لذت وصف ناپذیر با مهشید

0 views
0%

داستان برمیکرده به هفت سال پیش که من بیست و سه سالم بود و دوست دخترم بیست و پنج سالش بودرابطه نسبتا خوبی داشتیم‌ و چند سالی بود که با هم بودیم و هر از چندگاهی هم سکس داشتیمهمدیگه رو دوست داشتیم و کلا یک بار توی این مدت از پشت رابطه داشتیم چون اون زیاد دوست نداشت و درد هم می کشید و من نمیخواستم اذیتش کنماما اونم میدونست که من عاشق سکس از پشتم و کردن اون از کون چون واقعا کون بینظیری داشت و سه سال بود که با هم‌بودیم و فقط با همدیگه بودیم و فقط در اختیار خودم بود و تنگ و تمیز و حشری کننده خلاصه علاقه بینمون باعث میشد من مراعات اون رو بکنم و خیلی تو فکر سکس از پشت نباشم و اونم کم کم مراعات منو بکنه و راه بده که من بتونم از پشت باهاش سکس کنماین خاطره مربوط میشه به دفعه دوم کون دادنش به من که با فاصله شش ماه بعد از دفعه اول که از پشت سکس‌داشتیماون‌روز بعد از اینکه خانواده رفته بودن سفر و چند روزی خونه خالی بود مثل هر دفعه من رفتم دنبالش و با همدیگه اومدیم خونه ما حدود ساعت 9 صبح رسیدیم خونه معمولا یک‌روز کامل پیش همدیگه میومدیم و کلی با هم خوش میگذروندیممن یه دوش گرفتم و امدم با هم نشستیم تلویزیون دیدیم و میوه خوردیم و همدیگه رو بغل کردیم و از اینجور کارا بعد از مدتی مهشید سرشو گذاشته بود روی پاهای من و رو‌مبل دراز‌کشیده بود و منم یواش یواش داشتم نوازشش میکردم کم کم دیگه جفتمون رفته بودیم تو حسمن آروم بغلش کردم و رفتم سمت اتاق خواب و گذاشتمش رو‌تخت و خودم هم کنارش دراز کشیدم و سفت و محکم بغلش کردم شروع کردم به نوازش بدنش با دستم و بوسیدن پشت گردنش و با تکون های ریز هم آروم آروم کیرم رو از روی لباس فشار میدادم به کون نرم و باحالش کم کم جفتمون بیشتر داغ میشدیمخیلی آروم چرخیدم روی بدنش و اونم به پشت برگردوندم و‌شروع کردم ازش لب گرفتن و با یه دست سینه هاشو و یه دست هم آروم کسشو از روی لباسش ماساژ میدادم اونم خیلی آروم شروع کرد با دستش کیر‌ منو از روی لباس ماساژ بده و با دست دیگش هم دست میکشید تو‌موهام و پشت بدنمکم کم شروع کردم لباساشو در آوردم و فقط موند سوتین و‌شرتش که یه ست سورمه ای بودن و خودم هم شلوارکمو و تیشرتمو درآوردمو و دراز کشیدم روش طوری که کیرم از روی شرت هامون روی کس مهشید قرار گرفت و شروع کردم آروم آروم فشار آوردن به کس مهشید و با یه دستم هم سینه هاشو میمالیدم و با دست دیگه سرشو گرفته بودم تو دستم و ازش لب میگرفتم و لحظه لحظه آتیشی تر شدنشو میدیدمهمیشه از لذت بردنش خیلی لذت میبردم و واقعا بهم حس عالی میداد یواش یواش شروع کردم به پایین رفتن و بوسیدن گردن و چاک بین سینه هاش و بالای سینه هاش خیلی آروم سوتینشو باز‌کردم و شروع کردم به خوردن سینه هاش با یه دستم هم کسشو ماساژ میدادم اونم دستشو رسونده بود تو شرت من و کیر‌منو خیلی آروم ماساژش میداد جفتمون تو‌هوا بودیم و صدای آه و ناله های مهشید در‌ اومده بود آروم آروم من سینه هاشو میخوردم و گاهی لب میگرفتم یا گوش هاشو زبون میزدم و اون حسابی شهوتی شده بود کم‌کم شروع کردم به پایین رفتن همینطور بدنشو نوازش کردم و بوسیدم تا رسیدم به شورتش خیلی آروم از روی شرت کسشو بوسیدم و بعد یهو شروع کردم به خوردنش از روی شرت که صداش رفت تو هوا محکم از روی شرت کسشو‌ گاز میگرفتم بعد یکم شرتشو کنار زدم و چند تا زبون زدم روی کس داغ و خیسش حسابی غرق در‌لذت بودیمبعد آروم شرتشو از پاش درآوردم و شروع‌کردم به خوردن روناش و یواش یواش رفتم سمت کسش و شرو‌ع کردم به خوردن و مالیدن کسش به صورت همزمان حسابی داشت حال میکرد بعد با یه دست گاهی سینشو میمیالیدم‌گاهی انگشتامو‌میکردم تو دهنش و گاهی با سوراخ کونش بازی میکردم و با دست دیگه کسشو ماساژ میدادم و همزمان هم کسشو و گاهی هم سوراخ کونشو براش میخوردم و زبون میزدم مهشید همیشه فوق العاده تمیز بود و سکس باهاش واقعا لذت بخش بود همینطور که اون لذت میبرد آروم آروم یه انگشتمو تو‌چند مرحله تا بند دومش کردم توی کونش که هم لذت میبرد و هم درد داشت این کار هر دفعه بود و براش عادی بود دیگه و خودش هم دوست داشت و بهش کمک میکرد تا ارضا بشه و لذت ببره به شرطی که وقتی که شهوتی شده بود اینکارو‌ میکردم همیشه بهش میگفتم که تو که از انگشت کردن کونت لذت میبری چطور میگی از کون دادن و رفتن کیر‌تو کونت لذت نمیبری که اونم میگفت تو‌کلفتی این دو‌تا رو‌با هم مقایسه میکنی خلاصه یواش یواش انگشتم رو‌تو‌کونش شروع به عقب جلو‌ کردن کردم و همینجور هم کسشو میخوردم زبونمو میکردم تو‌کسش و میچرخوندم محکم میمکیدم کسشو همه ی کسشو میکردم تو دهنم و حسابی حال میکرد آروم آروم شروع کردم اون انگشتمو بکنم تو‌کسش خیلی بااحتیاط انگشتمو فرستادم تا آخر‌توی کسش و شروع کردم به عقب و جلو کردن دیگه تو آسمونا سیر‌میکرد وصداش همه اتاقو پر‌کرده بود و هر از گاهی که انگشتیو‌که تو کونش بود بیشتر‌ فشار‌میدادم تو کونش یه جیغ کوچولو باحال میزد که منو دیونه تر‌میکرد و‌باعث‌میشد بیشتر‌برم تو‌فکر کردنش از کون بعد از چند دقیقه که حسابی حال کرد من اومدم کنارش خوابیدم و اون اومد روی من نشست دیدن بدن فوق العادش با اون سینه های خوشکلش منو‌دیونه میکرد یه لب از‌من گرفت و شروع کرد به خوردن لبامو و گوشام چون من واقعا از این کار‌لذت میبردم و‌میدونست که من اینجوری دیونه اون میشم همزمان هم خودشو روی من پایین و بالا میکرد و کیر من از زیر شرت میمالید به اون کس داغ و خیسش و من بیشتر حشری میشدم بعد شروع کرد به پایین رفتن و همه بدنم رو بوسید تا رسید به شرتم و شروع کرد از روی شرت کیرمو‌بوسیدن و گاز زدن و با دستش ماساژ دادن و خیلی آروم دستشو‌برد داخل شرتم و کیر منو گرفت تو دستش داشتم کیف میکردم حسابی خیلی آروم یه بوس کوچیک‌رو‌سر‌کیرم کرد و بعد کیرمو‌کرد داخل دهنش و‌شروع کرد به ساک زدن و زاویمون هم طوری بود که من صورتش رو‌میدیدم و اینکار همیشه لذت منو دو چندان میکرد خیلی آروم کیرمو درآورد و شرتم رو کامل درآورد و شرو‌ع کرد از پایین تا بالای کیرمو‌خوردن و من حسابی حال میکردم سعی میکردم با پاهام کسشو ماساژ بدم و با دستم از پشت میزدم روی بدنش یا روی کونش یا نوازشش میکردم و یا سینه هاشو میمالیدم و اونم همینطور ساک میزد و‌من غرق در لذت اونو تماشا میکردم که چطوری کیرمو بین لباش گرفته وداره ساک میزنه گاهی کیرمو‌درمیاورد و با دست برام جلق میزد و منو نگاه میکرد و گاهی کیرمو میزاشت بین دوتا لبش و از پایین تا بالاشو با لباش بازی میداد و گاهی میرفت پایین و با زبون زیر بیضه هام رو میخورد و یا میکردشون تو دهنش و میک میزدبعد خیلی آروم اومد روی من و نشست روی کیرم و کیرم رو گذاشت بین کسش و شروع کرد پایین بالا کردن و کیر من بین کس داغش بود و منم آروم خودمو عقب جلو میکردم و حسابی حال میکردیم همینجور‌که پایین بالا میشد از من لب میگرفت و گاهی گوشامو زبون میزد منم محکم میزدم روی کونش و یا کونش رو‌محکم از هم باز میکردم تا صدای آخش بلند میشد و یا پشت کمرش رو‌ناخون میکشیدم و قربون صدقش میرفتم نمیدونم چی شد ولی یه مرتبه در گوشم گفت امروز‌کیرت خیلی خوشمزه بود که با این حرفش منو روانیم کرد و من کلی حال کردم و قربون صدقش رفتم بهش میگفتم قربون کس تنگ و داغت برم کیرم همش مال خودته قربون کون تنگ‌وداغت برم‌که دیونشم و دلم‌میخواد جرش بدم تو‌همین حرف زدنا بهش گفتم ای کاش میشد از کون بکنمت خیلی دلم هوس کرده و هی قربون صدقش میرفتم وانم میگفت آخه درد داره و میسوزه و خوب نیست منم هی میگفتم بعد از کلی وقت قول میدم آروم بکنم و اگه دردت خیلی زیاد شد درش بیارم که بالاخره قبول کرد و گفت به شرط اینکه تا ته نکنی تو و زود هم آبتو‌بیاری منم قبول کردم یکم دیگه رو‌کیرم پایین بالا شد و حسابی بهم خوش میگذشت چون دیگه همش تو فکر کون تنگش بودم و میگفتم اذیت نشی تو این حالت که کیرم بین کست هستش که میگفت نه هرچی نباشه بهتر از وقتیه که تو کونمه میخواست منو به ارضا شدن نزدیک تر‌کنه که کمتر‌از کون بکنمش خلاصه من بهش گفتم که یکم بلند بشه تا کیرمو تنظیم کنیم روی کونش کیرم‌حسابی خیس شده بود بین کسش و با آب دهن سوراخ کونش رو‌هم حسابی خیس کردم و مهشید آروم کیرمو‌تنظیم‌کرد روی سوراخ کونش وآروم نشست روش من چهرشو‌که حالت درد و شهوت و اضطرابو با هم دیگه داشت میدیدم و از طرفی هم کیرم رو که دستش بود و حالا دیگه سرش رفته بود توی کون مهشید میدیدم و لذت میبردم خیلی آروم آخ گفت و فقط میگفت تکون نخور و خودش رو آروم آروم میداد روی کیر من پایین و کیر من بیشتر میرفت توی کون تنگش ومن هم با سینه هاش بازی میکردم و کسشو هم با اون دستم می مالیدم تا دردش کمتر بشه و اونم حال کنه همینجور آروم آروم‌ کیر من رو تا آخر‌کرد توی کونش و گفت تکون نخور تا جا باز کنه خمش کردم و ازش لب میگرفتم و با کسش بازی میکردم و یواش یواش شروع کردم کیرمو‌پایین بالا کردن توی کون تنگشو اونم حسابی آخ و اوخ میکرد و ناله میکرد و من بیشتر حال میکردم هنوز چند بازی بیشتر تلنبه نزده بودم که گفت اینجوری خیلی درد داره میشه درش بیاری و‌حالت دفعه قبلی که بهت از عقب میدادم بکنی منم آروم کیرمو از توی کونش در آوردمو ازش یه لب گرفتم و تو حالت سگی چهار‌دستو پا قرارش دادم و یکم کسش رو‌خوردم براش و کیرمو‌ خیس کردم حسابی و سوراخ کون اون رو هم حسابی خیس کردم و با انگشتم کمی باهاش بازی کردم و آب دهنمو فرستادم داخلش و کیرمو تنظیم کردم روی سوراخ کونش و از مهشید خواستم توی آینه کنار تخت نگاه کنه تا موقعی که کیرم میره داخل و وقتی دارم از کون میکنمش بتونم صورتشو‌ببینم اینکار لذت کردنشو‌ده برایر میکرد برام بعد خیلی آروم کیرمو فشار دادم داخل کون تنگش تا نوکش رفت تو‌گفت تکون نده و‌ آخ و اوخ میکرد و حالت چهرش طوری بود که منو غرق در لذت میکرد بعد یکم دیگه فشار دادم کیرمو داخل که سر کیرم دیگه کامل توی کونش بودو خیلی آروم‌آروم‌با هماهنگی خودش که میگفت کم کم کیرمو میدادم تو تا جایی که گفت نگهش دار تو‌همون حالت نگش داشتم و شروع کردم سینه ها و کسشو مالیدن و باهاش حرف زدن و قربون صدقش رفتن یکم بعدش گفت آروم آروم کیرتو‌‌ بکن تو و شروع کن کارتو‌انجام بده منم گفتم قربون مهشیدم برم که بازم دلش کیر‌میخواد و یواش یواش کیرمو فشار دادم تو و شروع کردم کیرمو‌توی کونش عقب جلو‌کردن و با یه دستم هم کسشو میمالیدم و خودش هم با یه دست کسشو میمالید گاهی بلند میشدم از روش و کیرمو که داره توی کونش عقب جلو‌میشه رو میدیدم و‌گاهی هم توی آینه اونو نگاه میکردم که چهرش پر از لذت و درد بود و داشت کسشو میمالیدو سینه هاش که با هر بار تلنبه زدن من عقب و جلو میشدن رو‌میدیدم و همینطور توی کونش عقب و جلو‌میکردم و اونم هی آه و ناله میکرد و منو از خود بیخود میکرد حسابی جفتمون داغ شده بودم و من حسابی عرق کرده بودم وهمینجور کیرم‌رو توی کونش عقب و‌جلو‌میکردم که گفت داره نزدیک میشه ارضا بشه و به منم گفت خواستی بیای کیرتوددر نیاری و همون تو‌بریز آبتو منم با این حرفش سرعتمو‌بیشتر‌ کردم و شروع کردم تند تر تلنبه زدن و‌کمک اون هم کسش رو مالیدن ووقتی که صدای مهشید حسابی بالا رفت و به اوج رسید منم با چند تا تلنبه آبمو توی کون تنگش خالی کردم و بعدآروم کیرمو در آوردمو‌همونجا همدیگه رو‌بغل کردیم و دو ساعت خوابیدم..نوشته پسر

Date: April 12, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *