دانلود

فیلم سوپر و سکسی ایرانی پورن جنده مهشید

0 views
0%

فیلم سوپر و سکسی ایرانی پورن جنده مهشید

 

این اولین خاطرمه ک مینویسم امیدوارم بعدی هاش بهترباشه…
حدود3ماه بودکه بامحمد آشنا شده بودم ولی همش توی این مدت باهاش بهم میزدم چون قبل از اون باهیچ پسری دوست نشده بودم..ولی محمد خیلی دنبالم بودورابطه روتموم نمیکرد.همینشم باعث شده بودخیلی ازش خوشم بیادتوی این مدت هم هیچ حرفی درموردسکس نمیزد واسه همین خیلی اعتمادونظرموجلب کرده بود.ازاینجابگم ک من ومحمدباهم قرارگذاشتیم رفتیم بیرونوپارک شام خوردیم بعداون کلی بم اصرارکردباش برم خونش منم قبول کردم توی راهم توی یه لحظه خیلی قشنگ اولین لبوخیلی آروم ازم گرفت.وقتی رفتم خونش قراربودشب برگردم ولی بازبعدازاصرارزیادش شبم پیشش موندم..اون همش ازم لب میگرفت ولی اصلازیاده روی نمیکردهمینم حسه خیلی خوبی بهم میدادموقع خاب رفتیم توی رختخاب ک من ازکمردردیکم ناله کردم اونم شروع کردبه ماساژدادنم وهی شیطونی های کوچولوکه خیلیم به دلم مینشست.بعدآروم ازپشت سینه هامو گرفت منم حرفی نزدم اونم اومدکنارم خابیدوشروع کردبه لب گرفتن بعددستشو بردزیربلوزم وسینموگرفت من کاراشو خیلی دوست داشتم بعدازم اجازه گرفت وبلوزمودرآوردبعدهی سینه هامو میمالیدبعدم سوتینمو درآورد و شروع کردبه خوردنه سینه هام اونقد محکم و با انرژی میخورد احساس میکردم روحم داره ازم جدامیشه البته حسه بدی هم داشتم ادنم از دست دادنه بکارتم بودولی دیگه بش توجه نمیکردم اون بعدازکلی خوردنه سینه هام هی دستشوکردتوی شلوارم ولی من هی جلوشو میگرفتم بعداومد شلوارمو درآوردبعدم شرتمودرآوردوشروع کرد به بازی کردن باچوچوله کسم بعدم هی بش زبون میزد ولی نمیخوردبعد شلوار وشرته خودشم درآوردوکیرشو که حسابی بلند شده بودگذاشت وسط کسموهی روی کسم بالاپایین کردن بعد انگشتشو هی آروم میکرد توی سوراخ کونم بعدش رفت یه روغن بچه آوردو مالیددورسوراخه کونم یکمم زدروی کیرشوبعدسرکیرشوگذاشت دمه کونم که من بلند شدمو نذاشتم ولی کلی اسرارکرد منم جلوش قنبل کردم تاراحت تربشه.اونم اول باانگشت بازش کردبعدکیرشو آروم آروم کردتو اولش خیلی دردداشتم ولی اونقدآروموباحوصله کارمیکردکه زیاددرداحساس نمیکردم بعد که کونم به کیرش عادت کرد سرعت تلبه زدنشو زیاد کردبعدازم اجازه گرفت تاآبشوبریزه توی کونم منم اجازه دادم اونم همشو ریخت توی کونم بعدم آروم اومد کنارمو بوسم کردو گفت عشقم خیلی دوست دارم بعدم رفتیم خدمونوشستیم..ولی تاصبحش 3باردیگه هم باهم سکس کردیم..الانم یک ساله باهمیمم وهروقتم ک باهمیم یه سکس فوق العاده داریم اگه شد اوناروهم براتون میگم البته ماتمام سکسامون باهم متفاوت بوده وهیچوقت ازهم خسته نشدیم …مرسی ک داستانمو خوندین…فعلا بای

نوشته: صبا

Date: January 29, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *