گذار نیستدوباره سر خودکار رو چندبار محکم توی نافم فشار داد ، ویبراتور رو آوردروی شوک تنظیم کرد و گذاشت روی چوچولمگفتم خواهش میکنم نه ، دیگه تحمل ندارمولی با بیرحمی پنج شوک قوی بهم وارد کرد که جیغ زدمدیگه ولم کرد ولی تا نزدیک های صبح آویزان بودم و گاهی موهامو میکشید ، و ده دقیقه یبار ، کسمو محکم شلاق میزدنوشته ناشناس

Date: August 4, 2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *