لذت چشیدن طعم پاهای سیمین

1963
Share
Copy the link

سلاممهم نیست من کی هستم، اسمم چیه و … اولین بارمه که می خوام بنویسم و سعی می کنم مستقیم برم سر اصل مطلب…سیمین 27 سالشه، منم 29، دوست دخترمه، حدود 3 ساله که باهاش آشنا شدم و رومانتیک دوسش دارم.مشخصات سیمین قد 165-وزن65-سایز پا 39- رنگ پوست سفیدهمونجوری که از اسم این داستان معلومه من فوت فتیش دارم و این داستان کاملا مربوط به همین قضیه هستش.تا یکسال بعد از دوستی با سیمین در صورتی که خیلی همدیگرو میدیدیم هیچ حرف سکسی بینمون رد و بدل نمیشد، و بیشتر حرفامون احساسی بود، تا اینکه دیگه کم کم جفتمون حس راحتی بیشتری با هم کردیم. یادمه یه روز با هم رفته بودیم یه کنسرتی، سیمین کفش کالج پوشیده بود با جوراب رنگ پا. از همون اول که این صحنه رو دیدم بدجوری دیوونم کرد و هر فرصتی میشد پاهای سیمین رو دید میزدم و بدجوری تحریک شده بودم.وسط اجرا بود که پای راستشو از کفش در اورد و برای اولین بار پاشو گذاشت رو پام، اون منظوری نداشت ولی من قلبم داشت وای میستاد، گرمای خاصی داشت پاهاش، تو حال خودم بودم و اصلا دیگه حواسم به اجرا نبود. دیگه داشتم قاطی میکردم که گوشیم و عمدا انداختم زمین و دلا شدم که برش دارم و پاهاش رو دید بزنم و در همین حال نتونستم جلوی خودم و بگیرم و رو پاش دست کشیدم که یه آن جا خورد و پاشو کشید و منم جا خوردم و حواسم سر جاش اومد، سریع پا شدم، در گوشم گفت چیزی بود رو پام؟ گفتم نه، یهو دستم خورد به پات تا آخر اجرا دیگه چیزی نگفتیم به هم و اجرا تموم شد و رفتیم سمت ماشین و سوار شدیم.من روم نمیشد نگاش کنم و هر چی حرف میزد سعی می کردم این ور اونور و نگاه میکردم. تا متوجه شد و گفت-آرش چیزی شده؟-نه چطور مگه؟-پس چرا نگام نمی کنی؟-گفتم همینجوری-مگه میشه همینجوری قهری باهام؟-نه پدر قهر چیه راستش یه کم از دست خودم ناراحتم و ازت خجالت میکشم-واااا، چرا؟؟-نمیدونم چی شد یهو به پاهات دست زدم، معذرت می خوام…-اااا خب چیزی نشده که، حواست نبوده دیگه، معذرت خواهی نمیخواد-راستش حواسم بود و عمدا دست زدم به پاهات…یه کم سکوت کرد و بعدش گفت-از روی علاقه به پاهام دست زدی؟ خب من که دستتو گرفته بودم-نمیدونم چطور باید بگم. میخوام دل و به دریا بزنم و راستشو بگم-چیزی شده آرش؟؟؟ داری نگرانم میکنی.-نه چیزی نشده. من یه میل عجیب دارم.-چه میلی؟ داری می ترسونیم-نه نترس. راستش من به پاهات خیلی علاقه دارم.-یعنی چی؟ علاقه؟ چجور علاقه ای؟-یعنی پاهات منو تحریک میکنه. حتی دیدنشون-الان داری راست میگی یا شوخیه؟ سر کارم گذاشتی دیگه نه؟-نه سیمین. می دونم برات عجیب و ناراحت شدی ازم. کاش نمی گفتم-نه نه ناراحت نشدم. راستش نمی دونم چی باید بگم. عجیبه. یعنی چی که علاقه داری؟ میشه بیشتر توضیح بدی؟-یعنی دوست دارم پاهاتو لمس کنم و دیدنش و لمس کردنش منو به اوج لذت میرسونهباز سکوت کرد و همینجوری نگام میکرد و بعد از چند دیقه یهو گفت-تحریک یعنی آلتت سفت میشه با دیدن پاهام؟؟من کپ کردم و با تته پته کردن گفتم آره و اونم گفت-یعنی الان اگه به پاهام دست بزنی تحریک میشی؟-آااا…ااره، خیلی زیادیهو کفششو در آورد و پای راستشو انداخت رو پای چپش و گفت-خب دست بزن به پاهاممن که کپ کرده بودم چند ثانیه تکون نخوردم و بعد آروم دستم و گذاشتم رو پاهاش، پاهاش گرم بود، نوک انگشتاش یه کمی عرق کرده بود، جورابشم خیلی لطیف بود، بدجوری داغ کرده بودم که گفت-الان چطوری؟ به سختی جواب دادم که تو آسمونام. گفت -فقط دوست داری همینجوری پاهام تو دستت باشه؟-راستش نه. ب ب بوسیدنش آرزومهچشماش گرد شد از تعجب و گفت جدی میگی؟؟-آره جدی میگم.یه کم سکوت کرد و گفت -خب چرا نمی بوسیش؟باز مثل خنگا خشکم زد و بعد از چند ثانیه با تپش قلب شدید و دست لرزون، سرم و بدم پایین و کف پاهاش و بوسیدم. خیلی تحریک شده بودم و آلتم داشت شلوارمو پاره میکرد. کاملا مست بودم و حس می کردم اگه دستم به آلتم بخوره ارضا میشم که یهو سیمین گفت-عزیزم الان آلتت سفت شده یعنی؟سرم و آوردم بالا، آب دهنم و قورت دادم گفتم بلهیه کم مکث کرد و گفت میشه ببینمش؟؟خشکم زد چند ثانیه بعد گفتم چشمآروم زیپ شلوارم و دادم پایین و آلتمو که داشت منفجر میشد رو درآوردم و گفتم فقط سیمین راستش حالم اصلا خوب نیست، حس می کنم دارم ارضا میشم یه کم مکث کرد و گفت-تو منم داغ کردی می خوام ارضا شدنتو ببینم. چی کار کنم که ارضا شی؟-پ پ پاتو بذار رو آلتمکفش پای چپشم در آورد و جفت پاهاشو گذاشت تو بقلم ولی به آلتم نزد و گفت-آرش کثیف نشه همه جا؟ میخوای دستمال کاغذی بدم اول؟یههو یه چیزی به ذهنم اومد و گفتم-میخوای جورابتو بهم بدی بکشم رو آلتم؟-ممم، باشه پس بذار خودم بکشمو جورابشو در آورد و کشید روی آلتم و یه کم دست کشید دورش که نفسمو حبس کرده بودم و به سختی تونستم جلوی خودم و بگیرم و ارضا نشمبعد دوباره تکیه داد به در و پای چپشو آورد نزدیک صورتم و پای راست رو گذاشت روی آلتم که من فقط سریع صورتمو چسبیدم به کف پاش و یه نفس عمیق کشیدم و دیوانه وار شروع کردم به بوسیدن و لیسیدن کف اش که به یک دقیقه نکشید که با فشار زیاد و لرزش اندام ارضا شدم چشمام سیاهی رفت…به خودم که اومدم فقط پاهاشو بوسیدم و ازش تشکر کردم، اونم لبامو بوسید و گفت مرسی که بهم گفتی…این اولین رابطه فتیشی من و سیمین بود…بعد از اون دیگه با هم راحت شدیم و سکسمون هم شروع شد و همیشه قبل از سکس به در خواست خود سیمین چند دقیقه ای باید پاهاشو می بوسیدم و لیس میزدم و بعد میرفتیم سراغ کارای دیگه.خلاصه که واقعا پاهای خانما یه عضو بسیار سکسی و حساس واسه خیلی از آقایون به حساب میاد، اگه یه وقت دیدید شریک زندگیتون همچین میلی داره اصلا تعجب نکنید و سعی کنید باهاش در موردش صحبت کنید و حد و حدود و خط قرمزهاتونو تو این قضیه مشخص کنید براش. هیچ چیزی تو یه رابطه پایدار بهتر از صادق بودن و درک کردن متقابل همدیگه نیست، چیزی که باعث میشه روابط محکمتر و موندگارتر بشن(چیزی که این روزا بدجوری ازش فاصله گرفتیم)امیدوارم همگی شریک زندگی مناسب خودتون رو پیدا کنید و به هم وفادار باشید.نوشته ashegheaa

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *