قسمت

0 views
0%

ساعت تقریبا 3 بود که از سر کار اومدم خونه.خسته بودم حال غذا خوردن نداشتم .به مادرم گفتم می خوابم .هنوز تو خواب وبیداری بودم که حرفهای پدر مادرم در مورد مسافرت به مشهدو شنیدم.حواسمو جمع کردم دیدم درسته .به بهانه اب خوردن بلند شدم واز مادرم پرسیدم اونم گفت شنبه میرن مشهد تا 4 شنبه.نا خوداگاه 1 حس خوشحالی اومد سراغم چون تنها میشدم .ولی 1کم فکر کردم دیدم با سه یا چهار نفری که دوست بودم تو این چند وقته بهم زده بودم و اعصابم بهم ریخت.فقط ایدا بود که من اصلا ازش خوشم نمیومد .چندباری سکس داشتیم ولی بهم حال نمیداد چون خیلی لاغر بود و هرکاری بهش می گفتم می گفت خوشم نمیاد .با مریم هم تازه تو دانشگاه دوست شده بودم ولی اون هم دختر سنگینی نشون میداد هم خیلی زود بود واسه پیشنهاد دادن.شنبه شد و من صبح از سر کارم به ایدا اس دادم که عصر بیاد خونه .اونم بعد کلی سوال جواب گفت باشه.خداییش اگه با کسی دیگه بودم عمرا بهش اس نمیدادم که بیاد.نزدیکای 4 خونه بودم به ایدا اس دادم .اونم که مرض اس ام اس داشت شروع کرد به سوال جواب که کی بیام .چجوری بیام و…… تو این بین مریم زنگ زد و با هم حرف زدیم در مورد درسو امتحان وجزوه.درسش خوب بود منم که کلاس نمیرفتم بهش گفتم جزوه هارو برام کپی کنه دیرتر قرار بزاریم ازش بگیرم.اونم قبول کرد.10 دقیقه نشد حرف زدیم ایدا خودشو ترکوند با اس ام اس.دیدم اس داده نمیشه بریم بیرون ؟ جواب دادم بیا خونه حوصله بیرونو ندارم .دراز کشیدم منتظر شدم تا جواب بده.ولی جواب نداد منم تو دلم بهش فحش دادم گوشیو نگاه کردم خشکم زد اس اشتباه واسه مریم داده بودم.وای عجب گندی زدم.ایدا اس داد قهر کردی باشه دارم میام نیم ساعت دیگه اونجام.بهم ریخته بودم چون جلوی مریم خراب شده بودم الان پیش خودش چی فکر می کردخواستم بهش اس بدم ولی فکر کردم هرچی بدم بدتر میشه تو فکر بودم که جواب داد………قلبم داشت در میومد اس باز کردم.دیدم نوشته مگه تنهایی؟از خوشحالی قاطی کرده بودم توضیح دادم براش که تنهام واونم گفت فقط واسه جزوه ها میاد وزود میره.خونشون نزدیک بود1 ربع بعد کفت سر کوچه است.به ایدا اس دادم کار دارم ولی ول کن نبود.درو باز کردم ومریم اومد خونه براش چایی اوردم خوردیمو حرف زدیم.نمیدونستم چجوری رومو باز کنم باهاش.گفتم چرا ازم فاصله گرفتی بیا پیشم بشین دیگه.اونم اومد تو دلم گفتم خو ب حالا چی بگم…….سرم پایین بود وساکت بودیم اونم سرش تو گوشیش بود.نا خوداگاه رفتم که ببینم داره چی کار میکنه دیدم داره عکس میبینه.کفتم بده ببینم عکسارو.امید داشتم 1 عکسی یا چیز سکسی تو گوش باشه که استارت کارو بزنم.رفتم تو فایل فیلمو عکس اولی دیدم منظره بود بعدی برعکس رفتم و بله…..فیلم سکس 14 ساله.اومد گوشیو بگیر گفتم بزار ببینم به به جه فیلمی قسم می خورد مال قبله و یادش رفته پاک کنه منم گفتم ایراد نداره.حرفو عوض کردم گفتم ولی اینا سنشون بیشتر از 14 است اونم هل کرده بود اصرار می کرد 14 سالشونه.خلاصه باهم کلیپو نگاه کردیم.منم اخر کلیپ واسه اینکه ناراحت نباشه اروم بوسش کردم گفتم 14 ساله بودن.قرمز شد بهش کفتم تو بوسم نمیکنی اونم با خجالت اومد بوسم کنه نگام نمیکرد گفتم نگام کن برگشت سمت من و اروم از لبش بوس میکردم تو بین بوس کردن من اونم 1 بوس نصفه نیمه میکرد.اخرین بوسی که کرد محکم لبشو چسبیدم شروع کردم به خوردن لبش نشون میداد که میخواد از دستم فرار کنه ولی اگه واقعا میخواست می تونست.دیگه کم کم اونم همراهی می کرد.اروم رو مبل دراز کشیدم شاشو از سرش برداشتم گرمش شده بود بلند شدم گفتم مانتو رو در بیار چروک میشه.با ناز گفت نمیخواد منتظر نشدم و دگمه های مانتورو باز کردم درش اورد.تاپش جوری بود که شکمش معلوم بو یقه هم باز بودسینهاش تقریبا معلوم بود 2 باره لب خوردن شروع شداروم رفتم سمت گوشش وقتی زبونمو اروم به گوشش رسوندم دیدم دیگه داره دیونه میشه.مثل دیونه ها از دستم میخواد بیرون بیاد.حرکتش باعث شد از مبل بیفتیم پایین.فرصت رفتن به اتاق نبود چون ممکن بود در بره از دستم.گفتم اروم دیگه با گوشت کاری ندارم گفت قول بده.منم با لب دادن قول دادم ایندفعه رفتم سمت گردنش بازم شهوت از نفساش معلوم بود دستم از زیر تاپش رسوندم به سینهاش اروم نوکشو گرفتم وشروع کردم به مالیدن.با صدای شهوتی گفت سعید بسه دیگه این حرفش از 100 تا اره وادامه بده سعید برام بهتر بودتاپو دادم بالا سوتین نداشت گفت سعییییید نکن.ومن شروع کردم به خوردن دیگه دیوانه وتر میخواستم همشو بکنم دهنم.دستم بردم سمت شکم و زیر شکمش .پاهاش جفت کرده بود نمیزاشت پایینتر برم دگمه شلوارشوباز نمیکرد. ولی خلاصه راضی شد.منم دیگه به بهانه گرما فقط شرت تنم بود.ولی اون شلوارشو در نمی اورد.منم اصرار می کردم ولی نشد.به اصطلاح قهر کردم پشت کردم بهش وخوابیدم مثلا.اروم اومد از پشت بغلم کرد عصبی شده بودم .گرمم بود.فکرم دیگه کار نمیکرد.بوسم کرد وقتی سینه هاش به پشتم خورد دوباره شهوت اومد سراغم اروم نازم میداد و میگفت تا اینجا هم خیلی کوتاه اومده ولی تواون شرایط فقط 1 چیز ارومم میکرد.دستش روشکمم بود دستشو گرفتم بردم سمت شرتم مقاومت جزیی داشت رسوندمش به کیرم حرکت نمیداد دستشو .با دستم بهش نشون دادم که بماله.اروم شروع کرد تو گوشم گفت دیونه.بازم نفسش تند شده بود.دستش هدایت کردم داخل شرتم دیگه خجالتی در کار نبود. برگشتم سمتش.چشماش بد جور خمار شهوت بود ازش لب گرفتم دستم بردم سمت کوسش و مقاومت نکرد.شلوارشو در اوردم.شرتش خیس شده بود.اروم می مالیدم و اون دیگه داد میزد کامل لخت بودیم.گذاشتم لای پاهاش و شروع کردم به جلو عقب کردن اونم محکم بغلم کرده بود.گفتم برگرد.مخالفت کرد که از پشت اصلا سکس نمیکنه.تو ذهنم اومد یعنی از جلو سکس……….دلو زدم به دریا گفتم از جلو میکنم اونم گفت اروم فقط.یعنی مریم اوپن بود؟منم اروم کردم و نگه داشتم تا عادی بشه ولی دیگه توان نگه داشتن خودمو نداشتم مریم هم مثل مار به این طرف اون طرف میرفت شروع کردم به کردن کمتر از 5 دقیقه نشد که هر2 ارضا شدیم.نوشته esare_shoja

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *