لیلی و علی

0 views
0%

درود…من لیلیم 19 سالمه با یه آقا پسر 21 ساله به اسم علی دوستم بعد از 1سال ونیم دیروز سکس کردیممن قدم 170 و60 کیلوام هیکلم خیلی سکسیه و علیم خیلی تخت خواب خورش ملسهپریشب زنگ زد گفت فردا میای؟چند وقتی بود حرفش بینمون بود آخه علی نظامیه و چند هفته دیگه قراره بره خیلی وابسته همیم خواستیم سکس کنیم که نمونه تو دلمونساعت 11 اومد دنبالم و اجازه داشتم تا ساعت 7 پیشش باشم علی خوشش نمیاد دختر 7 شب به بعد بیرون باشه رفتیم خونشون تا رسیدم بغلم کرد سرمو گذاشت رو شونه هاش کلی قربون صدقم میره لباشو آروم بوسیدم رفتم چادرمو دراوردم من به خاطره علی چادری شدم بعد خوابیدیم رو تخت نفسش به نفسام میخورد حس آرامش میکردم سرمو گذاشتم بغلش موهامو ناز کرد داشت چشام میرفت که یهو پیشونیمو بوس کرد محکم بغلش کردم خیلی به پام مونده پدرم نمیدتم بهش بابته همه چی معذرت خواستم اشک تو چشماش جمع شد لبمو گذاشتم رو لباش طاقت نداشتم اونم لبامو خورد منم کلی لباشو زبونشو خوردم بعد ازم خواست لباسمو در بیارم منم در آوردم دستشو کشید رو سینم نازش کرد داد کشید خدایا لیلیمو ازم نگیر من خوابیدم رو دستش شروع کرد سینه هامو مالیدن و گوشمو خوردن آروم دستمو بردم رو اونجاش نذاشت گفت دوست ندارم بیدار بشه ولی من اصرار کردم تا اجازه داد دکمه شلوارشو باز کردم واااای چقد خوشگل بود مثله خوده علی تو دستم مالیدمش چشاش رفت خوابیدم روشگردنشو لیس زدم همش سرشو میکشید سرش با دستم گرفتم گردنشو خوردم و کسمو مالیدم رو کیرش صداش در اومد خیلی زورش زیاده با دستش منو خوابوند گفت شیطونی نکن شروع کرد گوشمو خوردن خیلی حساسم آه آه میکردم هی میگفت نفس هیس نازم هیس ولی من نمیتونستم شروع کرد به خوردن سینه هامو مالیدن کسم دست کشید رو پهلوآمو رفت سمته کسم شکممو بوس کردو کسمو خورد خود به خود شکمم اومد سمته بالا تو چشام نگاه کردو گفت جانم عشقم؟ منم خودمو لوس کردمو گفتم بخور بیشتر خورد دیوانه شدم موهاشو کشیدم بالا و کیرشو گرفتم دستم کشیدم سمته دهنم شروع کردم کیرشو خوردن گفت لیلی پردتو بده من گفتم نه گفت خیسش کن خیسش کردم گفت برگرد برگشتم داد زد وااای خانم من طلاااااست کونمو بوس کرد کیرشو گذاشت رو کونمو مالید و انگشت کرد گفتم بکن گفت نه عشقم درد داره طاقت نداری گفتم دستاتو بذاری تو دستم تحمل میکنم خیسش کرد هر کاری کرد نرفت اومد پیشم خوابید گفت سرتو بذار رو بازوم رفتم رو کیرش نشستم انقد بالا پایین کردم یهو زد افتادم کنار نشست دستشو کرد لایه موهاش گفت نمیخوام آبم بیاد گفت دوست ندارم برات تکراری بشم گریه زاری کردم گفت گریه زاری کنی میزنمتا هرجور شد خندوند منو من میدونستم از پشت دوست داره رفتم دستشویی پشته سرم اومد یواشکی دستمو کفی کردم سریع مالیم به کیرشو سوراخ کونشو زدمش به دیوار مونده بود چیکار کنه کحونمو با دست باز کردمو به زور کردم تو کیرش جیغ کشیدم و دیوار چنگ انداختم گفت در بیار گفتم مرگه لیلیت گفت نفس دردت میاد بیشتر فشار دادم تا وسطش که رفت عقب جلو کردم نتونستم طاقت بیارم کشیدم بیرونو بدنم لرزید بغلم کرد برد انداخت رو تخت معذرت خواهی کرد تا ساعت 7 نازم کردو حرف زدیم و بوسم کرد 15 مینم وسطش لالا کردنوشته‌ لیلی

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *