لز داغ من و آیدا

0 views
0%

سلام من نیلی هستم ۲۴ ساله. فوق الاده حشری و عاشق سکس…حالا از هر نوعش باشه مهم نیست مهم اینه که باد کس تپلم بخوابه و سینه های ناااازم چلونده بشه و کون فوق سکسیمم یه نرمشی بکنه…اووووف دلم باز خواست.. نمیدونم چرا انقدر من حشریم همین الان که دارم این داستان و برای شما مینویسم یه ست جیگری سکسی تنمه و دست چپم تو شرتمه.. دارم کس نااازمو میچلونم نمیدونید چه آبی انداخته…بگذریم یکم از خودم بگم تا بدونید چه جیگر سکسیی هستم. قدم ۱۶۵ و وزنم ۶۰ بدن پری دارم بدون هیچ چربی ای سینه هام ۸۰ و کونمم صدقه سری کونایی که دادم برجسته ست.پوست سفید با چشمای درشت مشکی شهلا و موهای بلند مشکی با لبای ناز تقریبا قلوه ای.. وضع خانوادگیم خوبه و خونه ی مجردی دارم که این مسئله تو خانواده ما یه چیز عادی هستش.. یه مزون بزرگ و شیک دارم که توش فقط لباس زیر زنونه و لباس خواب های مختلف از بهترین مارکها رو میفروشم.همونجور که گفتم من خیلی کسم و داستان خیلی دارم که براتون بگم چون در واقع روز من بدنه سکس نمیگذره دیگه هیچی بهم نرسه خودم خودمو میکنم و یه حال اساسی به خودم میدم تو این کارم بینهایت استادم.بگذریم امروز هوس کردم از لز فوووق داغم از خودم و آیدا بگم براتون. میدونم که با خوندنش حسابی حشری میشید و کمرتونو خالی میگنیداووووف خودم که یادم میاد میخوام از لذت بمیرم همین الانشم دارم خودمو به عشق اون لز انگشت میکنم کسم انقدر اب انداخته و لیز شده که سه انگشتی میکنم تو کسم و همینجور دستم لیز میخوره توش اوووووف جوووونآیدا دوست عزیزم خیلی ماه و سکسیه یه خانم متاهله که شوهرش یه خرپول احمقه که سر و کونش کلا تو شرکتاشه و وقتی نداره تا ترتیب آیدای عزیزمو بده..آیدا یه دختر ناز و بوره بدن ضریف با کون ذاتا برجسته و قمبل سینه های متوسط چشمای آهویی و عسلی رنگ و موهای قهوه ای روشن لخت به خاطر بوریش ابرو و موژه های روشن و کم پشتی داره اما بازم خیلی بهش میاد و خوشگله.. جوری که من همیشه تو کفش بودم و یه حس نابی داشتم نسبت بهش یه جورایی عاشقش بودمو دلم میخواست مرد بودم و اونم زنم..بگذریم یه روز ایدا بهم زنگ زد دیدم داره گریه زاری میکنه خیلی نگران شدم گفتم چی شذه عزیزم چرا گریه زاری میکنی و از این حرفا.. گفت که اره امروز پریودم تموم شده و رفتم آرایشگاه و اپیلاسیون و … که بعد عمری آقا بهرام افتخار بده و یه حالی به ما بده تند تند اومده خونه که وقت ندارم باید برم شهرستان چند روزی و از این کس شعرا..گفتم فدای سرت عزیز دلم اون لیاقت تو رو نداره… مگه قحطی کیره که غصه نکردن اون شوهر بی لیاقتت رو میخوری..با ناله گفت نه نیست همین الانش کلی خاطرخاه دارم نمونه ش همین شریکش سهراب قشنگ مشخصه تو کف منه اما من میترسم حوصله دردسر ندارم و….همونجور که ایدا حرف میزد تن منم بیشتر گر میگرفت. با خودم گفتم این بهترین فرصته..به ایدا گفتم من تا ۹ مزونم بعدش میرم خونه تو هم طرفای ۱۰ بیا خونه من با این حالت تنها نمون افسردگی میگیری و ….واااای که تو کون من عروسی بود. میدونستم که امشب به ارزوم میرسم… آیدا زمینه ش رو داشت. هم فیلم زیاد میذیذ هم داستان خیلی می خوند هم دست به خود ارضاییش خوب بود الانم که تو کف … اوف مزون و ساعت ۷ سپردم به گلناز فروشنده م و دوتا ست شرت و سوتین مشکی هم برداشتم و اومدم خونه.. و یه راست رفتم حموم تازه اپیلاسیون کرده بوذم و بدنم بلور بلور بود فقط موهام و شستم و شامپو بدن ریختم تو وان و یه حال اساسی به خودم دادم جلوی اینه قدی حموم ایستادم و یکم با سینه هام ور رفتم و کسم و انگشت کردم و با کونم ور رفتم عادتم بود همیشه همین کارا رو تو حموم میکردم کلا تو هر موقعیتی با خودم ور میرم اومدم بیرون موهامو سشوار کردم و ریختم دورم… لوسیونم و برداشتم و جلو اینه ی اتاق خواب سرتا پامو لوسیون زدم کونمو سمت اینه کردم و به سوراخ کونم لوسیون مالیدم و کونم و انگشت کردم اووووف چه حالی داشت… یکم خودم و عقب جلو کردم و این سری دو انگشتی کردم تو کونم اووووف جووووون یاد کون خوشگل ایدا افتادم… حشرم بیشتر شد. با کف دست چند بار به لپ کونم زدم و راست وایستادم چند بارم زدم رو کس سفید و توپلم حسابی سرخ شد.. گفتم جووووون امشب ایدا باید کس لیسی این کسو بکنه.. یکی از ست سایز خودم رو برداشتم و پوشیدم یه سوتین جک دار بود که فقط نوک سینه رو میگرفت و سینه رو جم میکرد و بالا نگه میداشت بین دوتا سینه هم یه حلقه گرد استیل بود که از همونجا باز و بسته میشد. شرتشم کوچیک و ساده بود تا رو لبه کسم…یه ارایش خوشکل کردم و رو رژ قرمزم یه برق لبم زدم…یه شیرموز پسته با کیک خوردم که هم شامم بشه هم انرژیم تامین شه یه پارچم درست کردم اماده گذاشتم تو یخچال.. سالاد میوه درست کردم و با شراب و مغزیجات روی میز چیدم…یه پیرهن نازک سفید مردونه که تا زیر کونم بود پوشیدم.۹یه موزیک اروم خارجی هم گذاشتم و صداش و خیلی کم کردم.. لامپای خونه هم تا حای ممکن خاموش کردم جز هالوژن ها ی سرخ و ابی ساعت از ده گذشته بود که ایدا اومد.. بغلش کردم و بوسش کردم… کفت واااای چه فضای رمانتیکیخندیدم و گفتم به عشق تو اماده کردم تا کمتر یاد اون عن آقا بیفتیخندید و گفت عن آقا رو خوب اومدی کس ننه بزای من تاقچه بالا میزارهول کن پدر گور باباش مانتوت رو درار راحت باشمانتو شالش رو دراورد و گذاشت رو صندلی میزناهار خوری.. یه تاپ طلایی یقه شل وپشیده بود با یه شلوار مدل وصله خورده سفید..چشمش به گل میز ست کاناپه افتاد و رفت سمتش اخخ جوووووون بساط داریم کهخندیدم و گفتم پ چی فکر کردی من میزارم بهت بد بگذرهخلاصه کنار هم نشستیم و یکم چرت و پرت گفتیم چشم منم همش میرفت سمت اون یقه باز و سینه های گرد و سفید ایدا که یه خال خوشگل رو سینه سمت چپش بود. بیشتر از این طاقت نیاوردم و به حالتی که مثلا انگار چیزی یادم اومده باشه گفتم اهاااان راستی از مزون یه ست برات اوردم اما مطمئن نیستم اندازه ت باشه… خیلی خوشگله برای خودم اوردم دیدم خیلی نازه گفتم برای تو هم بیارمخیلی خوشحال شد..وااای راست میگی کو کجاست…خندیدم و گفتم تو اتاق رو میز ارایشه برو بزن ببین اندازه ست. بعد بیا ببینیم تو تنت چطوره..بلند شد و بدو سمت اتاق دوید و گفت ای جوووونم…چند دقیقه بعد صدای جیغش رو از اتاق شنیدم واااای این محشره چه قدرم سکسیههمون لحظه هم از اتاق اومد بیرون و اومد سمتمبا دیدنش داشتم سکته میکردم چه قدر این بشر ناز و سکسی بود… انگار این بدن و تراشیده بودن اصلا اوووووفبلند شدم و ایستادم… به به چه لعبتی شدی دستش رو گرفتم و و بالا بردمیه چرخ بزن ببینم با ناز یه چرخ زد و گفت اوووم چه طورمبا لحن شوخی گفتم کوفت بهرام بشی الهی بیا بشین شرابمونو بخوریم بزار لباسم و بپوشم بیامدستش و کشیدم و گفتم نمیخواد پدر خودمونیم دیگه الانم شراب میخوریم گرممون میشهاووووم باشه اما اخه…اما اخه چیهیچی بریم..این بار چسبیده بهش نشستم و پاهای لختم و چسبیدم به پاهای لختش… خم شدم و دوتا جام شراب سرخ ریختم و یکی دادم به ایدا یکی برای خودم…جام بزرگ بود و مزه مزه میخوردیم.. یه پر پرتقال گرفتم جلوی لبای ضریف و خوشگلش که سرخشون کرده بود. با ناز زبونش و دراورد بیرون و پرتقال و برد تو دهنش و یع لبخند قشنگی هم زد.. سومین جام بودیم که دیگه حسابی داغ کرده بودم و چشمای عسلی ایدا یه بزق خاصی گرفته بود جوری که انگار میگفت بیا من و بکن..جام شرابش و که اورد پایین چشمم موند رو لبای سرخ خیس از شرابش.. واااای که دلم رفت براش با انگشت شصتم اروم پایین لبش و ناز کردم و خم شدم و یه بوسه ی کوتاه پ اروم و با عشق رو لباش نشوندم.ازش فاصله گرفتم و با حرارت نگام لب زدم.. خیس شده بودش خوشگل شده بود. همونجور با حرارت به من خیره بود و لباش دل دل می زدن… این بار جام خودم رو سمت لباش گرفتم اونم با ناز چشم بست و اروم اروم شرابشو خوردوقتی که جام و پایین اوردم یه قطره شراب از رو لبش به سمت چونه ش لیز خورد.مشخص بود که از قصد جوری خورده که لباش خیس تر بشه..نفس نفس میزد و سینه های خوشگلش تو اون سوتین بالا و پایین میشدن.. اووووف چشمم دنبال خال رو سینه ش بود… داشتم وحشی میشدم… آخ.سینه های خوشگلی داری آیدااایه اه نااااز کشید و گفت حیف که صاحاب نداره عزیزماووووف چه شهوتی تو صداش بود.. چه حسرتیدست چپم و کشیدم رو سینه ش و گفتم دوست دارم بشه مزه ی شرابم… اجازه ش رو میدیی. تو چشماش میشد عشق هوس ناباوری و … باهم دید. منتظر جواب نشدم خم شدم رو سینه های خوشگلش و زبونمو گرفتم روش با دست راست اروم اروم شراب سرخ وریختم رو سینه های بلوری ایدا و با زبونم به نرمی لیس زدمصدااای آه نازی که کشید هنوز تو گوشمههه..همینجوری تپلی سینه هاشو که کلا از اون سوتین بیرون بود و لیس میزدم و شرابمو اونجا میخوردمدستای ایدا نشست رو پهلوهامو و پیرهنم و چنگ میزدآهههه آهه آه آه نی نیلی آههه نیلیوحشی شدم آه آه ایدا و بوی شراب و لیسیدن اون سینه ها داشت دیوونم میکرد..ته مونده شزاب وخالی کردم روسینه هاش و جام و هول دادم رو میز حالا دو دستی سینه های ایدا رو گرفته بودم و میلیسیدم و اوووووم جووون… سوتینش کاملا خیس از شراب شده بود…به طور وحشی واری روی سینه هاش و میخوردم..ایدا به ناله افتاذه بود آی آی اووووف اووووف جووونم اییییییبا ضرب سرمو بلند کردم از اون سینه هااای نابنفس نفس میزدم وااااای همین الانم داره ابم میاد…دستش و کشیدم و بردمش تو اتاق خواب. جلوی اینه قدی نگهش داشتم و خودم پشتشکسم و چسبیدم به کونش و با دستام سینه هاش رو میمالیدم.. امشب مبیخوام باهم حال کنیم عشقم.. امشب میخوام سر تا پات و بخورمهمینجورم هی گرنش و تا گوشش لیس میزدمامشب قراره بهم حال بدی…من عاشق این بذنت شدم آیدا من میخامت…همینجورم سینه هاش و چنگ میزدم.آیدا هم هی کونش و رو کس من فشار میداد و چرخ میداد..آییییی آی نیلی امشب تا صبح برای توعم عشقم هر کاری دوست داری بکن باهام آییییی جووووون فقط حشرمو بخابون حشرم زده بالا خیلی حشری شدم…حرفاش حشری ترم میکرد پرتش کردم رو تخت و پیرنم و از تنم کندم.. با شرت و سوتین ست با مال ایدا افتادم روش و عین وحشی ها ازش لب گرفتم اوووووم جووووونم اووووووفکلی که باهم لب بازی کردیم نم نم اومدم پایین سوتینشو از تنش کندم اووووووف جووووون قربون این نکای صورتیش برم من… همینجوری میخوردم و لیس میزدم و فشارشون میدادم آیییییی…. آییییییی بخور نیلی بخور بخورشون برام این ممه ها صاحاب ندارن از این به بع. مال توعن اووووووفواااااای جووووونم ایدا من فداای این سینه ها بشم اووووفکس خیسم و رو کس خیسش گذاشتم و نشستم سوتین خودمم دراوردم و رو کس ایدا بالا پایین شدم سینه های بزرگمم بالا پایین میشد پ ایدا رو دیوونه میکرد…اووووف بزار دهنم. نیلی این سینه خوشگل و بزار دهنم..خم شدم روش و کسم و بیشتر فشار دادم به کسشسینه چپم و گرفت تو دهنش واااااای زنبونش و میزد دورش آخ یه بار این سینه م میخورد یه بار اون یوی سینم جووووون اوف منم هی کسم و رو کسش چرخ میداذم شرتامون از ابمون لیز لیز شده بود.بسه ایدا کس میخوام بزار کست و بخورم…اوووووف میخوریییی ارهععع اون بهرام دیوث نمیخوردمن میخورم عشقم گل نازت و خودم میخورم اوووووف….شرتش و از تنش کندم وووووی یه کس سفید خییییس جلوم بود.چندبار با کف دست به کسش سیلی زدم اووووف چه حالی داد. خم شدم رو کسش و زبونم کشیذم روشآهههههه ایدا بلند شد….تندتر کردم زبونمو میبردم تو کسش و میچرخوندم ایدا سرم و به کسش فشااااااار میداذ و ناله میکرد اوووووف مردم آیییییی جونم بخور بخور اووووووف آیییییی دارم میام نیلی آی آی اوووووووووف تموم ابش اومد تو دهنم.. خیلی حال کردم سرمو بلند کردم.دور لبام خیس خیس بودن…ووووای نیلی خیلی حال کردم مرسی…بخاب بزار کس نازت و برات بخورم خندیدم و گفتم کارم هنوز باهات مونده…از تو کشو یه شمع استوانه ای کلف دراوردم و ژل لوبریکا زدم بهشچشمای ایدا گرد شداین چیهرفتم و پاهاش و دادم بالا فکر کن یه کیر کلفته که داره دور از چشم شوهر بی عرضه ت کس نازت و جر میده…ووووای خیلی کلفته جر میخورمباید جر خورد تا حال کرد عشقمپاشو سگی شو قربونت برم بزار یه حالی به این کس غنچه ت بدمسگی شد و منمشمع و گذاشتم جلوی کسش و با کسش بازی کردم یکم بردم تو و اوردم بیرون با یه دستمم با لپ کونش بازی کردموووی پس چرا نمیکنی دلم رفتدوسش داریاره اره میخوام کلفتیش جرم بدهدوست داشتی واقعا یه کیر بود. یه مرد کیر گنده ترتیبت و میداد اره اره اوووووووف یه کیر که شب تا صبح بکنتم بهم حال بدهجووووونم خودم میکنمت خودم بهت حال میدمهمینجور شمع و تا اخر بردم تو کسشجیغ کشد و گفت اوووووف چه حالی داذ نیلی اوووووفمحکم براش عقب جلو کردم رو سوراخ کونشم لوبریکا زدم و انگشتمو دادم توتا الان از کون ندادینههه بهرام عرضه نداره کسم و بکنه چه برسه به کونماخخخ میخای یه شمعم بکنم تو کونت فکری کنی که دوتا کیر کلفت دارن میکننت…وااااای نگو نیلی الان میمیرم ….پس دوست داریمعلومه من عاشق داذنم بیا کونمم بکن..الان زوده نم نم برات بازش میکنم فعلا با انگشت حال کنااااااخ جوووووون دارم بازم میااااام نیلی چه زوووووداخه به خیالم. دوتا کیر دارن از کس و کون میکننم آییییییسجوووووووونم من دادم میدونم چه حالی دارهههه دوتا کیر کلفت از کس و کون بکننت انگار که تو بهشتی…ایییییی منم میخام منم میخاااااام آییییی ااااایییی محکم محکم نیلی اومدم وااااااای وااااای جووووون…..ایدا بی حال افتاد رو تخت… خوابیدم روش و گفتم تاحال بیای خودم یکم باحات حال کنم…شرتمو دراوردم و گذاشتم مماس رو کس لیزش ووووووووی چه حالی داد…کلی لب ازش گرفتم سینه هاشو خوردم اونم نم نم جون گرفت و شرو کرد سینه تامو خوردن و اوووم اووووم کردن منم انقدر خودم و رو کسش فشار داذم و پیچ خوردم تا ابم اومد…کلی حال کردم افتادم کنار ایدا و گفتم سکس بدون کون دادن به من نمیچسبه میخام با اون شمعه تو کونم بزاریایدا هم گفت باشه پس برو جلو اینه و دستات و بزار رو میز و خم شوهمین کارم کردم ایدا هم نشست شروع کرد لیس زدن کسم و کونم ووووووییییی چه حالی داد اوووووفاروم اروم شمع و کرد تو سوراخ کونم رو هوااااا بودم من عاشق کون دادنم…. اوووووفایدا همونجور که تو کونم میکرد گفت دوست داری ز جلو هم بهت حال بدم…شمع داری باز گفتم اره تو کشو بردار….اخخخخخ دوتا شمع کلف از کس و کون توم بودن و ایدا عقب جلو میکرد…خودممم با یه دست سینه هامو میمالیدم…. اااااای بکن ایدا بکن جووووون اییییی اوووووووف….کلی اب ازم اومد…یکم دراز کشیدیم بعد شیرموز پسته خوردیم و باهم رفتیم حموم..نوشته نیلی

Date: October 29, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *