دانلود

فلیم سکسی کلیپ سکسی لز سفید سیاه شیر کاکاو

0 views
0%

فلیم سکسی کلیپ سکسی لز سفید سیاه شیر کاکاو

 

منو دیگه میشناسید ابایی ندارم که بدم یک جنده یاهرزه هستم که بیشتر از هر کس

ی که فکرش روکنید هات هستم باخیلی هابودم ازپسربچه بگیر برو تا پیرمردهف

تادساله باهاشون بودم این خاطره چندوقت قبلمه .خ

واب دیدم رفتم تو پارکینگ خونه امون اونجا یه مرده دیدم تابهش گفتم شما کی هستی

د اومدجلو وپستونهام روگرفت وشروع کردبه مالیدن ودرهمون حین ازم ل

ب میگرفت وقتی بیدارشدم بشدت خیس بودم دلم کیرمیخواست اگه داستانهای قبل

ی منوخونده باشیدمتوجه میشید الان به کیر زیادی دسترسی ندارم خودارضایی کردم ت

,ا کمی اروم بشم ولی اون هوس وخواستن کیربامن بود تا اینکه چند روز بعدش خونه

یکی ازدوستام رفته بودم وقتی که از آپارتمان اونا اومدم بیرون رفتم تو پارکینگ که س

وارماشینم بشم و برم از کنار یه ماشینی رد شدم از شیشه عقب ماشین متوجه شدم

که مردی که جای راننده نشسته با گوشی بزرگش داره فیلم سکسی نگاه میکنه چون

گوشی تودستش بالا بود از عقب پیدابود من محکم تر قدم برداشتم و به عمد ازجلوی

در راننده اومدم رد بشم که مرده تا منو دید گوشی رو اورد پایین خم شدبطرف فرمان

ماشین فکرمیکنم داشت خودش رومی مالوند من نگاهش کردم و لبخند زدم مرد معلو

م بودهول شده خودش رو باسویج ماشین مشغول نشون داد منم رفتم سوارماشی

نم بشم ولی تو دلم غلغله بود خودمم حشرم با زده بودبالا فقط دودل بو

دم که اگه برم جلو کیرش بزرگ هست یا اگه کوچیک باشه به ریسکش نمیارزید
همینجورکه داشتم فکرمیکردم چیکارکنم دیدم مرده ازماشین پیاده شد تقریب

ا طرفای ساعت 3ظهرمیشد روزسه شنبه بود پارکینگ هم خلوت بود مرده که

پیداشد نگاهش کردم اندامش بد نبود خودش خوشگل نبود ولی بد هم نبودسن

ش حدوده چهل خرده ای میشد دیگه طاقت نیاوردم از ماشینم پیداشدم

صداش کردم ببخشید آقا مرده برگشت نگاهم کردگفتم میشه یه لحظه بیاید مرده اومدبطرف ماشینم و گفت سلام ماشینتون روشن نمیشه ؟ نگاهش کرده عطرخوبی زده بود گفتم نه ماشین خوبه خودم باید روشن بشم قبل ازاینکه مرده چیزی بگه به همون روش خودم دستم روبردم وسط پاهاش و از رو شلوار کیرش رو لمس کردم نیمه خواب بود همزمان با این لبهام رو بردم طرف لبهای مرده و یه لب ازش گرفتم و گفتم حال منم مثل خودتون خرابه کسم کیر میخواد
مرده با تعجب نگاهم کرد وبهم گفت مفتی میدی گفتم اره مفتی هست گفت بیابریم رفتیم سمت راست پارکینگ که درب بسته ای بود مرده با دسته کلیدی که همراهش بود درب رو باز کردگفت برو تورفتم داخل اتاق خودش هم اومددرب روازداخل قفل کرد کلیدلامپ روزدانباری بود مرده منو توبغلش گرفت عطرش رودوست داشتم منم شروع کردم به لب گرفتن همون وسط انباری ولو شدیم مرده دکمه های مانتومن روبازکردمنم شلوارش روبازکردم وباشور
تش باهم کشیدم پایین یکم سینه هام روخوردبعد برعکس شدیم من کیراون روخوردم اونم کس منو خورد لامصب قشنگ میخورد من ابم دیرمیاد کیراون راست شده بودگفتم بیا کسم روکن گفت جوووووووونم باشه ولی وقتی کیرش روگذاشت دم کسم من داشتم نگاه میکردم گفت مریض که نیستی گفتم الاغ من بایدبترسم تومیترسی کیرت روبکن توش که دارم میمیرم کیرش بزرگ بود ازاون 22سانتی های چاق چله بزرگ ومرده پاهام رودورکمرش گذاشت وکیرش رویهوفروکردتوکوسم اه بلندی کشیدم مرده همینجورکه تلمبه میزد سینه هام روهم گرفته بود هردوباهم اه وناله میکردیم همزمان باهم ابمون اومدلحظه اخرکه ابمون اومدمن سرم
روبلندکردم لبهاش روگرفتم تودهنم اب هردمون باهم اومدافتادتوبغل من خیلی سکسمون حال دادبعدازمدتی که سرحال اومدیم مرده گفت که بهش حال دادم و از لحظه اخر که لبهاش رو خوردم خیلی خوشش اومده ونگران بود که ابش رو تو کوسم ریخته بهش گفتم که بچه دار نمیشم ومشکلی نیست خودمون رومرتب کردیم وازانباری رفتیم بیرون شماره تماس ردبدل کردیم توراه بهم زنگ زد و از سکسمون باز تشکر کرد و خودش رو آرش و صاحب اون مجتمع مسکونی معرفی کرد منم خودم رو معری کردم و قول دادیم بخاطر ابروی هر دومون بطور مخفیانه باهم در رابطه باشیم باز حرفای سکسی زدیم تارسیدم خونه و شبم بازم هوس کردم بهش زنگ زدم اومد خونه و تا صب سه چهار بار دیگه سکس کردیم صبح وقت رفتنش گفت پدری از کیرم دراوردی که دوهفته باید تقویتش کنم خندیدم حالا تقریبا یه هفته گذشته متظرم بیاد عصری و دوباره چند دست بکنتم که بدجوری کیر لازمم

Date: October 22, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *