من رها هستم

0 views
0%

ساعت 11 صبح بود که از خواب پا شدم.روی تخت نشستمو دستامو روی کسم گذاشتم.هنوز یه کم درد میکرد.توی کونم هم درد خاصی رو حس میکردم.تو آینه خودم رو نگاه کردم.هنوز تو دهنم طعم منی رو حس میکردم.گوشی رو برداشتم وفورا به آرش زنگ زدم.گوشی رو برداشت و باصدای خواب آلوده گفت سلام رها جان.خوبی؟با ناز گفتم نه.گفت چرا عزیزم؟گفتم کیر میخوام.با خنده گفت روانی دیشب بس نبود.کمرمو خالی کردی.شورت ارش روی تختم بود.برداشتمش تو دستم گرفتم گفتم نه بازم میخوام.گفت کیرم مال توهه دیگه خب.گفتم الان میخوام.گفت الان نمیتونم آخه تا شب باید صبر کنی.گفتم ارش الان شورتتو دارم میبوسم..همین الان با پیمان پاشو بیا.مثل دیشب حال کنیم.گفتش که خب به پیمان زنگ بزن.من نمیتونم.فعلا با یه کیر رضایت بده.گفتم ارش همین الان پا میشی میای وگرنه نه من نه تو.هوس کیرتون وکردم.یه کم مکث کرد وگفت باشه چی کار کنم دیگه.جهنم. ضرر میام.گفتم جوون قربون کیرنازت برم.بوس.منتظرتم.قطع کردم و به پیمان زنگ زدم.گوشیش خاموش بود.خیلی ناراحت شدم.اصلا سکس دو نفره یه چیز دیگه س.به نظرم کسایی که تجربه نکردن معنی سکس رو نمیفهمن.رفتم حموم و لخت شدم.همش یاد صحنه های دیشب میفتادم.کیر ارش وپیمان رو توی کسم تصور میکردم.چه حالی میداد وقتی به پیمان کون میدادم وکیر ارش تو دهنم بود.وقتی که یکی ادمو میکنه همون لحظه کیر خیلی خوشمزه تر میشه.با ولع هرچه بیشتر کیر ارشو میخوردمو سیر نمیشدم.با شدت بیشتر میمکیدم.که صدای ارش بلند میشد ومیگغت اااااه جنده لاشی دیونم کردی.بیشتر حشریم میکرد.تو کونم که دیگه غوغا بود.کیر پیمان توش عرض اندام میکرد و منو روانی میکرد.کیر ارشو از دهنم اوردم بیرون وداد زدم.آی منو بکنید.تو رو خدا پارم کنید.دوباره میخوردم کیر ارشو.ارش گفت رها بسه میخوام بکنم تو کست.سعی میکرد از دهنم بکشه بیرون.اما من میذاشتم ودهنمو چسبونده بودم به کیرش.گفت مگه نمیخوای کستو پاره کنم؟ومن باز میخوردمش.به زور کشید بیرون وگذاشت رو کسم.فشار داد توش.گفتم ایییییی یواش .محکم فرو کرد.احساس کردم واقعا دارم پاره میشم.دو تا کیر داشتن منو میکردن. تند تند.داشتم از حال میرفتموفقط درد داشتم که وحشتناک لذت بخش بود.خودمو رها کردم بین دو تا مرد.آزاد ازاد بودم.از گاییده شدن حس قلبی خوبی داشتم.داد میزدم آشغالا پارم کردین ولم کنید.حالا تو دلم عاشق کیرشون بودم.اونا محکم تر و تندتر تقه میزدن.ارش گردنمو میگرفت و بهم میگفت تو جنده لاشی ی منی؟میگفتم اره.جنده ام.جنده ی شمام.منو جر بدین.عاشق این کارش بودم.تف میکرد تو دهنم .خیلی حال میکردم…تو حموم فقط این تصاویر تو ذهنم بود.اومدم بیرون و شورتمو پوشیدم و سریع سوتینمو بستم.منظر ارش موندم.رو تخت افتادمو شورت آرشواز ته دلم بو کشیدم.بوی اب کیر حشریم میکرد.نمیدونم چرا این قد عاشق آب کیرم .نمیدونم همه هم دوس دارن یا نه.بعضی دوستام میگن ما اب دوس پسرمون ونمیخوریم.برام عجیبه راستش.دیشب یه عالمه آب کیر خوردم.ارش دهنمو با دستاش باز نگه میداشت.پیمانم کیرشوکه به بزرگترین و ملتهب ترین حالتش رسیده بود اورد جلو دهنم.میک زدم ومنتظر بودم.یه دفه با صدای ناله ی پیمان آب داغش پاشیده شد تو دهنم.داشتم میسوختم.موهامو هم چنگ میزد وابش تا اخر ریخت تو حلقم.چه قدر خوشمزه بود.یه کم روی تخت غلت زدم.تا اینکه با صدای زنگ خونه از جام پریدم.آرش بود.اومد تو بغلم کرد.منم سریع پیش پاش زانو زدم و صورتمو چسبیدم لای پاش.فشار میدادم صورتمو .ارش گفت کیر میخوای؟گفتم اره دارم میمیرم.از رو شلوار لی برامدگی کیرشو میشد دید.دکمه شو باز کردمو شلوارشو اوردم پایین.کیرشو با دستام میمالوندم.با دستاش سرمو گرفتو گفت رها دهنتو باز کن تا اخر.منم دهنمو باز کردم.کیرشو کرد تو دهنم تا ته.فشارش میداد…..روی تخت دراز کشیدمو پاهامو باز گذاشتم به چهره ارش نگاه میکردم که داره تند تند کسمو میخوره.زبونش و ماهرانه روی کسم میمالید و با اشتهای پایان میخورد.با خنده ای که امیخته با ناله ی حشری بود بهش گفتم وای ارشیواش تر مگه قحطی زده ای؟آی دیونه.گفت گشنمه رها از کست سیر نمیشم.منم کسمو به دهنش فشار میدادم.دیگه حالم یه جوری شده بود از بس زبون ارش کسم رو لیس زده بود.شل شل بودم.با ناله گفتم.آی ارش کیرتو تو کسم کن دیونم کردی ای.جون رها تو کسم کن دیگه…کیر ارش با سرعت تو کسم عقب جلو میرفت و از من فقط آه و ناله بلند میشد.هر بار که تلمبه میزد،هر بار که تا ته تو کسم میکرد وعقب میرفت،شهوتم بیشتر میشد و بیشتر کیرشو میخواستم.محکم تر میخواستم.دوس داشتم تند تر بکنه.هر لحظه چهره ی ارش قرمز تر میشد و کیرش داغ تر.تو چشاش نگاه میکردمو ازش میخواستم که منو بکنه.بهم میگفت با این حرفا بیشتر شهوتی میشه.و راست هم میگفت وقتی بهش میگفتم تند تر میکرد منو.با ضربات کیر ارش تو کسم،سینه هام به شدت پایین بالا میرفتن.همینطور محکم میکرد که یهو کیرشو بیرون کشید و آورد جلو صورتم.کیرشو به سرعت میمالید چشاشو بسته بود واه میکشید.وگفت بازش کن دهنتو داره میاد.ابش به سرعت از کیرش میپاشید رو صورتم.تند تند و پشت سرهم رو صورتم پاشیده میشدن و صدای اه کشیدن ارش تو اتاق پخش میشد.تا اینکه اروم شد وکیرشو چسبوند به دهنم تا طبق معمول براش ساک بزنم وتمییز کنم.شورتشو پوشید وگفت خوب بود رها جون؟منم خودمو لوس کردم و گفتم نه.گفت چرا؟گفتم امروز چرا اصلا به کونم کاری نداشتی؟اصلا لیسش نزدیبوسم کرد وگفت اخی عزیزم دمر بخواب لیسش بزنم.میدنست که خیلی این کارو دوس دارم.دمر خوابیدمو چشامو بستم و حرکت زبون ارش رو روی سوراخ کونم حس میکردم و تو ذهنم کیرپیمان وارش رو با هم میخوردم.به صحنه های گاییده شدن دیشبم فکر میکردم.به کس و کونم که با دو تا کیر حال کرده بودن…روی تخت بودم وساعت 11ونیم شده بود.دستمو از شورتم در آوردمو به پرده ی بکارتم فکر کردم.یه دست روی کسم کشیدم.به کتابام نگاه کردم و به این فکر کردم که من کدوم رها هستم؟کدوممون رهاست؟اون رهایی که توی توهم منه و سکس گروهی میکنه یا این رهایی که هنوز پرده ی بکارتش رو دارهنوشته رها

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *