دانلود

فیلم سوپر بیغیرتی خارجی با زنه جنده که کوس میده به همسای

0 views
0%

فیلم سوپر بیغیرتی خارجی با زنه جنده که کوس میده به همسای

 

 

خيلي داشتم لذت ميبردم و ميدونستم كه الانس كه ارضا ميشم واسه همين اين بار من من دست بكار شدمو جامون عوض شد.. امين كاملا دراز نكشيد و حالت نشسته ي ولو داشت رو تخت منم پاهامو انداختم اينطرفو اونطرفش و نشستم روش دقيقا كصم رو كيرش بود از زير شلوار هم انقدر بزرگ شده بود كه بيشتر داغم ميكرد، لباشو ميخوردم گردنشو و داشتم خودمو ميماليدم به اون كيره بزرگش ميدونستم چقدر خوشش مياد از اينكه لباشو بخورمو همزمان كصمو بمالم به كيرش.. همينجوري كه داشتم ادامه ميدادم ديگه امين طاقت نياوورد و با يه حركت منو به پهلو خوابوند كيرشو از تو زيپ شلوارش بيرون اوورد جوراب شلواري و شورت منم باهم كشيد پايين و كيرشو گذاشت لاي پاهام (من پرده دارمو از پشتم باهم رابطه نداريم، با لاپايي و سكس دهاني ارضا ميكنيم همو) كسم اونقدر ليز بود كه كيرشو خيلي باحال رو كصم بازي ميداد هي ميزد رو كصم يه بار تلنبه ميزد برميداشت ميدونستم ميخواد منو ديوونه كنه هي ميگف آره تمناا خانوم حالا برا من سكسي ميشي ميخواي منو ديوونه كني؟؟ روناي من گوشتالوعن واسه همين وختي كه برا لاپايي ميچسبونم به هم خيلي امين لذت ميبره از تلنبه زدن. پاهامو بيشتر بهم فشار دادم كه جاي كيرش بيشتر تنگ شه .. امين شرو كرد به عقب جلو كردن آروم آروم داشت اينكارو ميكرد كه از بالا رفتن صداي آه من فهميد كه من دارم ارضا ميشم و كمي شدت ضربه هاشو بيشتر كرد و سينمو گرفت تو دستش و من يه ارگاسم بينظيرو تجربه كردم همين كه من ارضا شدم گفت كه داره ارضا ميشه منم بلند شدمو كيرشو گرفتم تو دهنم ٢ ٣ بار كه تو دهنم عقب جلو كردم با صداي بلندي آه كشيدو ارضا شد تو دهنم آبش خيلي داغ بود و اولين بارم نبود كه تو دهنم ارضا ميشد.. آبشو خالي كردم تو دستمال كاغذي و دور دهنمو تو روشويي شستم، لباسامونو پوشيديم و امين هم مدام داش قربون صدقم ميرف از خونه اومديم بيرون منو رسوند خونه خودشم برگشت سمت باغي كه عروسي اونجا بود.. بماند كه كلي دير كرده بودمو مامانمم هي داشت غر ميزد كه به امين بگو ترو زود بياره خونه…. اينم يكي از خاطراتم كه خيلي يهويي شد و البته خيليي لذت بخش..

Date: July 9, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *