هلیا و آریا

0 views
0%

من هلیا هستم ۲۳ ساله هستم دارای قد ۱۷۵و وزن ۵۴ با موهای طلایی هستم که تنها زندگی می کنم و اندام فوقلعاده خوش فرم دارم دختر سکسی هستم یه روزی لیدیا منو به مهمونی یکی از دوستاش دعوت کرد [مهمونی های من و دوستانم همشون دختر و پسر ها قاطی هستن ]و منم قبول کردم شب مهمونی شورت و سوتین سکسی قرمزم رو پوشیدم بعد دکلته هم رو که قرمز بود رو پوشیدم بعد مانتو و شالمو پوشیدم رفتم دنبال لیدیا که بهترین دوستم هست بعد به سوی مهمانی حرکت کردیم بعد که وارد شدیم کلی پسر اونجا بود با همشون سلام کردیم و رفتیم تواتاق تا لباس هایمان را عوض کنیم وقتی اماده شدیم به داخل مهمونی رفتیم منو لیدیا رو مبل نشستیم و داشتیم با هم حرف می زدیم که یک پسری به نام اریا رو دیدم که خیلی خوش تیپ بو د رو دیدم که به من شراب تعارف کرد من هم گرفتم و نوشیدم اریا منو به رقص دعوت کرد منم قبول کردم هنگام رقص لیدیا رو دیدم که رو پای یکی از پسرا نشسته داره باهاش لاس می زنه بعد بی خیال شدم دیدم اریا داره به باسنم نگاه می کنه که منم باسنمو بیشتر قر دادم تا اون بیشتر به باسنم نگاه کنه بعد از حدود یک ربع ۵ پسر دیگه دورم جمه شدم منم سینمو برای همشون تکون دادم یکی از پسر های مست هم بهم می گفت تکون بده اخ جون باسنشو نگاه چه کوچیک و مامانیه تکون بده اون سینه هارو اصلا بده بخورمشون بعد منم از اون مرده خوشم نمی یومد رفتم نشستم اریا هم اومد پیشم گفت تو خیلی خوشگلی می دونی گفتم اره می ذونم مرسی بعد اریا گفت اهلش هستی گفتم اره بعد لیدیا کلید یکی از اتاق هارو بهم داد منم با اریا رفتم تو اون اتاق اریا کتشرو در اورد منم رفتم سمت پنجره که هوابخورم دیدم اریا کمرمو کرفته و داشت گردنمو می بوسید که بر گشتم و یه لب ازش گرفتم که پایان رژ قرمزم به لبش مالید و انگشت کرد پاکش کردم بعد اریا منو داشت می بوسید دکلتمو هم در می یاورد بعد منم لباسشو در اوردم که یهو گفت برام می رقصی منم اهنگ گذاشتم و شروع به رقص کردم با سوتینم ور میرفتم با شرتم ور می رفتم که رو تخت خوابیدم گفتم تو در بیار اونم اومد روم و همراه با لب گرفتن لباسمو در اورد حالا دیگه لخت بودم اریا هم خودش رو لخت کرد که دیدم کیرش شق شده . کیرش کلفت بود وو خوشگل افتاد روم و شروع کرد به لب گرفتن بعد رفت و کوشمو می خورد و می لیسید بعدکم کم اومد سمت سینه ام . سینه ام رو میلیسید و میخورد و با نوکش بازی می کرد که رفت سمت نافم رفت بعد با هاش بازی می کرد خیلی ماهر بود منم اه و او هم شروع شد منم پایان ماجرا رو دستم گرفتم و پاشدم و سرش رو به باسنم می مالیدم رفتم روش و سینم رو به سرش می مالیدم اونم سینم رو می بوسیدم بعد منو خوابوند رفت سراغ کسم یه نگاهی کرد و گفت وای هلیا عجب کسی داری جوووون چه نازه منم سرش رو به کسم فشار دادم اونم می لیسید و می خورد و با چوچوله ام بازی می کرد و اونو میمکید خیلی داشتم حال می کردم از اول تا اخر سکس داشت می گفت تو مال منی عاشقتم عشق منم خوشگلم منم با این حرفاش خیلی حشری شده بودم و اونو به بدم می چسبیدم اونم گفت دختری کفتم نه اونم گفت دوست داری بکنمت گفتم باشه رفت کاندوم اورد و کرد تو کسم و تلمبه می زد خیلی حال می کردم و که تلمه زدنشو سریع تر کرد منم جیغ زدم اونم گفت ابم اومد کجا بریزم کفتم رو سینم اونم ریخت رو سینم و افتاد روم من دیگه حال نداشتم گفت هلیا عشقم خوبی منم با اه و اوه گفتم ارهاونم منو به پشت برگردوند و کونم رو می بوسید هر دومون خوابیدیم و وقتی صبح شد از هم خداحافظی کردیم منم بوسیدمش و با لیدیا رفتم خونه دیگه خداحافظ تا بعد بقییش رو بعد براتون میگم باینوشته هلیا

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *