نسرین دختر چادری

0 views
0%

سلام به همگی..من رضا هستم.تازگیا عضو سایت داستان سکسی شدم..این اولین داستانمه..ترم سه دانشگاه بودم.فصل امتحانات پایان ترم بهاره بود.خوب کتابخونه شلوغ میشد و معمولن میرفتم تو کلاسای خالی مینشستم تنها درس میخوندم.یه روز نشسته بودم که یهو یه دختر چادری و عینکی اومد تو.بهش توجهی نکردمو درسمو خوندم.روز بعد رفتم تو یه کلاس دیگه ولی باز اون دختر اومد..نزدیک ظهر بلند شدم برم سلف بهش سلام کردم و گفتم میشه مراقب وسایل من باشی تا برگردم..اونم گفت مشکلی نیست و منم شمارم دادم بهش تا اگر خاست بره خبرم کنه..بهم خبری نداد و وقتی اومدم نبود.فرداش تو سایت کامپیوتر بودم که یه اس ام اس اومد برام که نمیای درس بخونی؟ فهمیدم خودشه.رفتم تو کلاس دیروزی و باهاش یکم حرف زدم اسمشو پرسیدم.گفت نسرینم..دیگه همو ندیدیم و تابستان شد و اونرفت شهرستان.. آخر تابستان یهو اتفاقی بهش زنگ زدم که گفت داره میاد کرمان..فرداش بهم زنگ زد که تو خابگاه تنهاست و حوصلش سر رفته..منم کلید خونه یکی دوستام دستم بود بهش گفتم بیا پیش من قبول کرد. تعجب کردم ولی آدرسو خاست و گفت زود میام..اومد..باورم نمیشد..چادر تا رو ابرو مقنعه تا رویه چونش..زنگ زد در باز کردم اومد تو دست داد بهم شاخ در آوردم.رفتم آشپزخونه چای بیارم دیدم با یه تاپ و شلوار نشسته کنار تلویزیون.. زیاد خشکل نبود ولی مث برف بود و خوش اندام. نشستم روبروش کمی حرف زدیم.بعد نشستیم فیلم نگاه کردیم.خلاصه شام خوردیم و من همش تعجب بودم که اینقد راحته.شب شد گفت میخاد بمونه..براش رختخاب انداختم گفت کنارش بخابم..خابیدم..یه شلوار راحتی پسرونه بهش دادم..کنارش خابیده بودم دست انداختم رو سینهاش.گفت دست نزن ولی گوش ندادم..گفتم میخامشون..گفت نه من دخترم نمبخام آیندم خراب بشه.گفتم باشه کاری به پایین تنت ندارم.قبول کرد.منو میگی مثل ندیدها چنان با حرص و ولع رفتم سراغ لبو سینهاش که خودن باورم نشد..دو سه بار ازم پرسید خوبی که گفتم عالیم..سینهاش خوشمزه و خوشدست بود و موستش نرم..اینقدر مالیدمشو بوسه زدم که دیدم داغ شده.دستم از رو شلوار مالیدم به کسش خوشس اومد و من محکم کسشو میمالیدم دیدم داره ناله میکنه و تکون میخوره چرخید ولی ولش نکردم باز مالوندم اینقدر مالوندمش که ارضا شد.. بهش گفتم میخام.از عقب میزنم.با اصرار قبول کرد.. شلوارشو کشیدم پایین که یه کون قلمبه و سفید بکر دیدن..یکم لیسش زدم و اونم همیجور ناله میزد. یه تف انداختم و دسته بیل کیرمو یه دفعه کردم تو کونش که جیغی زد اساسی.. محکم گرفتمش تکون نخوره..دستمو گاز میگرفت گفتم یکم تحمل کن دردش تموم میشه..کشیدم بیرون کیرمو و باز تف انداختم..اینبار آروم و بیصدا کردم تو کونش.شروع کردم به رفت و آمد.چه رفت و آمدی خدا قسمتتون کنه..اون سجده کرده بود من داشتم تلمبه میزدم..تا ریختم آبمو تو کونش.. وقتی کیرمو در آوردم دیدم در کونش خونیه.. جر خورده بود.. فردا صبح زودش خودش خاست که باز بکنمش..و من نسرینو بارها و در جاهای مختلف از کون کردم..ببخشید طولانی بود..نوشته رضا

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *