لز با معلم ریاضی

0 views
0%

سلاماسم من روژینا هست و 16 سالمه قد 170 و پوست سفیدی دارم با ممه 75این داستان برمیگرده به زمستون سال قبل یه روز توی مدرسه امتحان داشتیم و من هیچی نخونده بودم پس فردای اون روز که جواب اومد شده بودم 9.5 معلممون برای عید کلی جریمه به من گفت و گفت باید برگتو امضاع کنی و بیاری منم که نمیخواستم عیدم خراب بشه و پدر و مادرم نمره منو ببینن کلی خواهش و تمنا کردم که منو ببخشه بعد از کلی اسرار گفت زنگ که خورد بمون. چشمم به ساعت بود تا اینکه زنگ خورد و رفتم پیش معلممون بهم گفت امروز عصر ساعت 5 بیا خونه من یک جلسه کلاس میزارم برات منم گفتم میام و کلی تشکر کردم. ساعت 4 کارامو کردم و کولمو برداشتم و رفتم سمت آدرسی که به من داده بود. خونشون نزدیک خونه ما بود و فقط 20دقیقه طول کشید تا رسیدم رفتم طبقه 5 و زنگ خونشونو زدم. درو که باز کرد دیدم یک لباس خواب لختی بدون سوتین پوشیده گفت زود اومدی بیا تو چای چیزی میخوری گفتم نه ممنون رفتم داخل توی حال خونه کوچیکی بود ولی با سلیقه چیده شده بود همه چیز یا سفید یا آبی بود گفت بشین همینجا منم نشستمگفت نمیخام باهات ریاضی کار کنم میخوام باهات حرف بزنم من که از همه جا بیخبر بودم گفتم باشه شروع کرد به حرف زدن و منم باهاش حرف میزدم از من پرسید چقدر برات مهمه که برگتو نشون ندی گفتم خیلی دوباره حرف زدیم و کم کم بحثو کشوند به سمت تمایلات جنسی از من پرسید نظرت راجب لزبین ها چیه منم گفتم به نظرم هرکی عقاید خودشو داره و گفت تو چی با تعجب گفتم من گفت اره گفتم نمیدونم من خیلی دوست ندارم. گفت مگه تاحالا تجربشو داشتی گفتم نه معلومه که نه از سر جاش بلند شد و اومد کنارم نشست چیزی نگفت دستشو انداخت دور گردنم و گفت خب پس با یک تیر دو نشون بزن اگه بزاری من بهت تجربشو بدم تو هم میتونی جای.9.5 یه 20 به مادرت نشون بدی من گیج بودم نمیدونستم چی بگم باورم نمیشد این اتفاق داشت میفتاد آروم صورتشو به من نزدیک کرد یادم رفت بگم معلم ما قد بلند سفید و موی طلایی با ممه 85 هست . من خواستم سرمو ببرم عقب اما با اون دستش که دور گردنم بود منو سفت گرفت و آروم لباشو گذاشت روی لب من و دستش رو گذاشت روی شکمم دو سه بار لبمو که خورد منم شروع کردم به لبشو خوردن و دستشو آروم گذاشت روی ممه من و از روی لباس ماساژ داد همینطوری لبای همو میخوردیم بدنم داشت داغ میشددست منو گرفت و گذاشت روی ممه خودش اولین باری بود که به یه ممه غیر از مال خودم دست میزدم منم شروع کردم به مالیدن ممه سفیدش دستشو آروم برد بین پاهام و از روی شلوار با کسم بازی میکرد نوک ممه هاش سفت شده بود و من با دستام میمالوندمشون زیپ شلوارمو باز کرد و دستشو برد سمت کسم خیس خیس شده بود آروم دستشو چپ و راست میکرد و من تو فضا بودم بعد بلند شد و لباسشو در آورد شورت نداشت و من داشتم به کسش نگهاه میکردم یه کس تمیز و صورتی بعد اومد روی پاهام نشست و از من لب گرفت و بعد سرشو آروم برد پایین و شروع کرد به ممه هامو خوردن وای که چه خوب میخورد بعد دوباره آروم رفت پایین و یه لیس از پایین تا بالای کسم زد و بعد شروع کرد به چپ و راست کردن زبونش و چوچولمو میخورد بعد زبونشو میکرد تو کسم دستشو گذاشت روی کسم و آروم فرو کرد داخل اولش درد داشت ولی بعدش فقط لذت بود من دیگه صدام در اومده بود و بلند آه آه میکردم. بعد دوتا دستشو گذاشت روی ممه هام و همزمان کسمو میخورد من که دیگه نمیتونستم تحمل کنم دستمو گذاشتم روی سرش و به طرف کسم فشار میدادم اونم بیشتر زبونشو تکون میداد بعد با یک آه بلند لرزیدم و آبم اومد توی دهن معلممون گفت دیدی اونقدرا هم بد نبود من که نمیدونستم چی بگم فقط نگاهش کردم گفت بلند شو که دیگه داره دیرت میشه منم وسایلمو برداشتم و تشکر کردم و رفتم فردای اون روز روم نمیشد توی روی معلمم نگاه کنم اما توی دلم واقعا دوست داشتم یک بار دیگه 9.5 بشم.امیدوارم این خاطره رو دوست داشته باشید. نوشته روژینا

Date: January 15, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *