میدونستم قراره با هم بخوابیم

1936
Share
Copy the link

زنگ زدم گفتم که نزدیکم اولین باری بود که همو میدیدیم اومد تو پله ها و رفتیم بالا ،رو مبل نشستیم برام شربت اورد خوردم،پشت مبل بود گفت پاشو بیا بغلم کلی منتظرت بودم بلند شدم و باکلی خجالت رفتم بغلش گفتم بریم اتاق ؟گفت بریم از پشت بهم چسبید و رفتیم به سمت اتاق کیرشو حس میکردم مانتومو در اوردم و اویزون کردم دراز کشیدم رو تختش اومد بغلم کرد خوابید روم گفت سنگینم ؟گفتم نه شروع کردیم ب لب دادن یکم ک خورد پامو باز کردم منو بلند کرد تاپ و سوتینمو در اورد و شروع کرد به خوردن سینم من عاشق این کاربودم دندون محکمی گرفت و یه سیلی زد تو سینم نوک سینه هامو گرفت کشید منم گفتم بلوزتو در بیار در اورد دست کشیدم رو تنشو گفتم شلوارمو میخوام در بیارم شلوارمو شورتمو باهم در اورد گفتم شلوارتو در بیار در اورد ،اومد شورتشو در بیاره که گفتم نه اون مال منه تخمش از کنار شرتش زده بود بیرون کیرشو گذاشت رو کوسمو سینمو خورد لبمو محکم مکیدگفتم نوبت منه خوابوندمش و گردنشو مکیدم فهنید زیاده روی میکنم گفت کبود میشه زشته شورتشو دراوردم تو چشماش نگار کردم با دست سر کیرشو مالیدم کیرش خیلی بزرگ بود و خیلی کلفت براش ساک زدم ک ابش اومد گفت برم بشورم گفتم منم میام باهم رفتیم تو حمام و کیرشو خوب شستیم بر گشتیم محکم یه سیلی زد ب کونم ۶۹شدیم کسمو گذاشتم دهنش و تخمشو خوردم این بار کلی کیر و تخمشو مکیدم تا خواست ابش بیاد گفتم بریز رو سینم ابشو ریخت رو سینم پاکش کردیم یکم دیگ هم روم خوابید رفتم دستمو بشورم جلوم دوش گرفت یه لب حسابی دادیم ک لبام کبود شد یه سیلی زد تو گوشم نوک سینه هامو کشید من سر کیرش تو دستم بود بوس کردیم یکم دیگه هم با هم ور رفتیم نوشته غزال

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *