فیلم سوپر ایرانی سکس و ساک ایرانی پسر ختنه نشده

113594
Share
Copy the link

فیلم سوپر ایرانی سکس و ساک ایرانی پسر ختنه نشده

 

ی اوردم مهتاب با یه آرایش غلیظ و با یه تاب که فقط قسمتی از سینه هاشو پوشنده بود با یه دامن کوتاه که با

یکم دقت میشدشورتش و دید.من سرمو انداختم پایین و رفتم رو مبل نشستم خدا شاهده تا اون لحظه من ی

کبار فکر خیانت به دوستم نزده بودبه سرم بعداز رفت دوتا چای آورد و اوم

د نشست بغل دست من.
من قلبم داشت ازجاش درمی اومد انعکاس نور رو، باسن وتوچشمام داشتم حس میکردم.که یهوباصدای مهتا

ب به خودم اومدم که گفت چته محمد چرارنگت پریده .باگذشت زمان به خودم اومدن وشروع کردیم به حر

ف زدن وکم کم حرفهامون به سکس داشته کشیده میشدکه گفت منم می خوام کارشوتلافی کنم منم داشتم باحرفهام منصرفش کنم که گف

ت دیگه دیرشده من هم آدم شوپیداکردم هم الان تومشتمه من می خوام بانزدیکترین کسش بهش خی

انت کنم که باگفتن این حرف چسبیدبه منولباش وگذاشت رولبام اولش خواستم هولش بدم کنار اماداغی

لباش وبوی بدنش این اجازه روبهم نداد.دیگه هیچی دست خودم نبودنه دوستم یادم بودنه اینکه دارم

چیکارمیکنم داشت لبامومیکند وزبونشوتودهنم میجرخوندوقربون صدقم میرفت منم کم کم داشتم همرا

یش میکردم اومده بودروپام نشسته بودمنم بایه دستم نوازشش میکردم وکونش میمالیدم و بایه دستم هم سینه هاشومیمالیدم بعدازچنددقیقه رفتیم روتختشون اون لباسهاشوکامل دراورد منم همینطورمن فقط شورت تنم بود رفتم خواب

سلام
اسم من محمده.داستانی روکه می حوام واستون تعریف کنم داستان سکس با زن بهترین دوستمه که امیدوارم هم اون هم خدامنو ببخشه.
بریم سر داستان.یه روز زن دوستم که ازاینجای داستان بااسم مستعارمهتاب بیان میشه زنگ زدوگفت به کمکت احتیاج دارم منم گفتم بفرما هر کمکی ازدستم بر بیاد کوتاهی نمیکنم گفت شوهر من داره بهم خیانت میکنه و می خوام ازش جدابشم توبایدکمکم کنی و…
ازاون روز به بعدخیلی باهم حرف میزدیم ودردودل میکردحتی حرفهای سکسی واینکه اصلابهم توجه نمیکنه والان چندماه بهم دستم نزده منم ادم ونیازدارم بعدازمدتی دوستم که اسمش امیره رفت مسافرت یه روز صبح تومحل کارم بودم که گوشیم زنگ خورد و دیدم مهتابه
بعد از کلی حرف زدن گفت تلفنی نمیشه امیرم مسافرته عصری بیا از نزدیک باهم صحبت کنیم منم قبول کردم و بعد از تعطیل شدم رفتم جلودرشون در زدم رفتم داخل وقتی درخونه روباز کردکه برم داخل یک لحظه فکر کردم واحدو اشتباه اومدم گفتم ببخشدمثل اینکه اشتباه درزدم با واحد بغلی کار دارم که یهو گفت چرت نگو محمدبیا تو. واقعاداشتم شاخ درمیدم روش وشروع کردم به خوردن گردنش واومدپایین سینه هاشومی خوردم که سینه های خوبی داشت صداش کل اتاق گرفته بودمن باصداش بیشترتحریک میشوم ووحشیانه تر سینه هاشومیمالیدم که بعدازچنددقیقه بالیس زدن وبوس کردن اومدم سمت کوسش ازروشورت کوسشوبومیکردم واقعااون لحظه غیرقابل وصفه بادندونام شورتشودرآوردم بااین کارم حشری ترشدشروع کردم به خوردن کوسش خیلی حال میدادهم به اون هم به من اصلا نمی خواستم دل به کنم که به ازچنددقیقه گفت حالانوبته منه من خوابیدم واون شورتمودراوردوشروع کرد به ساک زدن واقعاحرفه ای ساک میزد طوری که احساس کردم آبم داره میاد که بهش گفتم رفت از کشویه اسپره اورد وزدبه کیرم به ازاسپره زدن دیگه نزاشتم بخوره چون دهن خودش بی حس میشد امااون اسرارداشت که گرفتم بغلم وباانگشتم کوسشومیمالیدم تاهم اسپره تاثیرشوبزاره هم کوسه اون آبدارتربشه بعدپاشدم وکیرم وگذاشتم دم کوسش وده دوروبرکوسش میمالیدم اونم التماس میکردمیگفت توروخدامنوبکن دیگه طاقت ندارم ۶ماهه کیرنرفته توکوسم که من بایه فشارتمام کیرموکردم تویک لحظه جفتمون بدون حرکت موندیم واقعاکوس داغ وتنگی داشت بعداز چندلحظه شروع کردم به تلمبه زدن اونم محکم منوبه خودش فشارمیداد وچنگ مینداخت پشتمو بعدازچنددقیقه حالتمونوعوض کردیم من درازکشیدم اون اومدنشست روم خودش کیرموکردتوشروع کردبه بالاپایین کردن من عاشق این حالت توسکسم منم بادستام سینه هاشوهاشومیمالیدم یه لحظه دیدم سرعتش زیاد شدوصداش روفت بالاکه بعدازچندثانیه شل شد خوابیدروم فهمیدم ارضاع شده برشگردونم وازپشت کیرموکردم توچندتاتلمبه زدم وآبم وریختم روکمرش به چندتابوس ازکباش گرفتم وبادستمال آبموپاک کردم و لباسهاموپوشیدم وسریع از خونه زدم بیرون بعدازاون روز چندبارزنگ زد من دیگه جواب ندادم بادوستم هم به یه بهانه ای رابطموقطع کردم چون واقعا روی نگاه کردن بهشو نداشتم.
ازهمه ی دوستان بابت طولانی شدن داستان معذرت میخوام امیدوارم خوشتتون اومده باشه یه نصیحتم دارم هیچ وقت بایه زن که نمی خواید باهاش رابطه داشته باشید تو یه جا تنها نباشید چون جلوی شیطون و شهوت و نمیشه گرفت من خودم شخصاازکارم پشیمونم امیدوارم این اتفاق واسه هیچ کی نیوفته چون uذاب وجدان بعدش خیلی بیشتر ازاون چن دقیقه حاله.
پایان

2 thoughts on “فیلم سوپر ایرانی سکس و ساک ایرانی پسر ختنه نشده

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *