من دیگر خانم نیستم آقا…

0 views
0%

بعد از این همه مدت زنگ زده بود که چی؟ که هیچی فقط کنجکاویش را رفع کند که ببیند من چه می کنمبا دیگری خوشبختم ؟خوشبختم؟؟؟سوال مسخره ای هست خودمم نمیدونم اصلا خوشبختی یعنی چی؟از خودم می پرسمخوشبختم؟نمیدونم فقط میدونم دلم برای روزای دوستیمون تنگ شدهدلم برای بدو بدو زدن و لب گرفتنای یواشکی تو پارک و دستمالی تو ماشین تنگ شدهحالا من مال اونم،اونم مال من ولی خیلی وقته اشتیاقی ندارممسخرست کلی بدو بدو و استرس و جنگ که من اینو میخوام حالا دلم میخوادبرم بگم پدر من کم آوردم من دختر روزای سخت نیستمدوسش دارم هنوز… دلم براش تنگ میشه من همون دختر لوسم که همه چی در اخیتارم بودههمونم که هرچی خواستم بهش رسیدم حالا باید تو نامزدی و سربازی خودمو سرکوب کنم از نیاز مالی تا نیاز جنسی که همش باید مواظب باشیمغر نزنم اخم نکنم که نکند آقا کم بیارد که ناراحت شود بعد دوسال دوستی یک سال و چند ماه محرمیت دوسال و خورده ای عقد کم آوردمحالم از این عشق بازی های هول هولکی بهم میخوره از این یواشکی ها خسته شدمدلم میخواد این روزهای لعنتی زودتر تموم بشه یه کاری پیدا کنه و بریم خونه خودمونزیر سقف خونموندلم یه سکس با آرامش میخواد رو تخت خودمون رختخواب خودموناین خودمون حس خوبی بهم میده حس همون لب بازی های یواشکی تو پارک لالهدیشب کلی دلبری کردم شامو که خوردیم _خستم میز جمع کن لطفاکلمه لطفا چاشنی خر کردنه-دیگه؟_بستنی هم میخوامممممم-رو داری دیگهمیاد میشینه میشینیم رو پاش نمیذارم با گوشی سرگرم بشهشیطنت از چشمام میریزهدستامو میندازم دور گردنش کونمو رو کیرش بازی میدملباشو میذاره رو لبام سرشو از پشت می گیرم دستمو لای موهاش بازی میدماوممممبلندم می کنه میبره رو تختمی افته روم لبامو میخوره بازمیره سراغ لپام میک میزنه آروم آرومگوشمو و گردنمو زبون میزنهخودمو سپردم بهش کلی میخوامشبند تاپ مشکیمو مده کنار و یه سینم می افته بیرون با دست اون یکی فشار میدهو میاره بیرون می افته به جون سینم نقطه حساسم -جووون،چه سینه هایی اوممممم آه و ناله کن_آروم همش برای خودته-جوری بکنمت امشب_واییییی میخواممممممممممممتاپمو در میاره تی شرتشو در میارمسوتینم می کنه وباز می افته رو سینه هام بعد خوردنشمیشینه میگه بخورش از شلوار درش میارم از شرت سبزش چه شبایی که حسرتشو داشتم،چه روزایی که می رفتیم بیرون و نگاش می کردم هیچوقت نشد کلش بره دهن غنچه ای منمیخورم براش برای مردی که مردانه پای قولش و حرفش ایستادبرای مردی که مرد بودنش فقط زیر شکمش نبود موهامو میکشه بیا بالاشلوارمو و شرتمو در میاره می افته به جونشزانوهامو می ندازه رو شونش و میخورهآه و ناله هست که از من در میادچه لذتی بالاتر از خوابیدن با عشقی که عشقشو ثابت کرد-چه تنگه مال کیه؟ حرف بزن دارم چیکارت می کنم_مال تو عشقم داری میخوری داری بهم حال میدی-جنده منی تو آروم زمزمه می کنه هروقت خواستی بیای بگو با هم بیایم_نزدیکم-بکنم تو؟_اوم میخوام میکنه توش چقدر تنگه؟دوس داری می کنمت؟_کیر تو کلفته آروم آخ تند تند داره میاد مرد من منم اوجم اوجه اوج خودمو فشار میدم بهشچنگ میزنمشیواش یواش صداش عوض میشه قیافش ریتم نفساش وای من عاشق این لحظه هامچه لذتی داره وقت ارضا میشه وقتی تو من غرق میشهنفساش تندتر میشه نفش می کشه بیهوش میشه شروع می کنه بوسیدنمآروم تو بغل هم خوابمون می برهسردم نمیشه عادت داره شبا بلند بشه و رومو مرتب کنهچشمامو باز می کنم دست می کشم جای خالیش به خودم میام تو تخت خودممتنهام باز خواب دیدم باز باید لاکامو پاک کنم باز باید برم حموم و به خوابم فکر کنم باید آروم تو خودم بغض کنم تا پنجشنبه صبر کنم اه که امروز یکشنبه هست کو تا بیادکو تا سربازیش تموم بشه کوتا کار پیدا کنه کو تا بریم خونمون و این دوران عقدخسته کننده تموم بشهکو تا با خیال راحت سکس کنیم بدون استرسزن بودن سخت استتحمل میخواهد صبر میخوادمن نمیخواهم خانم باشممن خانم لحظه های سخت نیستم نه که نخواهم نمی توانم صبرم آخرایش هستمن دیگر خانم نیستم آقا…نوشته رسپینا

Date: May 1, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *