من و شهلا جونم

0 views
0%

سلام این داستان مربوط میشه به دو سال پیش من 28 سال داشتم کارم تعمیرات لوازم خانگی هست واسه تعمیر آبگرمکن زنگ زدن رفتم خونه مشتری در رو زدم یه خانم خوشگل اومد باز کرد در رو سلام کردم رفتم داخل عادت ندارم به چهره خانم مستقیم نگاه کنم رفتم داخل ابگرمکن رو زیر زمین بسته بودن راهنمایی کرد زیر زمین خانم هم اومد زیرزمین من مشغول کار بودم حرف میزد در مورد ابگرمکن من هم غیر مستقیم نگاهش میکردم وای چه اندامی داشت از رو چادر دیده میشد موهاش بلوند همین جور وسط حرف پرسید متاهلی گفتم نه مجردم در این وضع کی ازدواج میکنه خندیدم اون هم خندید گفتم شما متاهلی گفت اره گفت مردم کارش جوری هست که بعضا میره یه هفته مسافرت ، کار رو تموم کردم گفتم تموم شد کارش هزینه رو میداد گفت شماره رو سیو کنم کار داشتم میزنگم گفتم در خدمتم گفتم شماره شما رو هم من سیو میکنم تا زنگ میزنین بفهمم شمایین گفتم اسمتون رو میگین گفت من شهلا هستم گفتم منم امیرم اومدم از خونه بیرون در راه رفتن زنگ زد اقا امیر اب گرم کم میاد گفتم میام نگاه میکنم فردا صبح ، در این فکر بودم یعنی میشه بغلش کنم میگفتم ول کن خلاصه درگیر بودم با خودم شب از فکرش خوابم نبرد صبح رفتم خونه باز هیچکس نبود رفتم داخل خونه اینبار راحت تر شده بود امیر اقا میگفت من باز طبق معمول شروع کردم به کارم هر از گاهی نگاهش میکردم دیدم چادر رو باز گذاشتهایستاده اوفففففف چه بدنی شلوار تنگ تاب تنگ سوتینش معلوم بود موها بلوند همش صحبت میکردیم گفتم شهلا چند سالته بعدش فوری معذرت خواستم گفتم باید میگفتم شهلا خانوم ببخشبن گفت اشکال نداره راحت باش گفتم پس شما هم بهم بگین امیر تا من هم راحت باشم گفت 40 گفتم ماشالله خیلی جوون موندین گفت نه پدر پیر شدم گفتم بزنم به تخته 25 سالتونه انگاری خندید شهلا گفت امیر من چادر نمیزنم بخاطر تو زدم میشه بازش کنم روسری بزنم گفتم راحت باش خونه خودته من هم وسط کار زیر چشمی نگاه میکردم چادر رو باز کرد چه موهایه خوشگلی بلوند و دراز برگشت روسری برداره گوشتایه کونش هنگام راه رفتن میلرزیدن خودم رو به زور کنترل کردم کار تموم شد گفتم تمومه کارم گفت بشین چایی بدم گفتم ممنون میشم نشستم رو مبل چشمم رو بدنش بود چه بدنی عالی ممه ها جا افتاده اومد چایی تعارف کنه خم شد از لای تاب ممه هاش رو دیدم فهمید دیدم خندید خودش هم نشیت اونور مبل گفتم شهلا شوهرت کی میاد گفت فردا گفتم اذیت نمیشی نمیترسی گفت چرا میرم خونه پدرم گفتم ماشالله جوون موندین عالی خندید گفت شیطونی ها منم سرم رو انداختم زیر خنده هاش بلند شد گفت چی میخوای امیر منم درون خودم میگفتم زشته نگو اما گفتم میگم هر چی شد شد گفتم راستش رو بگم ناراحت نمیشی گفت نه بگو گفتم دلم میخواد بغلت کنم بوست کنم گفت دیگه چی باز سرم رو انداختم پایین باز خندیدپاشد اومد پیشم نشست چشمام نگاه میکرد بی اختیار دستم رو انداختم گردنش لبام رو دوختم لباش وایییی چه حسی بود میخوردم لباش رو اون هم لبای منو میخورد میگفت شلوغی نکن دستم رو کردم موهاش زبونم رو دهنش داخل دهنش رو لیس زدم کشیدم بیرون زبونم رو گفت وای امیر چقدر داغی گفتم اره عزیزم بغلش کردم محکم زیر گلوش رو مک زدم نفساش تند شد میگفت امیر زیاد جلو نرو گوش نمیکردم اونقدر گردنش و گوشاش رو خوردم حشری شد دست کردم از زیر تاب سوتینش اوففف ممه هاش نرم میمالیدم همزمان هم لب میگرفتم و گلوش رو میخوردم تابش رو در اوردم ممه های سفید داشت میمالیدم ممه ها رو وحشیانه شروع به خوردن ممه ها کردم نفسش تند شد دستم رو کردم شورتش خیس خیس بود چوچولش رو میمالیدم انگشت کردم کوسش ناله هاش بلند شد همزمان هم ممه میخوردم هم انگشتم داخل کوسش تلمبه میزد اومدم پایینتر نافش رو لیس زدم چشماش نگاه میکردم حشری شده بود دهنم رو بردم شورتش لیس زدم با دندونام کشیدم پایین شورتش رو اوففف چه کوسی داشت شروع کردم لیس زدن با دستام همزمان ممه هاش رو چنگ زدم فشار میدادم چوچولش رو مک میزدم زبونم رو کردم داخل کوسش ناله هاش بیشتر شد نفسش تند تند میزد گفتم شهلا چی میخوای گفت کیرت رو گفتم ماله تو هست بیا پاشد لباس هام رو تند تند در اورد رسید به شورتم کیرم شق شده بود گفتم ماله کیه گفت ماله منه از رو شورت گازش گرفت شورت رو کشید پایین قربون صدقه کیرم میرفت کرد همش رو یهویی دهنش چه ساکی میزد من هم تند تند تلمبه میزدم دهنش بلندش کردم بغلش کردم همین مدلی کیرم رو میمالیدم کوسش سر کیرم رو گذاشتم دمه کوسش فرو کردم تورکوسش سر کیرم رو محکم کمرم رو چنگ میزد منم بغلش کردم کیرم رو کردم تو کوسش جیغ کوجیکی زد شروع کردم ایستاده به تلمبه زدن همزمان لباش رو میخوردم کیرم رو کشیدم بیرون شهلا رو انداختم رو کاناپه پاهاش رو انداختم رو شونه ام خودم رو چسبیدم بهش تلمبه میزدم کوسش محکم میگفت محکمتر وحشیم کرده بود تند تتد تلمبه میزدم کیرم تو کوسش نگه داشتم خیره شدم چشماش گفتم کون میخوام گفت وای نه امیر درد داره کیرت کلفته گفتم اروم میکنم یکم لباش رو خوردم کیرم رو در همون حالت در اوردم پاهاش که رو شونه ام بود یکم دادم بالا سوراخ کونش اومد بالاتر میمالیدم کیرم رو سوراخش میگفت نکنی توش اب کوسش خیلی اومده بود با سر کیرم اب کوسش رو میمالیدم سوراخ کونش خیس خیس شده بود سوراخش سر کیرم رو به زور کردم تو کونش جیغ محکمی زد نگه داشتم کونش هی میگفت درد دارم کردم همه کیرم رو توش تلمبه زدم اروم صدای اه و ناله اش بلند شد کم کم داشت ابم میومد درش اوردم کیرم رو گفتم ابم رو میخوری گفت وایی عاشقشم کردم کیرم رو دهنش تلمبه میزدم دهنش همه ابم رو ریختم دهنش و صورتش شهلا هم خورد ابم رو بعد بغلش کردم میگفت بهترین سکس زندگیم رو کردم هی قربون صدقه ام میرفت باز بعدها سکس داشتیم نوشته tanish

Date: February 8, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *