من، فرزانه، بهانه استخر، سکس و لذت

0 views
0%

این داستان دومین سکس منه اولیش جالب نیس چون بار اولم بود و سریع ابم اومد.داستان از اونجا شروع شد ک شب قبلش ب فرزانه گفتم ک فردا خونه تنهام و گفتم ک بیا خونمون اونم گفت ک ب بهونه استخر میاد خونه ما.ساعت دور و بر ۱۲ بود ک فرزانه جونم رسید خونمون.وقتی رسید سر کوچمون رفتم در طبقه پایین رو باز کردم و بهش زنگیدمو گففتم ک از در دیگه بیاد داخل.فرزانه اومد تو و رفتیم و نشست رو صندلی من دو زانو نشستم جلوش دستامو گذاشتم بالا پاهاش یکم باهم صحبت کردیم و فرزانه هم اروم تر شد بعد من همین طوری ک باهش میحرفیدمو قربون صدقش میشدم دستامو گذاشتم اروم ر و کونش یکم ک اونطوری بودیم فرزانه گفت بده ک من رو صندلی بشینم و تو رو زمین اومد رو زمین کنارم نشست منم دستمو انداختم دورشو شروع کردم ب حرفای رومانتیک زدن و بوسیدنش هرزگاهیم ازش لب میگرفتم اروم اروم دستمو گذاشتم رو سینشو شروع کردم ب مالیدنش یکم مالیدم فرزانه حشری شده بود ک ی دفه شروع کردیم ب لب گرفتن و همزمان ک لب میگرفتیم دراز کشیدم تو بغل هم منم با دوتا دستام هی سینه هاشو میمالیدم لب میگرفتمو و گردنشو میخوردم اخه رو گردنش خیلی حساسه سکس اولم باهش اینقد گردنشو خوردم ک ابش اومد.همون طوری ک میخوردمو و میمالیدم اروم لباسشو دراوردم ک ی سوتین بنفش خوشگل تنش بود دستمو کردم تو سوتین و سینه هاشو میمالیدم اونم دستشو کرد ت شورتمو کیرمو گرفت تو دستش و شروع کرد ب ور رفتن باهش اینقد عشقم حشری شده بود ک سریع لباسامو در اورد منم وقتی شهوتشو دیدم اروم زیپ شلوارشو باز کردم و شلوار لیشو با کمک خودش از پاش در اوردم حالا فرزانه جونم زیر من بود با ی شورت و سوتین ست بنفش خوشگل تازه شروع کرده بود ب اه وناله ک شورتشو در اوردم تا کسشو بخورم ک گفت بزار برم بشورمش و بعد بخورش لخت بلند شد و رفت کسشو شست منم تا موقع لباساشو راسته میکردم ک دیدم یکم ابش اومده شورتش خیس شده زبونمو مالیدم ب ابش ک شور بود ولی داغ داغ فرزانم از دسشویی اومد و دو باره شروع کردیم یکم ک سینه و گردنش و خوردم درحالی ک زبونم و از رو گردنش کشیدم ب پایین و از لای سینه هاش رد کردم رسیدم ب شکمش یکم نافشو زبون زدم و رسیدم لاپاش اول شروع کردم ب خوردن کشالای رونش و بادستم اروم اروم لا کس نازشو باز کردمو زبونمو کردم لاش داغ داغ بود و یکم شور هی کسشو میخوردمو فرزانه هم سر و صداشو اه اه اه میکرد اروم حس کردم کسش خیس تر شده فک کردم چون دارم میخورمشه بعد دوزاریم افتاد ک ابش سرازیر شده ی دفه ای فرزانه بلندم کرد و شروع کرد ب ساک زدن تا ته میکرد تو دهنش و ساک میزد ولی دندوناش میخورد ب کیرم و یکم دردم میگرفت داشت میخورد باز من دلم برا کس شور و داغش تنگ شد ۶۹ شدیم دوتامون مشغول شدیم یکم ک لیسیدم کسو کیر همدیگه رو بهش گفتم میخوام بکنم اونم برگشت سگی قنبل کرد انگشت اشارمو کردم تو اخ و اوخ میکرد یکم عقب جلو کردم و دو انگشته کردم تو خیلی دردش میومد بلند شدم ک سر کیرمو بکنم تو کونش ولی اینقد تنگ بود ک ۲-۳ تا پوزیشن امتحان کردیم ولی حتی نشد سرشو بکنم توش.وقتی فرزانه دید نمیشه گفت بزار بلند شیم لاپایی کنی.پاشد جلوم وایساتد طوری ک مه مه هاش لو دهنم بود شروع کردم عقب جلو کردن ک عرق من و سروصدای فرزانه دراومده بود داشت ابم میومد ک در گوشش گفتم میخوام بزارم لاسینه هات اونم درار کشید سینه هاشو فشار داد بهم و منم شروع کردم ب عقب جلو ک ی دفه ابم اومد ریخت رو گردنشو سینه ش با دستمال ابمو پاکردم از رو بدنش اونم در همون حال کیرمو پاک کرد از ابم.بعدم تو بغلش برا چن ثانیه افتادم و تشکر میکردم و میبوسیدمش.پایان.نوشته ؟

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *