میگم خواب نرو

0 views
0%

داشتم توی خیابون میرفتم همینطور که میرفتم یهو یکی صدام زد مری (اخه بیشتره اوقات منو مری صدا میزنن)راستی از خودم بگم 15 سالمه قدم 160 توپولم و سفیدم خلاصه خوبم . خوب برگردیم به ادامه ماجرا کجا بودیییییم آها یکی منو صدا کرد برگشتم دیدم محمد همسایمونه رفتم جولو سلام دادم بعد بهم گفت تورو خدا یه فرکانس جدید دارم میزنی برام من بلد نیستم گفتم چشم آخه اون یه 5 ساله از من بزرگتر بود رفتیم تو بعد فرکانسو داد به من منم زدم که دیدم یه چنتا شبکه سکسی اومدن منم ذخیره کردمو گفتم آقا محمد زدم کاری نداری من برم گفت کجا تازه چای آوردم بعد من تا نشستم چایی خوردم اومد نشستو زد درست شبکه پی جی دیدم یه زنه داره برا یه پسررو آروم آروم میخوره بد آقا محمدو دیدم که منو نگاه میکنه منم سریع سرمو انداختم پایین گفت اشکال نداره میتونی نگاه کنی منم هنوز سرم پایین بود با دستش سرمو اوورد بالا تو چشماش نگاه کردم خجالت کشیدم بعد نگاشو به تلویزیون انداخت داشتیم هینجوری نگاه میکردیم که یهو گفت میشه اونجاتو نشونم بدی منم شهوتم رفته بود بالا کیرمم صفت شده بود هیچی نگفتم و دستمو بردم رو کیرم دوباره ازم پرسید و اومد جلو بعد دستمو زد کنار شلوارم از این کشیا بود کشید پایین با کیرم داشت بازی میکرد منو خوابوند گفت میخوای مثل زنه بخورم برات یه لبخند رضایت بخشی بهش زدم بعد شروع کرد به خوردن بعد یواش برم گردوند کونم هنوز بیرون نبود شلوارمو کشید پایین لوپای کونم پرید بیرون با صدایی شهوت آمیز یه جوووووووووووووووونی گفتو لوپامو باز کرد با سوراخم ور رفت حال میداد توف کرد لای کونم با انگشتش سوراخه کونمو میمالید آهم بلند شد بو اونم بلند شد یه توف کرد رو کیرش بعد خوابید روم کیرشو کرد لای کونم بالا پایین میبرد منم تو آسمونا سیر میکدم شهوتم به قدری بالا رفت که یهو بهش گفتم بلند شو اونم بلند شد سری رفتم سراغ کیرش کردم تو دهنم براش ساک زدم تو همون حالت بهش نگاه کردم دیدم با تعجب منو نگاه میکنه منم به کارم ادامه دادم ولش کردم پشتمو کردم بهش به تی وی نگاه کردم دیدم زنه مدل سگی خفن وایستاده منم همونجوری کردم با اشاره فهموندم به تی یو نگاه کنه برگشت نگاه کرد به زنه بعد به من نگاه کرد گفت جوووووووون دستشو اوورد جلو دهنم توف کردم تو دستش مالید و انگشت کرد به کونم با انگشتش با سوراخم ور میرفت روی میز جولوییم کرم بود دادم بهش اونم گرفت برا چی دادم بهش مالید و انگشت کرد به سوراخم انگشتشو کرد توم درد گرفت یه آخ گفتم گفت ببخشید همونطوری سوراخه کونمو باز کرد بلند شد به کیرشم کرم زد کیرشو آوورد دم سوراخم یواش یواش میکرد تو اول کلاهکش رفت تو آوورد بیرون کرد تو ایندفه تا نصفه رفت تو همین کارو تکرار کرد تبدیل شد به تلمبه عقب جلو عقب جلو وای چه لذتی میبردم آهو اوه میکردم عین زنه تند تر کرد بهش گفتم آرومتر آروم شد کیرشو از کونم آوورد بیرون یه بالش گذاشت زیر کیرم بازم تلمبه زدنو شروع کرد داشت تندتر میزد به کونم فهمیدم داره آبش میاد گفتم آبت داره میاد گفت آره گفتم سوراخ مفتی گیر آووردی زود می خای آبتو بیاری سریع کشید بیرون یه چند دقیقه ایست کرد بازم شروع کرد کیرش یه کم کوچکتر شده بود اما بعدش به حالت اولش برگشت تلمبشو محکمتر میزد طوری که شالاپو شولوپ و نفس کشیدنش اون سکوتو میشکست اون بالشه زیر کیرم لیز بود داشت ٱبم میومد تند تند تلمبه میزد گفت داره میاد کجا بریزم منم گفتم هر کجا دوست داری بریز اونم یه جونه بلند گفتو کیرش بزرگتر شد کونه منم پر آب منی داغ شد منم همون موقع ارضا شدم ویهویی از خواب پریدم و دیدم شلوارم خیسه…من گفتم که خوابه نیا.اگه دوست داشتید سکسای واقعیمو براتون مینویسم با تشکرنوشته‌ mori

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *