كس دادن خانمم تو باغ دوستش

15
Share
Copy the link

سلام به همه اعضا گروهاين مطلبي كه مينويسم داستان نيست و واقعيته من ٣٧ سالمه و تو جوونيام اصلا اهل دختر بازي و سكس نبودم يجورايي كم رو بودم تا اينكه از سربازي كه برگشتم و رفتم سر كار تو شركت خصوصي بعداز كذشت چند وقت كم كم حس ميكردم دلم ميخواد با كسي باشم ولي نميشد و با ديد زدن سر خودمو شيره مي ماليدمبعد چند ماه با يكي از همكارام دوست شدم و خونشون ميرفتم. خانم مهربوني داشت خيلي زود صميمي شديم يسره خونشون بودمو ميرفتيم تفريح و عشق و حال با دوستم و خانوادش البته. دوسالي گذشت تا من از اون شهر رفتم و از هم دور شديم ولي رابطه تلفني داشتيم و گاهي ميرفتم ديدنشون تا اينكه تماسهاي من با خانم دوستم تبديل به لاس زدن شدو خيلي زود تبديل به سكس چت شد و يروز كه رفته بودم خونشون شب خوابيديم و صبح بيدار شدم ديدم در اتاقشون بازه و زنش دوستم با شرت خوابيده و منم حسابي ديد زدم .خلاصه زياد حاشيه نرم يه چندباري بعد اون تنها گيرش انداختمشو فقط تونستم بمالونمش و با چند نفري هم در حد مالش تونستم حركت بزنم تا اينكه ازدواج كردم با يه دختر سفيد و اندام متوسط نه ريز نه درشت ازدواج كردم ولي همش نگران كارام با خانم دوستم و بقيه بودم نكنه سر خودم بياد.تا اينكه يروز دوستم گفت بريم مسافرت مجردي و منم قبول كردم خانمم هم گفت ميره خونه يكي از دوستاش كه خيلي صميمي بودن و با دوستاش هماهنگ كردنو رفتن بعد از دو روز برگشتم خونه و خانمم هم اومد پرسيدم كجا رفتين كه گفت رفتيم باغ دوستم رودهن ٤نفري و تعريف مرد كه چه كارايي كردن سيگارو و مشروب و اسب سواري تو باغ و غيره اينم بگم خانمم اهل مشروب و سيگار و قليون بود و من مشكلي نداشتم و حجاب هم نه چادري و اينا بود نه ولنگو واز ميپوشيد ولي من زياد بهش گير نميدادم.يروز كه اتفاقي گوشيش دستم بود داشتم عكساي گوشيشو ميديدم كه ديدم خانمم جلوي يه مرد زانو زده به حالت سگي و مرده موحاشو گرفته انگار ميخواد براش ساك بزنه مرده سرش تو عكس نبود و لباس كامل تنش بود وقتي ازش سوال كردم سريع گوشيشو قاپيدو گفت دوستم لباس شوهرشو پوشيده بود و يه خيار گذاشته بود تو شلوارش اداي مردارو در اورد .راستش منم نميدونم چرا هم باور كردم هم نكردم.هرچي هم ازش خواستم حرف بكشم بهم جواب نميده.بعداز اونروز فكرش از سرم بيرون نميره هم عصبي ميكنه منو هم حشري.نميدونم چكار كنم.يه وقتايي از ناراحتي دلم ميخواد چند نفر جرش بدن من تماشا كنم يوقتايي هم حشري ميشم و بهش ميگم جنده لاشی اونم الكي ناراحت ميشه ولي مطمئنم قند تو دلش اب ميشهنوشته كامي

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *