مهسا کارآموز فراموش نشدنی

0 views
0%

سلام به همه ي شهواني هاي عزيز اينو ميدونم كه همه اولين سكسشون هيچ وقت از يادشون نميره منم ميخوام داستان اولين سكسمو با مهسا بگم.داستان از اونجايي شروع شد كه ما تو يك شركت باهم آشنا شديم اون برا كارآموزي پايان دوره اش اومده شركت ما، من و اون اغلب وقتها با هم تنها بوديم و من دوست داشتم كه اون مال من باشه، هميشه بهش نگا ميكردم ولي طوري كه متوجه نشه، رابطمون هر روز و هر روز گرم تر ميشد و با هم شوخي بدني ميكرديم، تا اين كه يك روز ساعتاي دوازده يك ظهر سر شوخي بالا گرفت . من . اون زياد به هم مي پريديم تا يك لحظه من دستشو گرفتم كه من رو نزنه دستش خيلي نرم و گرم بود از حالت عادي دستشو بيشتر نگه داشتم، حال خيلي خوبي داشت مثل اينكه اونم بدش نيومده بود بعد هر دومون خنديديم من دوباره دستشو گرفتم ولي با رضايت خودش، يكم دستشو ماساژ دادم و بعد جفتمون نشستيم كنار هم بعد من و اون تو چشم هم نگا كرديم ديگه نميتونستم خودمو نگه دارم بلافاصله شروع كردم به خوردن لب هاش آخ كه نميدوني چقد داغ بودن و خوشمزه ي پنج دقيقه اي لب ميگرفتيم بعد من شروع كردم به در آوردن لباساش اونم همين كارو ميكرد تا اين كه هر دو مون لخت لخت شديم بعد من نشوندمش رو صندلي و شروع كردم به خوردن سينه هاي نازش كم كم داشت صداش در مي اومد واي كه صداي آه آه گفتنش ديوونم ميكرد بعد رفتم سراغ كسش و كسشو ميخوردم ديگه داشت جيغ ميكشيد و ميگفت تند تر منم از خدا مي خواستم همين كارو كردم كسش حسابي بي مو بود بعد چند دقيقه خوردن كسش اون گفت ميخوام ساك بزنم منم كيرمو گذاشتم تو دهنش واي كه چه با ولع ميخورد انگار هيچ چيزي خوشمزه تر تو دنيا نيست ديگه اوج لذت رسيده بودم كه بهش اشاره كردم كه از كس ميخوام بكنمش اون گفت نه من پرده دارم و منم برش گردوندم تا از كون بكنمش اونم ميخواست بعد اروم كيرمو كردم تو كونش و در مي آوردم يكم سرعتشو بيشتر كردم ديگه دوباره صداش در آومد اين دفعه اوخ اوخ ميكرد و ميگفت يواش تر ولي من اين حرفا حاليم نبود با سرعت زياد از كون ميكردمش تا بالا خره آبم اومد همه آبمو خورد و بعد كيرمو حسابي ليس ميزد بعد از اون ديگه ما هفته اي چند بار با هم سكس ميكرديم به مدت چند ماه بعد اون دورش تموم شد و رفت شهرشون من هيچ وقت مهسا رو از ياد نميبرم.نوشته ابی

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *