فریاد زیر آب

855
Share
Copy the link

صدای زنگ دیدار معشوقاکلی خجالت کم کم نزدیکم شدنبا لب شروع شدن رفتن رر اتاق خواب همراه لب بازی لباسای همو دراوردنآغوش گرم مالیدن بدن همدیگهمک زدن سینه هالیس زدن لالع گوش و گردن دراز کشیدین روی تخت از من ساکاز اون آماده کردن معقدآماده شدیم کاندوم…فشار آرومدرد فشار بیشتر درررردفشار آخردوست داشتن زیاد گرمای دستش رو دستمنگاه به چشم هاش با برق داخلشاصطکاک موهای سینش به پشتم قوت قلبی بود واسه تحمل درد به قول سامان یه یک طولانی و بعد اینکه کامل رفت داخل دو کمر زدن یک دو هایی که مدام تند تر میشدجلق زدن همزمانش برامنگاه ِلذت بخش به دست های قوی دور کیرمچکه های عرق روی کمرمصدای برخورد بدن هاناله هایی از روی لذتتو اوج بودیمسرعت دست و کمرش بیشتر شد بغل محکم از پشت نبض معقد هنگام ارضا نبض کیر هنگام ارضا چه لذت قشنگی بود هماهنگی‌نبض ها…نگاه آخر دیدن خالی شدن شهوت جایگزینی عذاب وجدان جدا شدن دور شدنعوض شدن نگاه سنگین شدن نگاهدرخواست قلب برای هم آغوشی درخواست کردن با نگاه بی تفاوتی و دورتر شدن بغص تو گلو حلقه اشک داخل چشمجسم بی ارزش شدهصدای نشنیده شده مثل فریادی زیر آب فریاد با پایان اعضای بدن نرسیدن صدا خفگی بیشتر…نوشته ساسی

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *