نوید و مریم لاپایی در باغ

2257
Share
Copy the link

اسم من نوید هست 25 سالمه قدم 173 هست و وزنم 83 اهل ورزش و بدنسازی هم نیستم یه هیکل معمولی با یکم شکم. از مریم براتون بخوام بگم قدش 165 هست سینه هاش 70 تو پر هست چادر عربی کس کش میپوشه از نظر من خوشکله آرایش ملایم میکنه . اگه خاطره قبلی منو خونده باشین (نوید و مریم از جزوه تا عشق) آخرش گفتم که خاطره لاپایی زدن به مریم رو براتون مینویسم. در ضمن واسه اونایی که میگفتن من اصفهان هستم باید بگم که من شیرازم . ترم جدید شروع شده بود اول ترم بود و کلاس ها تق و لق . منم که یه ماهی بود که نتونسته بودم مریم رو ببینم و بعد از اون حال تو ماشین فقط باهاش چت کرده بودم . چت کردن کجا و بغل واقعی کجا. این بود که به مریم گفتم اگه تو هم کلاسات تشکیل نمیشه بریم یه دوری بزنیم حال و هوامون عوض شه. مریم گفت یه کلاس بعد از ظهر داره که امکان داره تشکیل بشه ساعت 9 صبح بود تا کلاسش که ساعت 2 بود کلی وقت داشتیم . بهش گفتم بریم دور بزنیم قبول کرد و سوار ماشین شد. مریم یه مانتو کوتاه تا زیر باسن و یه شلوار پارچه ای پوشیده بود با چادر عربی کس کش و روسری کرم. سوار ماشین شدیم رفتیم تو راه یه آب هویج بستنی هم گرفتیم بخوریم گلومون تازه بشه. نشستیم تو ماشین خوردیم و بعد راه افتادیم . به مریم گفتم میای بریم باغمون تو راه هم یه ناهار می گیریم میبریم اونجا میخوریم بعدشم میایم اگه کلاست تشکیل شد که بعد کلاس بر میگردیم. مریم گفت باشه بریم اینجوری بهتر هم هست تا تو رستوران یکی ببینه روی خوشی نداره. ساعت 10 را افتادیم به سمت باغ نیم ساعت بعد در باغ بودیم . در باغ باز کردم و ماشین بردم تو مریم پیاده شد چادرش در آورد گذاشت تو ماشین . دستشو گرفتم بردم تو باغ یه ربع ساعتی چرخ زدیم صدای خش خش برگ ها واقعا محیط رو رمانتیک کرده بود. (داخل باغ یه سوییت مانند کوچولو هم هست که وقتی میریم باغ غذایی چیزی بخوایم داغ کنیم یا استراحت تو فصل زمستان راحت باشیم .)با مریم دست تو دست رفتیم تو ساختمون باغ . اونجا لپشو بوسیدم و بهش گفتم خوش اومدی عشقم. یه چوب لباسی کنار سالن بود پیراهنم در آوردم آویزون کردم دیدم مریم هنوز روسریشو هم در نیاورده اومدم جلو بهش گفتم خانم خوشکله نمیخوای اون موهای زیبات عشقت ببینه روسری در نیاوردی گفت نه این چه حرفیه عزیزم تا خواست روسریشو در بیاره دستشو گرفتم گفتم خودم برات درش میارم گیر بغل گوششو کشیدم روسریش باز شد از رو سرش برش داشتم صورتمو بردم جلو پیشونیش بوسیدم بهش گفتم قربون این گیسوی کمندت بشم که دل منو برده عزیزم. گفتم حیف این موها نیست زیر اون روسری باشه . موهای مریم تا بالای باسنش میرسه و خرمایی رنگ هست . کلیپسشو باز کردم دستمو بردم تو موهاش با موهاش بازی میکردم . میدونستم که امروز حتی اگه بخوام میتونم به راحتی بکنمش ولی عجله نداشتم که به عشقم حسابی خوش بگذره و از رابطه راضی باشه و خودش هم دوست داشته باشه که رابطه برقرار کنه نه از روی اجبار. همین طور که دستم تو موهاش بود گردنشو بوسیدم . مریم گفت نکنه نوید بازم به جا ناهار می خوای منو بخوری . چند بار بگم من خوردنی نیستم برو غذا بخور من تلخما . داشت خودشو برام لوس می کرد که نازشو بیشتر بخرم . منم هی میگفتم نه تو عسل منی هستی منی . لبمو بردم جلو یه بوسه از لبای خوشکلش گرفتم گفتم این لبا از عسل هم شیرین ترن منو نمیتونی گول بزنی عشقم. اینو که گفتم لبشو جسبوند به لبم وبا ولع لبمو میکرد تو دهنش و زبونشو میبرد تو دهنم. منم دستم از تو موهاش در آوردم و میکشیدم به کمرش کم کم دستمو گذاشتم رو باسنش و تو دستم فشارش میدادم . مریم که حسابی چشاش خمار شده و آماده بود که با پایان وجود خودشو در اختیار من بذاره. دستمو از رو باسنش برداشتم گذاشتم از رو لباس روی سینش که یه آه شهوت ناک کشید که حسابی کیرمو شق کرد . از تو کمد یه رختخواب آوردم پهن کردم مریم طاق باز خوابید منم رفتم روش لبمو گذاشتم رو لبش زبونمو میکشیدم رو لباش . دکمه مانتوش باز کردم زیر مانتو یه سوتین سورمه ای تنش بود . سرمو بردم زیر گردنشو میبوسیدم و میلیسیدم . مریمم حسابی حشری شده بود و همش قربون صدقم میرفت . دستمو بردم زیر کمرش و بند سوتین آزاد کردم سوتین دادم بالا نوک سینه هاش که حسابی سیخ شده بود رو یه بوس کردم زبونم که کشید به نوک سینش آهش رفت بالا. گفت نوید بخورش همشو بخور مال خودته . با لبم نوک سینشو میگرفتم میکشیدم سینه راستش تو دهنم بود با دست چپمم سینه چپشو میمالیدم . مریمم دستشو تو موهام میبرد و کمرمو نوازش میداد. بعدش دستشو برد زیر عرق گیر و با نوک سینه هام بازی میکرد از این کار خوشم میاد بهش گفتم دستش در آورد عرق پوش رو گرفتم از تنم در آورد . بلندش کردم مانتوش کامل در آوردم سوتینشم در آوردم دوباره خوابیدم روش و سینه هاش میخوردم مریمم همش آه و ناله میکرد . ربع ساعتی که حسابی سینه هاش خوردم دکمه شلوارشو باز کردم دستمو بردم از رو شرت گذاشتم رو کسش حسابی خودشو خیس کرده بود . شلوارشو با کمک خودش در آوردم حالا مریم جونم با یه شورت جلوم دراز کشیده بود منم شلوارمو در آوردم با یه شورت رفتم روش خوابیدم و کیر شق شدمو از رو شورت گذاشتم رو اون شورت خیسش . لبشو بوسیدم و کیرمو به کسش فشار می دادم اونم آه و ناله هاش دیگه حسابی بلند شده بود . رفتم پایین شرتشو بو کردم بوی خوبی میداد یه بوس از روی شرت کسشو و کردم گفتم به به این ناز آبدار مال کیه مریم با ناز و عشوه و البته شهوت گفت مال عشقمه . با دست یکم لبه شورتشو زدم کنار یه زبون از پایین به بالا کسش کشیدم سرمو فشار داد به کسش منم شورتشو از پاش کشیدم پایین و رفتم بین پاش و شروع کردم لیسیدن چوچولش . مریم گفت عشقم برعکس شو منم با نوید کوچولو بازی کنم . حالت 69 شدم مریم کیرمو از روی شرت میمالید آب اولیم اومده بود و جلو شورت منم خیس بود مریم گفت نوید کوچولو هم که خودشو خیس کرده از روی شرت یه دندون به کیرم زد و شرتمو کشید پایین سر کیرمو مثل بستنی قیفی لیس میزدم حسابی هر دو تا مون تو آسمونا بودیم کم کم کیرمو میکرد تو دهنش و در میاورد مک میزد انگار که میخواد آبمو بکشه بیرون محکم مک میزد. بعد از چند دقیقه که کیرمو حسابی خورد منم کسشو حسابی خورده بودم با انگشتم یکم آب کسش مالیدم به سوراخ کونش که خودش جمع کرد که یعنی نه هر چی اصرار کردم قبول نکرد منم گفتم پس لاپایی میزنم . از روش بلند شدم به پهلو خوابوندمش کیرمو فرستادم لای پاش و شروع کردم به تلمبه زدن کیرمو هم به کسش میمالیدم خوشش اومده بود گفت نوید بمال به کسم فقط مواظب باش نره تو ها . منم از پشت میمالیدم به کسش و حسابی داشت دیگه جیغ میزد. خوابوندمش رو کمر و کیرمو گذاشتم رو کسش و میمالیدم به چوچولش حسابی تو براش مالیدم که از لیزی کسش آبم اومد و ریختم رو کس و زیر شکمش با دستمم یکک براش کسشو مالیدم اونم ارضا شد روش خوابیدم و یه لب ازش گرفتم و تشکر کردم ازش . مریم گفت شاید دفعه بعد گذاشتم از پشت به آرزوت برسی ولی به شرطی که اگه نتونستم دردشو تحمل کنم ادامه ندی و لاپایی کارت بکنی . ممنون که وقت گذاشتین و داستان خوندین سعی کردم این زیاد طولانی نشه . تو داستان بعدیم کردن کون مریم هم براتون تعریف میکنم . من الان تو مرحله خواستگاری مریمم و خانواده ها هم به این وصلت راضین . نوشته نوید

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *