من و فراز و سحر

0 views
0%

سلام دوستان.خواب بودم طرفای ساعت12 بود دیدم چندتا میسکال از فراز افتاده هروقت اون زنگ میزد یعنی قراره یکی رو اوکی کنه بکنیم اکثرازنگ زدم گفت خوابی که هنوز گفتم بگو چی شده باز چهل زنگ کردی منو؟گفت رضا صبح بهم زنگ زد سحر گفتش که فراااز دلم امروز دوتا کیر میخواد کسی رو داری بیاد منو بکنین؟؟منم بهت زنگ زدم طبق معمول گفتم خوبه که اون میخواد بده ولی ما جا نداریم که گفت اونش باتو گفتم دهنت گاییدم یکاریش میکنم حالانیم ساعت بعد پاشدم زنگ زدم به دوستای املاکیم خونه رفاهی اوکی کنن واسم برا 2’3 ساعت خونه اوکی کردم که فراز باز زنگ زد که خونه یکی بچه ها اوکی کردم ولی سحرخانم حالا چت کرده میگه من یچیزی گفتم تو باید واسم کیر جور کنی؟؟ غیرت نداری رو من؟؟ گفتم تو دیگه چقد کصخلی. دختره از 8صبح رفته دانشگاه بهت میگه دوتا کیر میخوام ساعت 3عصر بهت اینجوری میگه یعنی امتحانت میکرده؟ تو دیگه چرااا واقعااا. بیا حالا یکاریش میکنیممن تا حالا سحر ندیده بودم عکسشو فراز بهم.نشون داده بود ازین فیس جنده لاشی ها بود و هفت قلم آرایش و متولد 75 اینجوریا ساعت6 زدیم بیرون و کلید خونه دوستش گرفتیم بعد فراز گفت بریم مشروب بگیریم گفتم پدر شما چه عادت تخمی دارین حتما باید مست کنین دخترو بعد بکنین طرف اومده که بده مستش نکنین نمیده؟؟ گفت نه اینجوری بهتره گفتم گوه نخور بابا پولم نداشت 100تومن ته کارتم مونده بود 50هم نقد داشتم رفتیم یه شیشه ویسکی گرفتیم واسه اقا و بعدش رفتیم دنبال سحر و سلام علیک و اینا من ادم شوخیم کلا همون تو ماشین با سحر یخورده گپ و شوخی که باهام راحت باشه رسیدیم خونه خلاصه مشروبا رو اوردیم و مخلفات و…پیک ریختیم منم حین خوردن کلیپای سکسی فان نشون سحر میدادم و میریدم رو فراز و میخندوندمش کلییعنی ده دیقه دیگه ادامه میدادم سحر عمرا به فراز میداد فقط زیر من میخوابید. خلاصه یخورده کله داغ شد من چون قرار بود با خانواده بریم خارج از شهر وقت تنگ بود گفتم تنهاتون میذارم راحت باشین. سحر و فراز گفتن بشین پدر بخوریم گفتم نه شما راحت باشین من میرم تو اتاق.قبلش فراز گفت رضا امروز بیخیال سحر شو اگه بکنیمش میپره بذار من بکنمش بعدا رفیقای خوبی داره میگم واست اوکی کنه. منم گفتم اوکی ولی تو دلم گفتم کصکش مارو تیغ زدی دختره رو بکنی من برم که بعدا رفیقش واسم جور کنی؟ اینم بگم فراز بخاطر مو خوره شدیدی که داشت جدیدا تاس میکرد.خلاصه رفتم تو اتاق و تازه مستیم داشت خودش نشون میداد. رو تخت خواهر طرف دراز کشیدم تو اتاق اون بودم گویا از عکسای رو دیوار فهمیدم.دیدم صدای کصلیسی و آه گفتنای خانم بلند شده منم لباسام در اوردم مثه فیلم پورن جوراب پام بود فقط . رفتم پشت ستون دیدم بله خانم کف حال خوابیده و اقا داره میلیسه واسش.ده ثانیه ای نگاشون کردم و کاندوم به دست رفتم سروقتشون.دیگه تجربه رو میدونستم سحر رو هم پخته بودم شک نداشتم بخاطر حشرش از صبح و خوشش اومدن از من قطعا نق نمیزنه و میده.رفتم بالا سر سحر نشستم رو زانو چشماش بسته بود و ناله میکرد فقطدستمو گذاشتم صورتش چرخوندم سمت خودم و کیرم گذاشتم دهنش تلمبه میزدم هیچ واکنش منفی نشون نداد و همراهی کرد.فراز گفت کیری اومدی چرا گفتم خفه شو اولینبار بود مست داشتم سکس میکردم یه حال غریبی داشتم.همینجور سینه های سحر میخوردم و کیرم دهنش بود و فراز ملیسید واسش لعنتی بدنش کلا اتکلن ورساچه زده بود منو بیشتر مست میکرد عاشق اتکلنای ورساچه هستمکیرمو در اوردم از دهنش فراز شروع کرد به کردنش منم سینش ور میرفتم و باز میکردم دهنش و لب میگرفتماونم هیچی نمیگفت جنده لاشی خانم مثلا زرنگ بود بعد جامون عوض کردیم من رو کسی که حس نداشته باشم کیرم شق نمیشه نیمه شق بود کیرم بزور جا دادم تو کصش و تلمبه میزدم فرازم روبروم نشسته بود کیرش کرده بود دهنش ساک میزد صحنه ی جالبی بود واسم منم دو دیقه تلمبه زدم فراز خوابید و سحر نشست رو کیرش و بالا پایین میشد و جیغ میزد جوری که شرف رفیقمون بردیم تو اپارتمانشون هی دهنش میگرفتیم تا ول میکردیم جیغ و آه بلند.کونی نبود متاسفانه نمیشد دوطرفه بکنیمشمنم محکم میزدم رو کونش و اونم جیغ میزد فراز هی میگفت رضا نکن جون جدت آبرومون رفت میگفتم خفه شو باز پوزیشن عوض کردیم سحر مست بود حشری هم بود چشماش خمار داااشت حسابی لذت میبرد برعکس من که هیچ حسی نداشتم فقط خواستم تجربه کنم جامون عوض کردیم با فراز و سحر نشست رو کیرم فرازم کیرش با کاندوم کرد دهنش موهاش از دو طرف گرفته بود و محکم تلمبه میزد تو دهنش قشنگ فیلم سوپری بازی میکردیم واسه خودمون. باز فراز اومد جای من همون حالت من رفتم رو مبل نشستم کیرم خوابیده بود. هر تجسمی میکردم نگاشون میکردم راست نمیشد لعنتی تو جق میشه سنگ تو سکس کیر میزنه واسه جنده لاشی های ی که حس ندارم بهشونبعد من اومدم سحر بلندش کردم اوردم پیش خودم جلوم زانو زد ساک میزد فرازم از پشت میکردش که آبش اومد و ریخت رو کمرش من خوابوندمش و گذاشتم تو کصش بعد سحر هی میگفت بکن منو و جر بده و منم با حرفام حشریترش میکردم بعد دست کرد تو موهام گفت فراز تو چرا مو دااری؟؟ مگه تو کچل نبودی؟؟؟ فراز اون گوشه نشسته بود گفت چرا کچلم. بعد گفت این کیه منو میکنه مو داره؟ گفتم منم فرازم دیگه الان مو در اوردم )) بعد گفت شما دونفری دارین منو میکنین؟؟؟ جنده لاشی خانم مارو جای خودش کص فرض کرده بود گفتم نه پدر ما یه نفریم گفت چجوری پس اون یکی کیرش دهنم بود گفتم اونم من بودم عزیزم ))) خلاصه من دیدم آبم نمیاد گوشیمم از بس زنگ زدن از خونه داشت میپوکید گفتم اقا بلند شو من میرم خونه جق میزنم. دیگه لباسارو پوشیدیم و سحرم بالا اورد تو دستشویی و هی گیر که شما دونفری منو کردین منم میخندیدم. گفتم کصکشو ببیناااا. یساعت کردیمش حالا فهمیده مثلا. خلاصه رسوندیمش فردای اون روز من خارج از شهر بودم فراز زنگ زد که بلاکم کرده کیرم دهنت و اینا گفتم بمیر بابا. خودم شمارش قبل سکس گرفته بودماومدم خونه فردای اون روز دیدم نه بلاکم نکرده پیام دادم سلام عزیزم حالت چطوره بابت پنجشنبه ممنون و ببخشید یهویی شد دیگه. دیدم عکس پروفایل نیست منم بلاک کرده بود.هیچ لذتی نبردم از سکس اونلحظه واقعا اما بوی ادکلنش هرجا به مشامم میرسه یاد اون لحظه میفتم. خاطره جالبی شد. نوشته ؟

Date: July 21, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *