دانلود

مرد غریبه زنشو میکنه مرده ابه مردرو میخوره

0 views
0%

مرد غریبه زنشو میکنه مرده ابه مردرو میخوره

 

 

 

نگاه میندازم به بوت های کوتاه چرمی که شنی شدن
خستم…تنم نه روحم بلکه تنم خیلی لذت برده اما روحم آزرده!
روی صندلی کنار ساحل نشستن نه افتادم !!
سیگار تلخ توی ریه هام
از بوی سیگار بدش میاد!؟خب به درک من که خیلی دوست دارم
تو؟؟؟تو اصلا به فکر خودتی یا اون مرتیکه
چیز زیادی یادم نمیاد،سعی میکنم یادم بیارم
یادم میاد یا نمیخوام یادم بیارم برام مهم نیس
طعم شراب دیشب،عشق بازی و اینکه ازت ۲۰ سال بزرگ تره!!!
شراب برام ریخت،مثل پروانه دورم میچرخه!
مست نگاهش شدم،عمیق بوسید عادت به عشق بازی زیادی داشت
قدم برداشتیم سمت اتاق…
هلم داد روی تخت و خیمه زد
دستش پایین تر رفت و از زیر پیرهن سرخم واردم شد
آه کشیدم و انگشتش دوتا شد
بوسیدم
لب زد_داغ و خیس،هوووم بدون شورت و خوردنی
دستشو کشید بیرون
سنگینش افتاد روم و لباسم بالا تر کشیده شد
مارش وسط پام و از روی شلوار حس میشد
میدونست اینطوری حریصش میشم!!!
لباش صورتم،چشمام و گردنمو خیس میکنه
لیس میزنه و من کم کم آه کشیدن های بلندم شروع میشه
لباس تو تنم جر میخوره
لب میزنم_دوسش داشتم
ولی اون میخنده_منم تورو دوست دارم
سینه هامو میک میزنه لیس میزنه در گوشم صداش میاد که برام له له میزنه
تو دو ثانیه جامون عوض میشه
لبام تو لباشه
دستم روی دکمه ها پیرهنش و اروم اروم از تنش در میارم
سینه بی مو اما عضلانیش زیر دستمه_تو چنگمی
جوووون عمیقش منو به جون سینه هاش می اندازه لعنتی نثارم میکنه و من سینه هاشو بوس میکنم و پایین تر میرم
زبونم بالای شلوارش میچرخه دستم میره رو کمر بندش
نگاهم بالا
صداش خشداره میگه اینطوری نگاهش نکنم دیوونم میشه
قصدم همینه
دکمه شلوار باز و یه لیس از روی‌ شورت
دوباره نگاهم تو نگاهش گیر میکنه و با تکون دادن سرم موهام به دورم میریزه نیم خیز میشه و موهامو میکشه با دستام شورت و شلوارُ باهم پایین میکشم
از حصار ازاد میشه و راست بهم خیرس
هنوز موهام تو چنگشه
دستمُ دورش حلقه میکنم و بالا پایینش میکنم
سرمو فشار میده همونطور که بهش خیرم میبوسم و استارت کار شروع میشه،لیسش میزنم گرماش و داغیش حس خوبی بهم میده
کارمو خوب بلدم بازی رو خیلی وقته شروع کردم
میک میزنم،عقب جلو
اب دهنم اینقد لیزش میکنه که نیاز نیس سرمو تکون بدم فقط مَکِش دهنم اونو تکون میده برای دهنم کلفت و بزرگه ولی هدف لذته و اینکه تو چنگم باشه
دست چپم کمک دست راستم میاد و مالشش رو شروع میکنه
اینقدر موهام تو دستش کشیده که احساس میکنم از پوست سرم داره جدا میشه
صداش لرز داره میخواد ابش بیاد ولی وسط راه ولش میکنم و نگاهش میکنم لبخند میزنه دست راستم نبض زدنش رو از روی همون داغی و کلفتی احساس میکنه و ازاین تماس وسط پای منم میخواد نبض بزنه
منو بالا میکشه
میبوسه لیس میزنه سنگینیش کم میشه وسط پام قرار گرفته رونام از مکش هاش کبود میشن میدونم
نفسش و زبون داغش رعشه به تنم میندازه میخواد انتقام بگیره ولی من بازی رو بهتر بلدم
اینقد لیسش میزنه تا وقتی میخوام بیام و رو تختی از بس چنگ زدم پاره شده
نه محکمش اجازه نمیده من بیام و دست از کار کشیده…
دوباره سنگینیش احساس میشه،کیر داغش وسط پاهام ظاهر میشه بازیش گرفته
آه میکشم،جوووون گفتنش بدترم میکنه
میخواد برای ورودش التماس بشنوه
صدای مغزم میگه اون باید التماس کنه
سرشو میگیرم و کج میکنم و گوششو میمکم و لیس میزنم
نقطه ضعفش!!! روی بدنم میخزه کیرش روی رون هام تکون میخوره دره گوشش یه آه دیوونه کننده و یه ورود شاهانه
_همینو میخواستی ، جونم دختر کوچولوم،ماهروی من،اه بکش
کمرش و چنگ میزنم
سرعتش اروم ولی عمیقه
بالای بالام،نوک قله
لبامون تو هم گره میخوره و سرعتش میره بالا تر
تندتر….لبای داغ،نفسای کشدار
نبض وسط پاهام تند تند میزنه و با اخرین حرکتش ارضا میشم
ارامش… کمرشو ول میکنم ولی لباشو نه
دوباره از سر‌میگیره
هنوز لباش دهنمه
میلرزه و….
مایع داغی احساس میکنم
توم خالی کرده
هنوزم لبامون بهم گره خورده
دستاش به دستام ملحق میشه و محکم میگیره
به خودم میام
سیگار تو دستم خاموش…
احساس میکنم وسط پاهام خیسه
لبامو تر میکنم
قلبم میگه چه اشکالی داره فقط ۲۰ سال
بلند میشم تا به سمت قلعش راه بی افتم
مغزم اخطار میده
قلبم فرمون
لب میزنم_تسلیم….!

Date: April 16, 2019

One thought on “مرد غریبه زنشو میکنه مرده ابه مردرو میخوره

  1. سلام ۴۴سالمه ساکن رشت دوست دارم با یه خانم باشخصیت ساکن رشت دوست بشم لطفاً خانمهای جنده وکاسب تماس
    نگیرنن مهم اینه که باشخصیت باشه تاهمدیگر روازتنهایی در بیاریم اس ام اس بدین تماس میگیرم لطفا‌زنگ‌نزنید ۰۹۰۱۶۳۹۱۳۹۲

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *