دانلود

فیلم سکسی ایرانی چه کوس نازی داره این جنده جون

0 views
0%

 

فیلم سکسی ایرانی چه کوس نازی داره این جنده جون

 

 

 

 

سلام
من سامان هستم، نویسنده داستان بگا رفتن در باشگاه، داستان گی هست، اگر دوست ندارین، نخونین.
خیلی برام جالب بود که بعضی ها نوشته بودن، داستانم ترجمه بوده، در حالیکه اصلا ایطوری نیست، اگر لینکی از اصل داستان دارین بذارین.
به هر حال، اینم یک خاطره دیگه

 

توی باشگاه صحبت در مورد هیکل خوب زیاده. یکی از فاکتورهایی که من دنبالش بودم، آب کردن چربی های دور شکمه. از حرف های بچه ها فهمیدم که سهیل، یکی از هیکلی های باشگاه، یک باشگاه خصوصی کشتی داره. سر صحبت رو باهاش باز کردم و در مورد ورزش های هوازی و اینا پرسیدم، اونم رضایتشو اعلام کرد و یک تایم ملاقات گذاشت برام.

 

قبل از رفتن، توی حموم کامل شیو کردم. وقتی رسیدم به اونجا دیدم مکانش تابلویی نداره، چندین پله هم می خوره به سمت زیرزمین. وارد خود باشگاه شدم، مکان نسبتا کوچیکی بود، به اندازه دو تا تشک کشتی کنار هم با یک فضا برای رختکن و دوش و وسایل مدیریت، پنجره ها همه پوشیده بود و با نور مصنوعی روشن شده بود.
بعد از سلام و احوال پرسی همیشگی، راهنمایی کرد برم رختکن و دوبنده مخصوص رو تنم کنم. لباس هامو درآوردم، به بدن صاف و بدون مو خودم که نگاه کردم، شق کردم و تن کردن دوبنده برام سخت شد، هر کاری می کردم، کیرم از زیر لباس مشخص بود.
پیش سهیل که رفتم اونم لباسشو عوض کرده بود، منو که دید سعی کردم لباسمو جابجا کنم تا کیرم کمتر مشخص بشه ولی تابلوتر میشد، جنس لاتکس نازکی هم داشت. اونم یک نگاهی به وضعیت من انداخت و یه لبخند کوچیکی زد. با هم دست دادیم و شروع کرد به توضیح دادن قوانین اولیه و اسم یک سری فنون مختلف. بعد هم روی من پیاده اشون می کرد. همین دستمالی شدنم باعث میشد بیشتر حشری بشم و کیرم شق بمونه. قبلش هم جق نزده بودم و آماده پاشیدن بودم. از عمد هم هر دفعه که منو خاک می کرد، کونمو قنبل می کردم تا بیشتر با کیرش برخورد داشته باشه، و حس می کردم که چقدر داره بزرگ میشه. سهیل هم به نظر حس می کرد و هر دفعه که خودشو روی من می انداخت، با کیرش بیشتر فشار می آورد به کونم.
آخر سر برای یک حرکت یکی از پاهامو گرفت، داد بالا و منو سمت خودش کشوند، قدش از من بلندتر بود، برای همین روی پنجه پا، با یک پا سمتش کشیده شدم و کیرم از بغل به کیرش کشیده شد، دیگه طاقت نیاوردم و درجا آبم با فشار زیادی خارج شد، پاهام سست شد و شروع به لرزیدن کرد و آه تابلویی کشیدم. سهیل هم متوجه شد که زیر لباسم خیس شده، یکی زیر اون پای دیگه ام زد و منو به شدت انداخت زمین. شروع کرد به داد کشیدن که این چی بود دیگه، لباس رو به گند کشیدی بچه کونی. خواستم بلند شم و معذرت خواهی کنم که موهامو گرفت، سرمو کشوند سمت بدنش و دهنمو چسبوند به کیرش و شروع کرد به تکون دادن بدنش تا کیرش دور دهنم کشیده بشه. داد زد، همینو می خواستی بچه کونی؟
نمی خواستم به این راحتی تسلیمش بشم، می خواستم که به زور کون و دهنمو به دست بیاره، برای همین با دست محکم هولش دادم عقب و سعی کردم بلند بشم، پاهام ولی شل بود و لزجی لباسم اذیتم می کرد. سهیل که وضعیت رو اینطوری دید، گفت پس دلت کتک می خواد بچه کونی. به سمتم حمله کرد، با وزنش محکم افتاد روم و نشست روی صورتم. کیر شق شده اش رو روی صورتم تکون می داد، می گفت لیسش بزن بچه کونی. مجبور بودم زبونمو در بیارم. همون موقع دستشو برد سمت پایین بدنم، کرد زیر لباسم و مالید به آب خودم. درآورد و روی صورت خودم کشید و بعد با سه تا انگشت کرد توی حلقم. داشتم عق میزدم ولی اون توجهی نداشت. خیلی سریع خودشو کنار کشید، یک حرکت زد و منو به شکم خوابوند و خودش اومد روی پشتم. دستشو دور گردنم قفل کرد و گفت جرت میدم سامان، کون و دهنتو جر میدم. هنوز نمی خواستم بهش راحت پا بدم، با حالت خفگی گفتم نمی تونی. همون موقع با کیرش شروع کرد محکم کوبیدن روی کونم. هنوز لباس جفتمون تنمون بود، ولی ضرباتش اونقدر قوی بود که کیر و تخمام داشتن له میشدن، همزمان حس خوبی داشتن. گفت همینو می خوای کونی؟ گفتم محکمتر.
اینبار مهلت نداد و با یک حرکت سریع لباسمو از جای کونم جر داد. هوای تازه به کون و کیرم داشت می خورد. یکخورده رفت پایین تر، کیرشو به کیرم و تخمام مالید تا آب کیرم بیاد روش. پاهام داشتن میلرزیدن از حس خوبی که این حرکت داشت. روی زمین نشست و گفت بخورش. به هر جون کندنی بود تونستم خودمو برسونم سمتش و کیرش کردم تو دهنم. همون موقع خم شد جلو و شروع کرد به سیلی زدن به کونم. همین خم شدن باعث میشد تا کیرش که پر از آب خودم بود توی حلقم فرو برو. هر چقدر سعی می کردم خودمو عقب بکشم فایده نداشت. بهم گفت کیرمو تمیز تمیز کن. شروع کردم به لیس زدن تمام کیرش و بعد تخماش. هر کدوم از تخم هاش رو می کرد توی دهنم و در میاوردم، همزمان سعی میکردم که کونم رو تا جای ممکن بالا بدم تا بیشتر حشری بشه و بدتر بگاد.
اینبار وایستاد و گفت احترامتو نشون بده. دو زانو زدم جلوش و شروع کردم به بوسیدن پاهاش، آروم آروم بالا می رفتم و می بوسیدم پاهاشو تا رسیدم به کیرش. گفت کیرمو بذار روی زبونت و بالا رو نگاه کن. همین کارو کردم، اونم از بالا یک تف روی صورت من و کیرش خودم که دم دهنم بود انداخت و با شدت کرد توی حلقم و شروع کرد به عقب جلو کردن سرم. چشمامو بسته بودم تا سرم گیج نره و دهنم را با قدرت باز نگه داشته بودم تا کلفتی کیرش خفه ام نکنه. هر چند بار به قدری سرم رو فشار میداد داخل که تخماش به چونه ام میخورد و من محکم عق میزدم و زیر کیرش دست و پا میزدم تا هوا پیدا کنم، ولی اون بیشتر حشری میشد، کیرشو در میاورد، یک سیلی محکم میزد توی گوشم و میگفت دهنت رو جر دادم بچه کونی؟ با اشک و دهن پر تف و آب کیر فقط سر تکون میدادم و اون بازم توی حلقم تلمبه میزد.
بعد از به گا دادن دهنم نوبت کونم رسید.
ادامه دارد.

Date: July 16, 2019

One thought on “فیلم سکسی ایرانی چه کوس نازی داره این جنده جون

 1. ماساژ حرفیه ای
  ریلکسیشن
  پرسی
  فرم دهی سینه
  فرم دهی باسن
  لاغری شکم
  ماساژ سوئدی
  ماساژ تایلندی
  ماساژ درمانی هندی
  همراه با سکس
  رومانتیک
  خشن
  و ترکیبی
  ……….
  آیدی تلگرام
  ………… @amirw1399

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *