من پشتتم عزیزم

0 views
0%

سوناتای مشکی جدیدش جلوی پام می ایسته و سوار می شم و همزمان لبخند می خانمم و سلام می کنم . به جای سلام چشمهای عسلی و درشتش رو یکبار آروم باز و بسته می کنه و لبخند کجی می زنه . کمربندم رو می بندم و رو به کوهیار می شینم . ماشین رو حر کت می ده . لبخند شیرینی روی لبهای قلبی شکلم می شونم از همون نوع لبخندهایی که انگار با نیروی مغناطیس مانندی نگاهش رو به سمت لبهام می کشونه . گه گداری هم چشمهاش روی سینه های گرد و خوش فرمم که از زیرمانتوی سفید نازکم بیرون زده می ایسته .پشت چراغ قرمز می ایستیم نگاهم به ماشین پراید مشکی ای می یوفته که سمت چپ کوهیاره . دختر و پسری نشستند دختری با آرایش چشم غلیظ و لبهای نارنجی جیغ و پسری با هیکلی بیش از حد عضلانی که داخل اتاقک کوچیک پراید مزحک به نظر می رسه . دختر وسط خنده های دندون نما و پر از هیجانش گاهی که قراره تصادفی به نظر برسه نگاه حسرت زدش رو روی من و کوهیار می پاشه . کوهیار مچ نگاه پر از آه و غم من رو به ماشین کناری می گیره . دستم رو روی شونه ی کوهیار می ذارم و با نرمی گوشش بازی می کنم تا حواسش رو پرت کنم . دوباره لبخند کج مزحکی می زنه و من فکر می کنم هیچ وقت تا الان تونسته لبخند دندون نمای پر از ذوقی بزنه ؟ دستش رو بین پاهام می ذاره و فشار کوچیکی به انتهای رونم می ده . مهرسا کوچولو انگار می خواد به من تکیه کنه .چشمهام پر از تعجب می شه و نگاهش می کنم آخه تو رو چه به تکیه کردن . لبخندش منظور دار شده . من پشتیبان خوبیم جوجو .ذهنم رو بکار می ندازم تا متوجه نکته ی سکسی احتمالی حرفاش بشم . می خنده من پشتتم عزیزم .متوجه منظورش می شم . لاشی . فکرشم نکن عزیزم امکان نداره . لبخندش رو جمع می کنه آروم می کنم پدر . حالا امتحان کن یه بار نترس . نمی ذارم دردت بگیره . جدی نگاهش می کنم . اگه می خوای اذیتم کنی نمیام خونت . حالت صورتش جدی می شه . خب حالا این ادا و اطوارا رو در نیار خوشم نمیاد .حوصله ی اخلاق سگیش رو ندارم . کوتاه میام و با بغض نمایشی ای سرم رو پایین می ندازم که بعد از چند ثانیه دستش که دوباره لای پاهام در حاله چرخشه قراره نوعی دلجویی به حساب بیاد .مانتو و شالم رو توی اتاق در میارم . تیشرت سفید ساده ولی نازکی پوشیدم که سوتین مشکی ای که زیر پوشیدم نشون بده . توی پذیرایی نشسته و پاهاش رو روی میز جلوی راحتی گذاشته و لیوان بزرگ آبمیوه ش رو آروم آروم مزه می کنه . کوتاه نگاهم می کنه و به روی پاهاش اشاره می کنه . بیا بغلم جوجو .روی پاش می شینم و دستام رو دور گردنش حلقه می کنم و با موهای مشکیش بازی می کنم . کلیپس موهام رو در میاره و با موهام بازی می کنه . دلم از آّ میوه ی قرمز رنگش می خواد ولی دوست ندارم تا تعارفم نکرده بخورم . لیوانش رو می ذاره روی میز و لبهاش لبهام رو توی خودشون می کشن و می تونم مزه ی ملس آبمیوه رو از بین لب پر حرص و ولعش حس کنم و دلم بیشتر حوس آبمیوه می کنه . موهای وحشی و بازم رو مشت می کنه و لبهام رو با فشار بیشتری می خوره . دستام رو زیر تیشرتش می برم و با نوک انگشتام بدن گرمش رو نوازش می کنم . ملایمتم بی طاقتش می کنه . تیشرتم رو می کنه و یه گوشه پرت می کنه . بوسه های ریز و کوچیکی روی گردنش می خانمم و بوی ادکلن سردش مستم می کنه . با ولع گردنش رو می خورم لبهاش رو کنار گوشم میاره . بگو زیر خواب کی هستی؟ سعی می کنم به تحقیر پنهان توی سوالش بی توجهی کنم . آروم کنار گوشش لب می خانمم . تو . نرمی گوشم رو گاز می گیره . نشد عسل بگو مهرسا کوچولو زیرخواب کیه ؟چشمهام سرد و بی حالت به پشت سرش خیره می مونه نفس نفس نمایشی می خانمم و کنار گوشش زمزمه می کنم زیرخواب توام عزیزم .مهرسا زیرخواب کوهیاره .جمله م تموم نشده بلندم می کنه و چند لحظه بعد روی تخت خوابش فرود میایم . من رو می خوابونه و روم می شینه . تیشرتش رو در میاره و گوشه ای پرت می کنه سوتین مشکیم رو در میاره و نوک سینه هام رو توی دهنش می کنه . برجستگی زیر بدنش رو می تونم حتی از پشت شلوار لی هم حس کنم . اینجوری نیمه برهنه واقعا جذاب به نظر می رسه . نوک سینه هام رو که با شدت توی دهنش می کشه از درد ناله می کنم . دستهام رو بین موهاش می کنم و موهاش رو آروم چنگ می خانمم . فاصله ی سینه تا زیر شکمم رو با زبون می لیسه و همزمان توی چشمهام خیره می شه و من هم جواب نگاه حریصش رو با چشمهایی خمار می دم و کمی کمرم رو بلند می کنم تا به نظر غرق در لذت برسم . زیپ شلوار لیم رو باز می کنه و پایین می کشه و از پام در میاره . می شینه و با لذت به شورت نازکم که بین اندامم افتاده نگاه می کنه و روش ضربه می زنه . ضربه هاش رو محکم می زنه و بعد خم می شه لیس کوچیکی می زنه و شورتم رو هم در میاره . میاد جلوی صورتم زیپ شلوار لیش رو می ده پایین و اندامش رو از شورت بیرون میاره و به لبهام نزدیک می کنه . ناراضی و دلخور نگاهش می کنم . زود باش تا به زور نکردمش تو دهنت . دهنم رو باز می کنم و زبونم رو کاملا تعمدی ناشیانه روش می کشم . باسنش رو عقب جلو می کنه تا توی دهنم جلو عقب کنه که باز هم از روی عمد دندونام رو جوری می گیرم که به اندامش بخوره . عصبی نگام می کنه بیخیالی می گه و بلند می شه . شلوار لیش رو در میاره روم دراز می کشه . به اندازه ی کافی خیس هستم . به زور با یه حرکت محکم فرو می کنه . از سوزش حرکت ناگهانیش جیغ می خانمم . لبهاش رو کنار گوشم میاره . تو رو باید کرد . محکم کرد . نفساش عصبی و مقطعه . الان سر جاتی . جات زیر منه . محکم کمر می زنه و من از درد و لذت جیغ می خانمم . و بین جیغام خواهش می کنم . کوهیار جان یکم آرومتر . زیر شکمم درد گرفته . بی توجه تند کمر می زنه و توی چشمام خیره می شه . واقعا از درد زیر شکم ناله می کنم که ناله هام رو تعبیر به واکنش های سکسی می کنه درونم از گرما توی التهابه و این کردن ها و درآوردن ها داغ ترش هم می کنه . نزدیک ارضا شدن که می شه . متوقف می شه و بیرون می کشه و می شینه برگرد . با خواهش نگاش می کنم . می خوای چیکار کنی . نترس برگرد .سعی می کنم خودم رو عقب بکشم . خواهش می کنم از پشت نمی تونم می میرم . سینه هام رو توی دستاش می گیره و به شدت فشار می ده .گفتی از پشت نکن نمی کنم . نترس کاری با باسنت ندارم به زور خوشم نمیاد می خوام سگی بکنمت .بر می گردم .به حالت سجده می خوابونتم . سینه هام رو توی دستش می گیره و با قدرت فرو می کنه و کمر می زنه . سینه هام رو چنگ می زنه که از درد دلم ضعف می ره که البته توی لذتی که این حالت بهم می ده دردش گم می شه . صورتم رو توی بالش فرو می کنم و با دست با خودم ور می رم . هر چند دقیقه یکبار بیرون می کشه با دست روش که بیرون زده سیلی می زنه و دوباره شروع می کنه خودم رو به ارگاسم می رسونم و کوهیارم ارضا می شه و لحظه ی ارضا شدنش بیرون می کشه و با داغی مایعی که روی کمرم می ریزه نفس راحتی می کشم و چشمهام رو می بندم . بی حال کنارم دراز می کشه و مقطع می گه . آفرین جوجو وظیفه ت رو خوب بلدی .شما به دید داستان سکسی بخون نه خاطره سکسینوشته ararak2

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *