من و خانمم و آرمين پسرداييم

0 views
0%

من نيمام و اسم خانمم هداست من ٣٠ سالمه و هدا ٣٥ سالشه و چادري البته بزور خانوادش چادري بود ولي چون منم تعصب داشتم نذاشتم چادرو بذاره كنار. من و هدا هر دمون حشري و گرم هستيم و تو سكس خيلي حرفاي سكسي ميزنيم. بعضي وقتا موقع سكس با هدا فك ميكنم مرد ديگه اي هم هست كه داره با هدا سكس ميكنه و من با اين فكر كه هدا داره حال ميكنه لذت ميبرم ولي تو واقعيت نميدونم هدا دوس داره يا نه؟ ولي هويجوري موقع سكس ازش پرسيدم دوس داشتي يه كير ديگه داشتم الان ميرفت تو كونت وقتي مثلا من اين كيرم تو كست بود؟ هدا موقع سكس نفس زنان ميگفت عاره سه تا حتي دفعه بعد گفت ٥ تاولي بازم مطمئن نبودم واقعي ميگه يا تو واقعيت ميزنه اين حرفا رو.تو خيال خيلي با اين فكر حال ميكردم اما مطمئن نبودم تو واقعيت بتونم باش كنار بيام.ما يه پسر سه ساله داريم اسمش رامتينه و با مامانبزرگش چند روزه رفته شمال. عاخر هفته پنجشنبه غروب خونه داييم بوديم و من با پسرداييم كه ١٦-١٧ سالش بود گپ ميزدم؛ پسرداييم كه اسمشو ميذارم ارمين خيلي خوشگله و مني كه پسرم دوس دارم بخورمش چه برسه به دخترا. من و ارمين تو گوشيم باهم فيلم سكسي ميديديم و حال ميكرديم يبارم يواشكي رفتيم تو اتاق و در رو بستيم و كير همو ميماليديم و من كير ارمين رو ميخوردم و حتي ابشم در عاوردم و خوردم يه مزه بدي داشت خوشم نيمد ولي انقدر حشري بودم كه خوردم اونم كيرمو ماليد و عابم زد بيرون ريخت رو دستش و با دستمال تميزش كرد.بعدش رفتيم تو سالن پيش بقيه. عاخراي مهموني به ارمين گفتم دوست داري امشب و فردا بيايي پيشم ارمين هم گفت باشه و از خدامه. از داييم اجازشو گرفتمو قبول كرد.خدافظي كرديمو منو زنمو ارمين حركت كرديم رفتيم سمت خونه. ولي قبلش رفتيم خيابون دور دور كرديمو عابميوه خورديمو رفتيم خونه. جاتون خالي خيلي خوش گذشت. خونه كه رسيديم هدا گفت من ميرم حموم منو ارمين هم لباس عوض كرديم نشستيم پاي تي وي؛ ارمين با خودش لباس منزلي اورده بود. منم يه ركابي و شلوارك پوشيدم و اومدم نشستم كنار ارمين و ماهواره رو زدم رو كانالاي سكسي و دستمو كردم تو شرت ارمين و ماليدن و دوباره كيف و حال؛ ارمين هم كير منو از تو شرت ميماليد كه ديدم يهو هدا با حوله لباسي از حموم زد بيرون. چون مشغول فيلم بوديم حواسمون به هدا نبود كه حمومش تموم شده و صداي عاب نمياد. در هر حال سريع دستمونو از شرت هم سريع كشيديم بيرون ولي فرصت نكرديم كانالو عوض كنيم؛ هدا هم اومد ديد داريم فيلم سكسي ميبينيم و پوزخندي زد و گفت چشمم روشن امانت مردم دستمونه اونوقت داري بچه رو منحرفش ميكني؟ منم واسه اينكه حساس نشه گفتم اين پدر خودس استاده منو منحرف نكنه خودش خيليه و ارمين خندش گرفت؛ هدا هم گفت بايدم بخندي دور از چش پدر و مامانت داري سوپر ميبيني خنده هم داره؛ داشت ميرفت سمت اتاق كه من رفتم از پست بغلش كردمو از پشت چسبیدم بهش و سينه هاشو از رو حوله ماليدم و بش گفتم حالا تو حرص نخور گلم اينا خودشون حرفه اين و همين حين سينشو ميماليدم. هدا هم نگا كرد تو چشام و گفت بله بله تو درست ميگي(تيكه انداخت) بعد دهنمو بردم سمت گردن و گوشش شروع كردم خوردن و ليسيدن و هدا گفت نكن پيش ارمين زشته. گفتم اون پشتمونه و حواسش به فيلمه. هنوز رو فيلم سكسي بود.منم هدا رو ميليسدم گردن و گوشاشو؛ همزمان دستمو كردم تو حوله سينه و شكمشو ميماليدم. معلوم بود حشري شده عاخه هم چش خمار داشت فيلمو ميديد كه دوتا مرد دارن يه زنه رو ميكنن و هم اينكه صداي نالش در اومده بود. بش گفتم دوس داشتي جاي اون زنه بودي و دوتا كير ميرفت توت جوابمو نداد دوباره پرسيدم و گفتم عاره دوس داري؟ بعد كمي مكث سرشو عاورد عقب روشونم خمار نگام كرد گفت اوووفففف عارررهههه دوس دارم كيررررر ميخام كيييررررر نيما كير بهم بده دوتا كيرررر. ارمين ديگه متوجه كار ما شده بود برگشتم نگاش كردم ديدم داره ما رو ميبينه و كيرشو در عاورده ميماله؛ بش اشاره كردم كه ب ياد جلو. عاروم اومد جلو منم هدايتش كردم سمت جلوي هدا كه چشاش اونموقع بسته بود. قدا ارمين و هدا يكيه چون هدا قدش كوتاهه ١٦٥ قدشه و منم ١٧٥ سانت. به ارمين گفتم بغلش كنه و ارمين هم هدا رو بغل كرد و منم از پشت دوباره چسبیدم به هدا و يه لحظه چشاشو باز كرد ارمينو ديد شوكه شد شايد فك نميكردم حرفم جدي باشه؛ بعد چند ثانيه لبخندي زد و ارمين رو بغل كرد و شروع كرد ازش لب گرفتن؛ ارمين كه ظاهرن دفعه اولش بود شروع كرد همراهي كردن و لب گرفتن از هدا. لحظه لذت بخشي بود. من از هدا جدا شدم و لباسامو در عاوردم و لخت مادرزاد شدم و بعدش رفتم سراغ هدا حولشو در عاوردم حالا من و هدا هردمون لخت بوديم و فقط هدا از اين كلاه حوله ايا رو سرش بود كه موهاش ابشو بگيره. بعدش رفتم سراغ ارمين با هدا لختش كرديم، هدا تيشرت ارمينو در عاورد منم شلوارو شرتشو همزمان در عاوردم. باورم نميشد هدا و ارمين حالا لخت بغل هم ديگه ان و دارن لب و زبون هم ميخورن و همزمان ارمين با سينه هاي هدا ور ميره و گاهي كس هدا رو هم ميماله. خيلي هوس انگيز بود. منم رفتم پشت هدا همزمان گردن و صورت هدا رو ميليسيدم و ازش لب ميگرفتم. هدا حسابي حشري شده بود. ميگفت جووونننننن چه حالي ميده همزمان با لاي دوتا كير بودن….. منم گفتم نوش جونت حالشو ببر لذت ببر تا فرداشب دوتايي حسابي بهت حال ميديم و هدا هم ميگفتتت اووووفففف جوووووننننن ميخامممممتونننن مرسي شوهر بحالم مرسي نيماجونمممممم عاشقتممممم.دوباره خودمو چسبیدم به هدا كيرمو گذاشتم لاي كونش و خودمو بهش ميمالوندم و ميومدم پايين تا اينكه از پشت كونشو ليس ميزدم و كسشم ميخوردم و زبونمو تو كون و كسش فرو ميكردم و هدا هم لباي ارمينو ميخورد و همزمان خودشو بغل ارمين تكون ميداد و ناله ميكرد. معلوم بود بدجور حشريه…بعدش رفتم بينشون رو زانوم نشستم و شروع كردم به خوردن و كس هدا و كير ارمين و اونا هم همديگه رو ميخوردنو ارمين بالخره رفت سراغ ممه هاي هدا و شروع كرد به خوردنشون.بعد كمي خوردن كس و كير بلند شدم دوتاشونو هدايت كردم سمت اتاق خاب. هدا رو رو تخت دراز دادمش وسط و من و ارمين دو طرفش چسبيده بهش خابيديم و شروع كرديم به خوردن و ماليدن بدن هدا واااييي چه لذتي داشت و هدا چه كيفي ميكرد.من لباشو ميخوردمو بعد ممه هاشو بعد رفتم پايين كس و كونشو خوردمو شصت و نه شدم و هدا هم كير منو ميخورد ارمين هم ممه هاي هدا رو مشغول خوردن بود. بعدش چرخيدم اومدم روي هدا يكم لباشو خوردم و نشستم پايين پاش، پاشو دادم بالا كيرمو تنظيم كردم دم كس هدا و عاروم فرو كردم توش. ناله هدا در اومد منم شروع كردم به تلمبه زدن و هدا هم ناله كردن.موقعي كه هدا رو ميكردم هدا ميگفت جوووونننن بكنننن نيما جونم بكنننن جلو ارمين زنتو بكننن اوووففففف… ارمين جونم ببين نيما چجوري منو جر ميده…. كيرتو ميخام ارمين كير بده كيرررر بده بخورمششششارمين هم بلند شد رفت طرف سر هدا و كنارش رو زانوش قرار گرفت و بالش گذاشت زير سر هدا و كيرشو كرد تو دهن هدا و هدا هم با لذت كير ارمين رو ميخورد. منم پاهاي هدا رو كه رو هوا بود دادم پايينو پاهامو گذاشتم دورش و شروع كردم تلمبه زدن و همزمان سرمو بردم سمت هدا و بش گفتم كير ارمين جون چطوره خوشمزس هدا هم كه دلش نميومد كيرشو از دهنش در بياره با سر تاييد ميكرد. اووووفففف چه صحنه اي بود موقعيكه من زنمو ميكردم و يه كير ديگه تو دهنش بودددهمينطور كه تلمبه ميزدم كير ارمينو از دهن هدا در عاوردمو شروع كردم به ميك زدن و هدا هم تخماي ارمينو ميخورد تا اينكه اب ارمين اومد و خالي كرد تو دهنم و منم از دهنم ريختم دهن هدا و هدا هم همشو قورت داد و بعدش كير ارمينو كرد تو دهنش تا بقيه ابشو بخوره و كير و تخم ارمينو تميز كنه. ارمين كه حسابي حال كرده بود كنار هدا دراز كشيد و بدن هدا رو نوازش ميكرد. منم چرخيدم اومدم كنار هدا طوريكه كنار هدا روبروي هم به پلو دراز كشيده بوديمو كيرمو تو كس هدا تلمبه ميزدمبه ارمين گفتم تو هم پشت هدا به پهلو دراز بكش و سعي كن كيرتو بكني تو كون هدا. ارمين هم همينكارو انجام داد و كيرشو هدايت كرد تو كون هدا و عاروم فرو كرد تو كون هدا و چون به نسبت من و سنش كيرش زياد كلفت نبود هدا دردش نيومد كه هيچ كيف هم ميكرد. من و ارمين تو كس و كون هدا تلمبه ميزديم و حسابي هدا رو ميگاييديم و ما هم لذت ميبرديم. انقدر تلمبه زديم و لب و گردن هدا رو خورديم تا ابمون اومدو تو كس و كون هدا خالي كرديم ولي هدا هنوز دوس داشت ادامه بديم منم به پشت خابيدم و هدا اومد روم كيرمو كرد تو كسش و ارمين هم اومد پشتش از پشت كرد تو كونش و تلمبه ميزديم دوتايي. هدا تو اسم ونا بود و از لذت ناله ميكرد و ميگفت بكنين جرم بدين دارم حال ميكنم اوووففففف عاخجون چه حالي ميده دوكير باهم…. بعد جامونو عوض كرديم ارمين رفت زير منم رفتم رو و كير من تو كون هدا و كير ارمين تو كسش بود و تلنبه ميزديم. موقع گاييدن هدا از ارمين لب ميگرفت و ارمين هم ممه هاي هدا رو ميمكيد و انقدر تلمبه زديم تا اينكه هدا لرزيد و حسابي ارضاء شد. بعدش چندتا تلنبه زديم و ابمونو ريختيم تو كس و كون هدا….بعدش كيرمونو در عاورديمو كنار هدا دراز كشيديم و هدا رو نوازش ميكرديم و بوسش ميكرديم و هدا هم منو ارمينو بوس ميكرد و ازمون تشكر ميكرد هدا روشو سمت ارمين كردو دوباره ازش لب ميگرفت و بوسش ميكردو بغلش خابش برد ما هم خابم برد بعد مدتي بيدار شدم ديدم نصفه شب شده و ساعت دوئه بدن هدا رو نوازش كردم ديدم هدا هم بيدار شد و پرسيد ساعت چنده؟ گفتم دوئه. گفت جدي گفتم عاره عزيزم كه ارمين هم بيدار شد. من دوباره تحريك شدمو شروع كردم به ماليدن هدا و از پشت چسبیدم بهشو ممه و كسشو ميماليدم و لب و گردنشو ميخوردم و هدا هم تحريك شد ارمينو بغلش كرد عاورد سمت خودش و در حاليكه من كيرمو كردم تو كونش از ارمين لب ميگرفت و كير ارمينو تنظيم كرد تو كسش و ارمين هم فرو كرد تو كسش. دو نفري هدا رو ميكرديم. شكلهاي مختلف نصفه شبي هدا رو كرديمو هدا رو ارضا كرديم و خودمونم ارضاء شديم. بعدش رفتيم حموم سه نفري تو حموم هم باز هدا رو كرديمش… لامصب سير نمشيديم از هم ديگه….بعد رفتيم خابيديم تا دم ظهر و هدا بيدار شد صبونه عاماده كرد ولي هيشكدوممون لباس نپوشيديم و لخت تو خونه ميگشتيم بعد صبونه جلوي تي وي پاي فيلم سكسي نشستيم و مجددن من و ارمين هدا رو كرديم و جرش داديم. خيلي حال داد اونروز حسابي سه نفري سكس كرديمو تصميم گرفتيم جمعمونو بيشتر كنيم و سكس گروهي خفن راه بندازيم و حسابي لذت ببريم كه داستاناشو بعدن ميذارم واستون كه بخونين حال كنين.نوشته نيما

Date: May 12, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *