میل گی شدنم گل کرد

0 views
0%

میخوام اولین اولین سکس مو براتون تعریف کنم که اونوقت میل به گی شدن من زیاد گل کرد .اولین سکس من با پسری به نام بختیار شروع شد وای عجب روزی بود اون روز اولش از اونجا شروع شد که ما چند تا رفیق بودیم همیشه با هم میگشتیم بختیار هم یکی از اونها بود . یه روز گرم تابستان که همگی از شنا بر میگشتیم تو را گفتیم بریم حمام عمومی دسته جمعی قبول کردیم رفتیم من اونوقت خجالت میکشیدم که بدنمو نشون دوستانم بدم منظورم کیرم و کونم بود همه لخت شدند الا من که شرت تنم بود وای اولین بارم بود که کیر رو از نزدیک میدیدم یکا از رفیقهام که اسمش کیوان بود پدر سوخته عجب کیر بزرگی داشت نزدیک ۲۵ سانتین بود حس عجیبی داشتم که اگه این بره تو کونم چی میشه . خلاصه شروع کردند به جلق زدن من هم که خجالت میکشیدم جلوشون جلق بزنم رفتم رختکن حمام و از یه گوشه به کیر کیوان نگا میکردم و تو خیالم که داره منو میکنه وا چه حسی بود از اون ور نمیدونستم که بختیار داره منو نگا میکنه که محو تماشای کیر کیوان شدم یه دفعه چشمم به اون افتاد دیدم منو نگا میکنه من هم از خجالت یه نگا به اون کردم و دیدم لبشو گاز گرفت و سرشو تکون داد من هم که تا اون این کار رو کرد خنده زیر لبی به او کردم اخه اونوقت ما ۱۵۱۶ سال بیشتر سن نداشتیم هر جور بود ابم اومد اونها هم ابشون اومده بود اب من اونوقت زیاد غلیض نبود و زیاد اب نداشتم تموم شدیم لباسا مون رو پوشیدیم رفتیم بیرون . شب همان روز بختیار منو دید گفت شیطون دیدم چه جور محو کیر کیوان شده بودی چیه خوشت میاد کیر من هم کوچک نیست اگه میخوای …….. ؟بختیار گفت فردا دوتایی بریم حمام یه جوری شدم حس عجیبی بهم دست داد که قبول کنم یا نه اون هم گفت اگه خواستی فردا بهم بگو من هم گفتم باشه وای شبش خوابم نبرد که نبرد هی تو فکر بختیار بودم که اگه کیرش بره تو کونم چه حسی داره با خودم گفتم میرم اولین بارمه یه امتحانی میکنم ضرر نداره که .صبحش بختیار رو دیدم گفتم باشه میریم حمام قرار گذاشتیم ۲ بعدازظهر همون حمامی که دیروزش رفته بودیم موعد قرارمون فرا رسید دوتای رفتیم حمام و یه نمره پایین وان دار گرفتیم رفتیم تو لباسا مون رو دراوردیم فقط شرتمون مونده بود کیر بختیار بلند شده بود بد جوری مال من هم که نگو اخه رخت کن حمام یه پایه بلند داشت و بختیار اونجا وایساده بود گفتم شرتتو در بیارم گفت چرا که نه نزدیکش شدم شرتشو اروم کشیدم پایین صورتم درست جلو کیرش بود وقتی شرتش رو پایین کشیدم کیرش خورد به صورتم وای چه حالی داد دستم دراز کردم و اروم اروم کیرش رو مالش دادم اولین بارم بود که دست به کیر یه نفر دیگه میزدم وای چه حالی داد پایان و جودم رو یه حسی عجیبی فرا گرفت بد جوری بدنم میلرزید اخه اولین بارم بود من هم شرتمو پایین کشیدم بختیار کون سفید من رو که دید گفت وای عجب کون سفید و تپل و بی موی اخه کونم من اون وقت که ۱۵ سالم بود بی مو و جذاب بود اون هم اولین بارش بود که کون میدید یه دستی زد و فشارش داد و گفت قربونش برم از مال دخترها هم خوشکل تره خندیدم وای لحظه خوشی بود اون لحظه هیچ و قت یادم نمیره . داخل وان حمام رو تمیز کردیم و اب سرد و گرم رو باز کردیم تا پر بشه و خودمون رو پایه کنار وان نشستیم و گفت بیا صابون به بدن من بزن من هم گفتم باشه داشتم صابون میزدم به بدنش گفتم به پشتتم بزنم گفت بله گفتم ناراحت نمیشی به کونت هم بزنم گفت نه من هم کم کم صابون رو به کونش می مالوندم وای عجب بچه کونی داشت اون هم ولی من زیاد تو کف کیرش بودم پایان بدنش رو صابون کشیدم تموم شد رفت زیر دوش گفت تو نمیخوای گفتم چرا که نه من هم میخوام اومد جلو صابون رو گرفت یواش یواش داشت صابونم میزد شکم و سینه مو صابون زد یه دستی هم به کیرم که بلند شده بود زد وای لحظه عجیبی بود برگشت عقب و پشتم صابون میزد و رسید به کونم صابون زد حس میکردم که کیرش میره لای کونم بد جوری حشری شده بودم دستشو دور کمرم انداخت کیرش رو کرد لای کونم تند فشار داد کیرش دقیقاً لیس میخورد وبه تخمام میخورد حس خوبی بود گفت دراز بکشین کنار هم گفتم باشه گفت که پشتت رو به من کن من هم همین کار رو کردم دستش رو به کونم میمالوند هیچ وقت یادم نمیره اون لحظه لای کونم همش کف صابون بود کیرش رو گرفت سرش رو اروم اروم داشت داخل سوراخم میکرد ندونستم یهو یه درد عجیبی گرفتم اونهای که از پشت دادن میدونن چه دردی داره زود خودمو جلو کشیدم دستمو به کونم گرفتم چه دردی داشت وای نگو انگاری چاقو خورده بوم اخه تو عمرم اولین بارم بو این کار رو میکردم دستمو به سوراخم زدم دیدم خونیه ترسیدم نه اینه صابون زده بود اون تکان هم که زد کیرش که نزدیم ۱۵ سانتین بود تا نصفش کرد تو خیلی درد داشتم پاشدم گفت بیا نگا کنمت ببینم چیزیت نشده لای کونمو گرفت با دستهاش باز کرد حال عجیبی داشتم هم درد بود و از اون طرف دوست داشتم کیرش بره تو کونم کفت که هیچی نشده فقط کمی خون بود بس گفت اولین بارته شاید این طبیعی باشه گفتم باشه مسله ای نیست داخل وان رو که از قبل پر کرده بودیم دوتایی رفتیم توش جوری دراز کشیدیم که پاهامون جلو صورت هم دیگه باشه اون پای من گرفت منو کشید جوری که کونم رفت رو کیرش با دستش کیرشو گرفت رو سوراخ کونم گذاشت یه فشاری داد دوباره همون درد رو حس کردم ولی زیاد نبود طاقت نیاوردم درد داشتم زیاد گفتم نمیتونم سختمه بسه اومدیم بیرون رو پایه نشستیم کیرشو گرفتم با دستم شروع کردم جلق زدن براش ۲۳ دقیقه ای براش این کارو کردم که ابش اومد درست ابش ریخت رو دستم گرم گرم بود بوش کردم یه سر زبونی بهش زدم زیاد بد طعم نبود . ولی ته کونم بد جوری درد داشت تقریباً این درد رو ۳۴ روزی داشتم و کم کم خوب شد .این هم داستان واقعی اولین سکس من با بختیار دوستم .دوست دارم نظرتون رو هم بدونم در مورد اولین سکس من ؟؟ممنون میشمنوشته kami6y

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *