دانلود

فیلم سکسی گی پسر کون سفید حشری میخواد فقط کون بده

0 views
0%

فیلم سکسی گی پسر کون سفید حشری میخواد فقط کون بده

 

 

سلام. من اسمم سونیاس. 21 سالمه. میخوام داستان اولین سکسمو براتون تعریف کنم. البته اولیش که نبود چون قبلا که پسر خالم ازدواج نکرده بود چندباری با هم تنها بودیم و حال کردیم. اما سکس کامل نداشتیم. راستش من ماساژورم. واسه ماساژ میرم خونه مشتریام. اوایل فقط مشتری خانم میگرفتم اما بعد یه مدت که پول لازم شدم دلو زدم به دریا و مشتری آقا هم میگرفتم. من آدم به شدت داغیم، وقتی بدن مردا رو ماساژ میدادم دلم بدجوری سکس میخواست اما هیچکدوم انقدر برام جذاب نبودن که بخوام باهاشون سکس کنم. تا اینکه یه روز یه آقایی زنگ زد واسه ماساژ، صدای قشنگی داشت. واسه آخر هفته باهام وقت گرفت. خونشون جردن بود. 4 شنبه مشتری نداشت

م واسه همین حس

ابی به خودم رسیدم، اپیلاسیون و وکس و …
خلاصه پ

نج شنبه شدو رفتم خونشون. زنگ ر

و زدم، همون صدا بهم گفت بفرمایید و در و زد و رفتم بالا.
یه پسر 27 8 ساله، خوش قیافه، قد بلند و هیکل بدنسازی رفته درو باز کرد.
منم که حشری بودم و عاشق این استایل، دیگه آب از دهنم راه افتاده بود.
خلاصه رفتم داخل و یکم حرف زدیم و کارمو شروع کردم.
اول به شکم خابوندمشو کمرشو با روغن ماساژ دادم. تمام مدتم داشتم لذت میبردم از بدنش، اونم انرژی منو میگرفت چون حس میکردم حال خوبی داره. بعضی جاهای حساس بدنشو که میمالیدم آه میکشید. خلاصه پشت کمرشو پشت پاشو باسنشو حسابی مالیدم. وقتی داشتم پاشو میمالیدم از قصد دستمو بالاتر میبردم که به بین پاش بخوره. آبم حسابی درومده بودو ساپورتم خیس شده بود. خلاصه پشتش تموم شدو برش گردوندم که جلوی بدنشم ماساژ بدم. وقتی برگشت دیدم کیرش حسابی راست شده. وای عجب چیزی بود، خیلی گنده بود. اکثر مشتریام اینجوری میشن یکم، اما واسه عرفان خیلی دراز بود. از تصور کیرش یهو دلم یه جوری شد. بدجوری جذبش شده بودم اما به روی خودم نیاوردم و ملحفه رو انداختم روی بدنش و شروع به مالیدن پاش کردم. اما جوری میمالیدم که دستم بخوره بهش، اونم دیگه حسابی داغ کرده بود و تا دستم میخورد آه میکشید. از قصد ازش پرسیدم اگه اذیت میشین بالای پاتونو ماساژ ندم ، میخواستم ببینم چی میگه، اونم با یه صدای حشری گفت نهههه،خیلی خوبه، ادامه بدین. منم دیدم حسابی تحریک شده و منتظر اشاره ی منه،خودمم که داشتم منفجر میشدمو حشرم زده بود بالا، گفتم آخه ماساژ اون قسمت مونده، خواستم اگه اذیت میشین بیخیال شم و برم سراغ شکم و گردن. وقتی داشتم اینو میگفتم دست

مو آروم روی رونش نوازش دادم و بردم روی شرتش. تا گفتم بیخیال شم سریع دستمو گرفت گفت نههه، خواهش میکنم ادامه بدین. منم گفتم چشم. فقط باید شرتتون رو هم دربیارم. این جزو ماساژ ریلکسی نبود اما چون حالم بدجوری خراب بود دوس داشتم عرفان و ماساژ جنسی بدم. خلاصه شرتشو درآوردم و شروع کردم به ماساژ دادن کیرش. صدای آه و اوهش بلند شده بود. منم داشتم حال میکردم و آبمو که همینجوری داشت میومدو حس میکردم. از یه طرف تشنه ی یه سکس هات با عرفان بودم، از طرفی غرورم اجازه نمیداد که بهش پیشنهاد بدم. اما داشتم حسابی تحریکش میک

ردم. یکمم خم شده بودم سمتش که اگه نگام کرد سینه هامو ببینه.

 

همینجوری که داشتم کیرشو میمالیدم یهو دیدم دستاش اومد سمتم و ساعدمو گرفت و یکم نوازش کرد. کم کم دیگه داشت دیوونه میشد. بالاخره لحظه ای که منتظرش بودم رسید. بلند شدو آروم بغلم کردو آروم گفت دیوونم کردی دختررر. منم خودمو تو بغلش رها کردم و یکم نوازشش کردم. لبشو آورد سمت گوشمو گفت آماده ای منم دیونت کنم؟ خودمو بیشتر بهش چسبوندم و با سرم گفتم آره. وای چه لحظه ای بود. عرفان با ولع شروع کرد به خوردن گوشم. لاله ی گوشم و میخورد.داشتم روانی میشدم. اومد پایین تا رسید به گردنم. عاشق خوردن گردنم. اونم خیلی خوب میخورد. همینجوری که تو بغلش بودم در گوشم گفت پرنسس من اجازه میدی بدنتو ببینم و در همین حین منو خابوند رو تخت. منم با چشام بهش گفتم آره. لباسامو با احساس تمام درآورد. وقتی داشت درشون میاورد دستشو میکشید رو بدنم. لخت که شدم یه نگاه عمیق به سر تا پام کرد بعدش یه بوس سریع از لبم کرد. شروع کرد به لیسیدن بدنم. سینه هامو

حسابی خورد. نوکشو میکرد تو دهنشو زبونشو میچرخوند. همینطوری ادامه داد رفت پایین.به کسم که رسید پامو باز کرد و زبونشو گذاشت پایین کسمو محکم تا بالاش لیس

زد. جیغم درومد دیگه، تو آسمونا بودم.بعد رون پ

امو لیسید بعدم رسید به انگشتای پام. داشتم روانی

میشدم وقتی انگشتای پامو میخورد. عالی بود.دوباره اومد

بالا سراغ کسم و حسابی لیسیدش. انقدر خوب اینکارو میکرد که آبم همینجوری داشت میومد. بعد پامو داد بالا و کونمو یکم باز کردو سوراخ کونمو لیس زد. یه آآآآآه بلند کشیدم و گفتم عرفاااان، دیوونم کردی. گفت گفته بودم که میخوام دیوونت کنم. زبونشو گذاشت رو کسم و یکم کرد تو و چرخوند. دیگه داشتم جیغ میزدم. گفت دوس داریییی؟ گفتم آرههههه.
با یه دستشم شروع کرد به مالیدن چوچولم. دلم نمیخواست تموم بشه این لحظه ها. همش میگفتم بماااال، آخخخخخ، بکن تو زبونتوووو…
سرشو آورد بالاو یکم مالید کیرشو بعد گذاشتش دم سوراخ کسم. آآآخ، دلم میخواست تا ته بکنه تو کسم اما یکمم میترسیدم. گفتم عرفان من دخترما، گفت باشه فقط سرشو میکنم. سر کیرشو آروم آروم رو دهانه ی کسم عقب و جلو میکرد تا یکمش رفت داخل. خیلیییی حس خوبی بود، بعدش درش آوردو گذاشت لای کسم، جوری که روی چوچولم میمالید، خوابید رومو شروع کرد به خوردن لبام. کیرشم عقب و جلو میکرد. تا اینکه بازم ارضا شدیم و یه کم همونطوری خوابیدیم. بعدش رفتیم با هم دوش گرفتیم و من رفتم خونه. هنوزم وقتی یاد اون روز میفتم آبم میاد…
ببخشید اگه بد نوشته بودم، این اولین بارم بود.

Date: February 3, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *