دانلود

فیلم سوپر دوجنسه کیر میکنه تو کون پسر بعد میده دهن پسر

0 views
0%

 

فیلم سوپر دوجنسه کیر میکنه تو کون پسر بعد میده دهن پسر

 

سلام من سمیرا 21 سالمه دانشجو نرم افزار هستم 3 ماهی هست که با محمد 24 ساله دانشجو صنایع دوست شدم.عاشقشم.خیلی دوسش دارم.
ما باهم تو اس ام اس خیلی پیش می رفتیم اما تاحالا نشده بود که به واقعیش فک کنیم.یبار محمد توی اس ام اس گفت سمیرا من خیلی گرم مزاج هستم وقتی پیشمی حسابی تحریک می شم واسه باهم بودنمون.من م گفتم اره دوست دارم که یروزی پیش هم باشیم و….
که از من خواست یبار در حد بوس و بغل پیشش باشم.منم قبول کردم قرار شد پنجشنبه صبح که هیچ کس خونشون نبود من برم پیشش.رفتم حمام و حسابی صاف کردم راحت میشد رو بدنم اسکی کرد.صاف صاف.به خودم رسیدم و یک تاپ تنم کردم راهی خونه محمد جونم شدم.ررسیدم و رفتم داخل دست دادم و احوال پرسی نشستم رو کاناپه رفت واسم یه نوشیدنی اورد کنار هم نشستیم و حرف زدن گفت راحت باش …منم مانتو شال رو در آوردم یک نگاهی از بالا تاپایین بهم کرد گفت چقد بدن مانتو خوشتیپی.اومدم کنارش بشینم دستمو گرفت منو چرخوند کمرمو گرفت منو نشوند روی پا خودش .استرسی به من قالب شد.صورتمو برگردنودم بهم نگاه کردیم که صورتشو اورد جلو لباش و گذاشت رو لبام.آروم لبمو میخورد نرمی و داغی لباشو باهر بار میک زدن حس میکردم.لب پایینمو گذاشت بین لباش میک میزدلب پایینمو تو دهنش برد بین دندوناش آروم گاز گرفت منم لب بالاشو میخوردم.کمرمو گرفت منو کشید نشوند روی خودش.روی کیرش نشسته بودم.دستم و بردم لا موهاش شروع کرم خوردنش مست شده بودیم دیگه داشت محکم لبامو میخورد گاز می گرفت منم همینجوری داغ شده بودم.د

 

ستشو گرفتم گذاشتم روی سینم هی فشارش می داد برگشتم رو به روش پاهامو باز کردم سفتی کیرشو حس می کردم دستشو گذاشت زیر باس

نم منم پاهامو دور کمرش حلقه کردم بلند ش

د منو برد توی اتاقش همینجوری هم لبای همو میخوردیم .دستمو دور گردنش حلقه کرده بودم منو خوابوند روی تخت اومد روی بدنم دراز کشید لبامو بوس کرد چونمو بوس کرد لبا داغشو گذاشت رو شاهرگ گردنم شروع کرد میک زدن زبونشو می کشید روی گردنم منم شهوتی شده بودم نفس نفس میزدم سینه هام بالا پایین میشد بلند شد دست منو هم گرفت بلندم کرد گفت دستتو بده بالا منم گوش به فرمانش شدم.تاپم و از تنم در آورد با یک سوتین مشکی بودم نشست پایین پاهام دکمه شلوار مو باز کرد به سختی شلوارم و در آورد.خجالت کشیده بودم.لباس خودشو هم در آورد بدن داغشو گذاشت روی بدنم سینه هاش روی سینه هام بود سرشو آورد روی سینم لبشو گذاشت بالا سینه م.اروم بوس کرد دستشو برد پشتم گیره سوتین

م رو باز کرد که سینه هام افتادن بیرون یک نگاهی بهشون کرد و عین حریص حمله کرد به سینه هام با دستش سینمو گرفته بود داشت می خوردشون با س

رش بازی می کرد لبا داغشو گذاشت رو سینه

م با لبش نوک سینمو گاز گرفت .وحشی شده بود هیچی حالیش نمی شد شلوارشو در آورد با شورت بود کیرش بزرگ شده بود یه لحظه از کیرش وحشت کردم.بار اولی بود که میدیدم یجوری بود اما اونقد شهوت منو گرفته بود که اون حس بدی که به کیرش داشتم از بیم رفت.آروم گذاشت روی کسم شرت پام بود.داغ شدم گفت حسش می کنی ؟با خجالت گفتم آره آروم فشارش داد به کسم گفت می خوام بیشتر از این حسش کنی وایستاد گفت سمیرا میخوام شورتمو درآری لبه تخت نشسته بودم دستمو گذاشتم کنار پهلوش کش شورتشو گرفتم پایین کشیدم که افتاد بیرون. راست کرده بود .گفت سمیرا واسه تو راست کردم منو برگردوند به شکم خوابوندم نشست رو رونم کیرشو از رو شورتم گذاشت لا کونم از داغی کیرش داغ شده بودم.دستشو تو شرتم کرد کسم خیس و لیز شده بود محمد گفت واسه من خیس شده؟منو میخواد؟گفتم اره عزیزم شروع کن.گفت من هنوز باهات کار دارم میخوام دیونت بکنم.منو برگردوند دهنشو گذاشت رو کسم اروم فشار داد.شورتمو در آورد نگاش کرد دستشو گذاشت از پایین سو راخ کونم کشید بالا تا چوچولم داشت می مالید اومد کنارم به پهلو دراز کشید چشمامو بسته بودم دستشو گذاشت زیر چونم صورتم برگردوند طرف صورتش گفت به من نگاه کن میخوام موقعی که ارضا میشی چشماتو ببینم .که یهویی محکم فشار داد گفت:آخ گفت: شما بودی میگفتی دردش هم لذت داره! گفتم: محمد من همجوره پایتم.نشست پایین پاهام .پاهامو از هم باز کرد سرشو پایین پام آورد داخ رونم بوس کرد داغ شده بودم.نفس داغش میخورد به رونم .صورتشو آورد نزدیک زبونشو از پایین کس م کشید اومد روی چوچولم.زبونشو رو چوچولم میلزوند باهاش بازی میکرد بادندوناش گازش میگرفت .ناله هام بلند شده بود.دهنشو گذاشت رو چوچولم شروع کرد میک

 

زدن داشتم دیوونه میشدم نمیتونستم اون همه لذت رو تحمل کنم فقط آه وناله میکردم بازوش و گرفتم که بیاد تمومش کنه سرعتشو بیشتر کرد تند تند میخوردش

و میک می زد صدا ناله هام بلند

شده بود داشتم از لذت از حال می رفتم بازوش چنگ می زدم سرشو به خودم فشار دادم با تمام قدرت میک زد ارضا شدم از حال رفته بودم بی حال دراز کشیده بودم یکم کنارم دراز کشید بلند شد حالا نوبت اون بود…دستمو گرفت گذاشت روکیرش گفت بمالش دستم گذاشتم روش داشتم لمسش میکردم براش مالیدم راست شده بود نشست روی صندلی گفت بشین روی کیرم با دستش لا کسم باز کرد اروم نشستم کیرش لا کسم قرار گرفت داشت سینمو فشار میدادو می مالوندش سر کیرش از جلو کسم زده بود بیرون یکم کس م رو روش مالوندم گفت اینجوری فایده نداره گفت بیا بخواب که میخوام از اونایی که دردش واست لذت داره انجام بدم(یبار من تو اس ام اس گفتم دردش هم باید لذت بخش باشه )دوباره منم اب کوسم راه افتاده بود محمد عین وحشی شده بود گفت رو شکم بخواب .به شکم خوابیدم دستشو برد زیر شکمم کونمو داد بالا استرس گرفته بودم کونمو سفت گرفته بودم توف کرد رو سوراخ کونم با انگشتش بازی کرد باهاش گفتم :محمد توروخدا آروم گفت:خودت خواستی…
دستشو گذاشته بود زیر شکمم منو محکم گرفته بود که از زیرش در نرم.با دستش کیرشو گرفته بود سرشو گذاشت رو سوراخ کونم منو محکم گرفته بود اومد کیرشو فشار بده تو کونم نتونست گفت:سمیرا کونتو شل کن ترسیده بودم.گفتم نمیتونم محمد گفت شل کن خودت بد می بینی سر کیرشو فشار داد تو کنم بزور رفت تو که ید فعی با دستش زد رو کونم شل شدم بعد محکم کیرشو با تمام قدرتش زد تو کونم که جیغ کشیدم اخخ.می خواستم بخوابم رو تخت که کیرش از تو کونم در بیا اما محکم منو گرفته بود نمی تونستم از زیرش جم بخورم.داش

تم از درد می مردم. از کنار صورتم اشک اومد داشت محکم تلمبه میزد تند تند عقب جلو میکرد دید دارم گریه میکنم کیرشو تو کونم نگه داشت فهمید چیکار کرده بود ب

اید منو آماده میکرد ن که ید

فعی….لباشو گذاشت رو شونم موهامو نوازش کرد تا آروم بشم گفت :سمیرا تحمل کن هیچجوری نمی تونم جلو خودمو بگیرم سینه هامو مالید آب دهنشو ریخت رو کونم دوباره شروع کرد تلمبه زدن.آروم آروم. یکم وضع بهتر شده بود گفتم:محمد من خوبم راحت باش تند تند کرد وقتی کیرش می خورد به ته کونم یه صدای میداد.کونم داغ شد ارضا شده بود افتاد روم .روم خوابید.شونمو بوس کرد از روم بلند شد کیرشو در آورد آبش از کونم داشت میومد بیرون که با دستمال تمیز کرد اومد کنارم گفت سمیرا ببخشید اذیتت کردم دست خودم نبود منم لباشو بوسیدم نشستم گفتم آخخ.گفتم دردش هم لذت بخش که خندیدیم…گفتم نه عزیزم دردی که تو باعثش شدی لذت بخشه واسم.

یه اعتراف:این داستان تخیل واقعی من بود با کسی که خیلی دوستش دارم .دوس داشتم همچین اتفاقی بین مون میوفتاد اما زمانی من اینو میخواستم که دیگه از دستش داده چون اون زمان که من نمیخواستم اون نیازش بود. همچین چیزی اتفاق نیوفتاده

نوشته: سمیرا

Date: January 15, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *