مرز درد و لذت

0 views
0%

با استرس موهای بلند خرماییم و شونه كشیدم ..چند بار ..ارایش درست نداشت فقط رژ لب كمرنگ رو صورتم بود كه بهم رنگ داده بود…موهام و پشت گوشم زدم هیچ لباسی تنم نبود جز یه شرت و سوتین مشكی نازك موهام تا زیر باسنم میرسیدم اروم ادكلنم و زدم و از اتاق بیرون رفتم برهنه گشتنم با اون ست نازك خودمو تحریك میكرد از پله های خونه اشرافیش پایین رفتم و منتظر اومدنش شدم هی جلوی دیوار اینه كاری شده اش چرخ میزدم و خودمو نگاه میكردم كه حس كردم دستای گرمش دورم حلقع شد كی اومده بود كه من نفهمیدم از پشت گردنمو بوسید از زیر شرت پوست باسنم از برخورد با ناحیه زیپ شلوارش تحریك شد دستش دور كمرم حلقه شد و سمت خودش برم گردوند چه كردی لیدی لبخندی زدم كه چونه ام و كشید بالا و لبامو بوسید اولش اروم مثل یه نرمش كم كم لبام داشت تو دهنش حل میشد و داشت شیره جونم و میكشید ناله خفه ای بین لبامون كردم كه دستاش از پشت كونم و چنگ زد محكم تنم واكنش خفیفی نشون داد و بازم ناله ام بین لباش خفه میشد دستای گرم و بزرگ مردونه اش محكم نرمی كونم و فشار میداد حس میكردم داغه داغم زبونش رو سقف دهنم كشیده شد اروم عقب كشید برجستگی خفیف زیپ شلوارش و دیدم تازه چشمم رو كت شلوار خوش دوخت مشكیش نشست با لذت بهش خیره شدم جز جز بدنش و دوست داشتم نگاهم و به چشمهای سیاهش دادم و لبای خوش حالت و ته ریش كمش اروم بهش نزدیك تر شدم ه نوز همونجا مونده بودیم دستمو رو ته ریشش كشیدم و ادكلن تلخش و نفس كشیدم اروم سیب داغ گلوش و بوسیدم گردن برنزه اش و اون عضله برجسته كنار گردنش و مكیدم میدونستم سر این كارم تنبیه میشم با صدای بمش زیر گوشم گفتخانوم شما امشب سركش شدیا سمت مبلا رفت و منو با حجم عطرش تنها گذاشت از جلوش رد شدم و سمت میز چوبی رفتم نگاهش تنم و میسوزوند گیلاس مشروبشو پر پر كردم و سمتش رفتم و پایین پاش نشستم و گیلاس و ازم گرفت همىنطور پایین پاش بودم اروم گونه ام و به زانوهاش كشیدم كه انگشتاش رو لبم نشست اروم عین یه گربه خونگی انگشتاش و لیس زدم و مكیدم انگشتاش كم كم تا ته دهنم میرفت و باعث میشد اشك تو چشمام جمع بشه انگشتای مرطوبش و رو گردنم كشیدو روی پارچه نازك سوتین كه نوك سینه هام مشخص بود ناله خفه ای كردم رو زانوش زد و این یعنی اسپنكرو زانوش به شكم دراز كشیدم شرتم از پشت بین كونم میرفت دستای گرم و گندشو رو كونم حس كردم كه محكم گوشتشو میكشید ناله خفه ای كردم كه اولین ضربه هم خورد ناله خفه ای كردم و بدنم به جلو رفت ضربه دوم رد دستاش میسوخت و ساعت ماركش به پوستم میخوردم حتی دكمه سر استیناشم حس میكردم دفعه سوم محكم تر زد تحریك شده بودم و كسم مرطوب شده بود محكم تر كوبید كه پارچه شلوارش و چنگ زدم عاح هیراد انگشتش و رو سوراخ كونم حس كردمیه هفته نبودم حسابی تنگ شدی خانومم انگشتش و اروم داخل هل داد كه نفسم بریده شد انگشتش و در اورد و دوباره كوبید مطمئن بودم مثل سری های قبل پوست سفید كونم خون مرده میشه سردی مایعی رو كونم حس كردم…مشروبش ناله غلیظی كردم مشروب شرتم و خیس كرده بود و اروم تو شیارم میرفت شلوارش و بیشتر چنگ زدم ى سرمو بالا گرفتم كمرمو قوس دادم و ناله خفه ای كردم بندای شرتم و باز كرد میبینم كه خیس كردی خودتو اروم انگشتش و تو شیار داغ كسم كشید چشمامو بهم فشار دادم دستشو گرفتم و رو كسم فشار دادم میگم سركش شدی اتنا دستشو به خودم فشار دادم و ناله كردم انگشتاش دایره وار روی كلیتوریس ام میچرخید و من ناله هام بلند شد بود و صورتم و تنم میسوخت یهویی بلندم كرد با چشمای خمارم بهش نگاه كردم انگشتای خیس از كس منو سمت لبم اورد خوردمش و تمیزش كردم سوتینم و باز كرد میدونستم باید چیكار كنم دكمه شلوارش و باز كردم و زیپشو پایین كشیدم كیر كلفتش داشت شرتش و از روی شرت كیرش و مكیدم كه سرمو سمت بالا كشید دلم میخواست براش ساك بزنم و داغی كیرش و تو دهنم حس كنم ولی رییس اون بود با صدای خمارش گفتدلم برای ارباب گفتنات تنگ شده توله چشم ارباب اروم رو پاش نشستم یكم خودمو بلند كردم با دستم كونم و باز كردم و رو كیرش نشستم از رو شرت برجستگیش دقیقا بین كونم بود از لذت كمرمو چنگ زد یكم خودمو چرخوندم و رو كیرش مالیدم دندوناش چفت شده بود دستش رو سینه هام نشست خیلی محكم فشارشون داد از فشار یهویی قطه اشكم ریخت بجورایی كسمم داشتم میمالوندم كونم و محكم تر تكون دادم و ناله هام هوا رفته بود سیلی محكمش رو سینه هام نشست چپ راست دسته مبل و چنگ زدم و فقط خودمو بالا پایین كردم بادستام كونم و بیشتر باز كردم و رو كیرش كشیدم داشت دیوونه میشد سمت گردن و سینه هام حمله كرد از درد اخ و نالع میكردم ارباببدندوناش نوك سینه ام و فشار دادم رو زمین نشوندم و روبروم سرپا موند و كیرش و در اورد سایزش اینقدری بزرگ بود كه تو دهنم جا نشه شروع كردم به لیسیدنش كه همشو یهو كرد تو دهنم عق محكمی زدم و براش از ته گلوم مكیدم سرمو گرفته بود و تو دهتم تلمبه از دهنم بیرون كشید و بلندم كردو سمت اتاق خواب برد رو تخت پرتم كرد نیم خیز شدم دلم میخواست پیرهنش و در بیارم یقش و سمت خودم كشیدمهیشش ارومم ناله ای كردم داغ شده بودم رو بهم گفتبرگردبه شكم خوابیدم كه یه بالش زیرم گذاشت و كونم و بالا اورد انگشتاش اروم تو تنم میرفت و من جیغ و ناله میكردم و رو تختی و چنگ زدم چیزی.رو سوراخ كونم حس كردم ناله كردم دیلدو نه عاااح هیراد عاییی سر دیلدو تو تنم رفت و من جیغ میزدم بزرگترین سایز دیلدو بود اشك از چشام میریخت یهو همش و با هم كرد تو كونم بلند ترین ناله رو كردم و جیغ كشیدمهیراد عاح دارم پاره میشمسمت خودم برش گردوند با دستش رو شیار كسم كوبید هیس ارباب گفتن یادت رفته جنده؟به این اخلاقاش عادت داشتم كمرم داشت نصف میشد سرمو بالا كشیدم تورو خدا عاحح درد داره ارباباشك از چشمام همینطور می اومد دستامو به زنجیرای دو طرف تخت بست پاهامم همینطوری كمربندش و در اوردم ضربه هاش رو تنم مینشست و نالع میكردم از درد كونم و ضربه هاش هق هق كردم نفسم بالا نمیومد روم خیمه زد محكم رو كسم میكوبیدم جیغ میكشیدم و تنم و رو تخت میكوبیدم محكم تر كوبیذ باید ببینی چقدر قرمز شده انگشتش تا ته توم رفت نالع بلندی كردممنو بكننن لطفااموهامو چنگ زد بیشتر التماس كن جنده لاشی با دندوناش به سینه عام حمله كرد و محكم انگشتش و تو كسم میكرد گیره های فلزی و تو دستش دیدم ارباببب عاححح نهرو نوك سینه هام بست محكم محكم از درد چشمام سیاهی میرفت گیره ها رو محكم سمت بالا كشیدو ول كرد دوباره تنم و به تخت كوبیدم داشتم از حشری شدن میمردم آه هیراد بكن منو تا ته بكن از تصور سایز كیرش داغیم بیشتر شدبیشتر التماس كن گیره های سینم و كشید و كیرشم و لای كسم حس كردم اونو تا ته بكن تو من تا ته داشت لاپایی میزد یهو تا ته كرد توم نفسم رفت اولش درد مطلق بود داشتم از دو طرف گاییده میشدم كونم با دیلدو پاره شده بود و كسمم با كیر گنده اش ناله هام شدت گرفت دستام بالا سرم بسته شده بود و درد میكرد كم كم لذت خفیفی اومد و ناله و جیغام بیشتر شد كاش اون دیلدو كوفتی و در می اورد تا رو كسم تمركز كنم محكم كمر میزد و عین وحشیا گردنم و میخورد دندوناش تا تع توی گوشتم میرفت و گیره های سینه هام و میكشید از درد و لذت بی حال شده بودم و اون فقط تلمبه میزد دو بار ارضا شدع بود و اون همچنان میزد محكم لبامو گاز گرفت و همه ابش و تا ته توی كسم ریخت ناله خفه ای كردم و نیمه بی هوش شدم …نوشته ؟

Date: January 6, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *