من و پسرعمه خوبم

0 views
0%

این داستان مال تیر ماه 92 من سپیده 20 ساله هستم یه پسر خاله دارم که 24 سالشه و مغازه خدمات کامپیوتری داره یه روز که اومدن خونه ما بعد از خوردن شام گفتم که سیستمم هنگ میکنه اونم گفت بیا بریم ببینیم مشکلش چیه بعد از اینکه سیستمو روشن کردم بلا فاصله گفت که از فن سی پی یو ه که خونک نمیکنه بردو درستش کرد و آورد خداییشم کارش حرف نداره اما بعد اون روز بیشتر با من شوخی میکرد منم بدم نمی اومد.تا اینکه یه روز که منو تو خیابون دید سوار کردو گفت کجا میرفتی گفتم کتاب خونه بودم دارم میرم خونه گفت هوا خیلی گرمه پایه ای بریم آب میوه بخوریم گفتم مهمون تو انگار که به غیرتش بر بخوره گفت من اینجا باشم یه دختر دست تو جیبش کنه تو کافی شاپ نشسته بودیم که گفت سپیده میخوام یه چیزی بگم ولی باید قول بدی عصبانی نشی و ناراحتم نشی گفتم بگو گفت وقتی فن کیسو عوض کردم واسه امتحان روشنش کردم و فایلهای شخصی تو نگاه کردم که حرفشو قطع کردم گفتم حتما پایان عکسهامم دیدی چون عکسای لختی زیاد دارم گفت اره گفتم ازت انتظار نداشتم گفت من دوست دارم سپیده اینجا نمیشه بیا بریم یه جای خلوت باهم صحبت کنیم اینجارو توجه کنید باهم صحبت کنیم چی با هم صحبت کنیم.از کافی شاپ در اومدیم رفتیم جلوی یه مغازه چندتا کلید گرفت ودوباره حرکت کردیم تا رسیدیمبه من گفت پیاده شو من گفتم اینجا کجاست گفت میبینی میفهمی رفتیم تو یه خونه قدیمی داخل خونه که شدیم از شلوغی و نداشتن امکانات فهمیدم خونه مجردیه که پسر خاله م مثل وحشیا منو گرفت گفت من تو کف اندام تو بودم منم چون از اندام و قیافه ش خوشم میومد البته سکس با اونو تصور کرده بودم. منم همراهیش کردم اول از همه روسریمو در آورد و با گردنم بازی کرد می خواست حشریم کنه اما من حشری بودم بعد ازم لب گرفت منم خودمو بهش فشار میدادم دکمه هامو باز کرد سینه هامو محکم میخورد خیلی حال میکردم کیرشو که راست کرده بود از روی شلوار حس میکردم اومد شلوارمو در بیاره که نذاشتم گفتم نامرد منو لخت کردی اما خودت لباساتو در نیاوردی اونم از خدا خواسته لباس و شلوارشو در آورد من گفتم شورت گفت اون دیگه کار خودته منم اطاعت کردم حالا من با شلوار اون لخت مادر زاد انقدر کیرش تمیز بود که نخواستم از خوردنش بی بهره باشم کیرشو کردم تو دهنم اما خوب بلد نبودم ساک بزنم گاهی دندونم به کیرش میخورد بعد از چند لحظه بلندم کرد و شلوارمو در آورد و کوسمو میخورد هر چقر من آماتور بودم اون حرفه ای بود جیغ میکشیدم و التماس میکردم که منو بکنه اونم پاشد وکیرشو میمالید رو کسم گفتم محسن خر نشی من دخترما گفت حواسم هست 1 دقیقه همین طوری گذشت منو برگردوند کونمو کلی تف مالی کرد با کیرش میمالی رو کونم که از شدت لذت تو ابرا بودم که سر کیرشو گذاشت تو که دردم گرفت خودمو تکون دادم کیرش اومد بیرون گفتم احمق پاره شدم یواش گفت من چی کنم تو خیلی تنگی گفتم خره تا به حال کیر توش نرفته کثافت باور نمیکرد خوابید زمین و قرار بر این شد من بشینم رو کیرش نشستم آروم حرکت میکردم با کمی تحمل درد کیرش رفت تو نذاشتم تکون بخوره تا دردم به کلی رفت گفت بشین پاشو برم رو کیرش گفتم من نمیتونم خودت بکن اونم تکون میخورد با اولین تکون دوباره دردم گرفت اما لذتش بیشتر از دردش بود اون منو کرد آبش اوم وآبشو ریخت رو دستمال بعد منو خوابوند با دستش چوچولومو مالید و انگشت کرد تا منم ارضا شدم انقدر کیف کرده بودم که آرزو میکنم دوباره واسم اتفاق بی افته و اینم که امید وارم واسه همه دخترا اتفاق بی افته راستی نظر یادتون نره.نوشته سپیده

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *