دانلود

فیلم تری سام جنده محله با کیر های سیاه

0 views
0%

فیلم تری سام جنده محله با کیر های سیاه

 

موقع من 18 سالم بود. اول یکم از خودم بگم. پسری هستم نسبتا خوشگل خیلی خیلی سکسی و البته خیلی خجالتی. ساعت 9 شب بود دوستم امیر بهم زنگ زد به خاطر اینکه مامان و باباش رفته بودن شیراز یا اون میومد خونمون یا من میرفتم خونشون. منم خیلی ناز کردم که از حموم اومدم هوا سرده سرما میخورم و نمیتونم و این حرفا که دست بردار نبود منم چاره ای نداشتم جز قبول کردن. زود آماده شدم که برم مامانم گفت کجا میری گفتم میرم خونه ی امیر اینا امشب رو هم اونجا میمیونم اونم گفت بیا این غذا رو هم با خودت ببر که گشنه نمونین. غذا رو گرفتم و یه ربع بعد رسیدم خونشون. در زدم درو واکرد رفتم تو. امشب امیر اون امیر قبلی نبود یه تیشرت قرمز با یه شلوارک بوشیده بود البته ما وقتی خونه ایم شلوارک میپوشیم بعد منکه اینو دیدم خجالتی بوندنو گذاشتم کنار گفتم امیر چقد ناز و خوردنی شدی عزیزم. گفت به اونجاشم میرسیم مهرشاد خان بیا تو بینیم. رفیم شامو خوردیم چون فرداش جمعه بود ما هم آزمون داشتیم ساعت 11 بود که تصمیم گرفتیم بخوابیم. رفتیم اتاق دوستمو هم دیگه رو بغل کردیم و خوابیدیم. ساعت 1 بود احساس کردم یکی داره باهام ور میره آروم که چشامو باز کردم دیدم امیره. خودمو به خواب زدم ولی دیدم نه خیر آقا ول کن نیست با حالت خوا آلودگی گفتم امیر جون چیکا میکنی گفت مهرشاد خیلی دلم میخواد یکی منو محکم بکنه منم گفتم عههههههههههههه امیر این حرفا از تو بعیده بیا بگیر بخواب گفت اگه تو دوست نداری یکی دیگه رو بگم بیاد منو بکنه. منم هیچی نباشه 12 سال بود که باهاش دوست بودم نمیخواستم آبروش بره ناچارن قبول کردم وقتی گفتم اوکی پاشد محکم بوسم کرد و گفت آفرین به مرامت. لخت شد بهم گفت لباساتو در بیارم یا در مییاری گفتم حوصله ندارم درش بیار. دوتایی لخت بغل هم نشستیم گفت مهرشاد بذار یه فیلم بذارم حال بیای پاشی محکم منو بکنی گفتم باشه حله. فیلمو نگها میکردیم این داشت با کیرم ور میرفت و ساک میزد یکم سر حال اومدم. از بدن دوتاییمون بگم هر دوتامون بدن بی مو و نسبتا اندامی داریم کیرم 18 سانته. بعد پاشدم گفتم امیر جونم؟؟؟؟ گفت جون دلم گفتم یه بار دیگه برام ساک میزنی گفت چرا که نه حتما…… حدودا 20 دقیقه ای ساک زد. گفتم بسه بیا بخواب بینم این دراز کشید خدای من چه کون سفیدی. سوراخشو لیسیدم گفتم آماده ای گفت آره کیرمو گذاشتم رو سوراخش خواستم آروم سرشو بکنم تو که گفت درد دارم گفتم بیخیال اولش درد داره بعدش عادت میکنی ساکت شد یکم فشار دادم بیشتر رفت تو صدای آه کشیدنش کل خونه رو برداشت گفت مهرشاد یکم آروم گفتم بیخیال هی با سرعت تلنبه میزدم و گردنشو میخوردم اونم فقط آه میکشید.دیدم داره آب میاد گفتم چیکارش کنم امیر گفت همشو بریز دهنم تا کیرمو از کونش در آوردم فوری سرشو آورد جلو کیرم هرچی آب بود ریختم دهنش. دو تایی بیحال کنار هم افتادیم تا صبح فقط دو بار با هم سکس کردیم از اون به بعد تا الان یه شب در میون اونو میکم.

نوشته: مهرشاد

Date: January 27, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *