دانلود

همه با هم خابیدان جلوی وب کم

0 views
0%

اسمم علیه 21سالمه داستانی که میخوام بگم ۴ سال پیشه که منو پسر داییم خیلی صمیمی بودیم همیشه پیش هم بودیم قلیونمون همیشه براه بود بیرون میرفتیم قلیون باهمون بود
تو مهمونی دعوت بودیم بازم منو پسر داییم باهم رفتیم اونجا تا داییم صدامون کزد گفت میخوام برم مسافرت شما دوتا همیشه باهمید میشه خونمون بمونید ماهم از خدا خواسته گفتم اره میشه
فرداش شد رفتیم خونشون که راهی بشن ..خلاصه رفتن و ما موندیم سریع قلیون رو براه کردیم قلیون
رفتم سراغ تی وی و فیلم گذاشتم ببینیم ..تا وقتی بهش گفتم
ببخشید اسم پسر داییم رو نگفتم اسمش مثه خودم علیه هم سن خودمه
خب بریم سر موضوع شب بود ساعت یک بود که گفتم نظرت چیه فیلم سوپر ببینیم گفت اتفاقا اوردم باخودم
گفتم من برم ذغال بزارم تو بزار ببینیم
گذاشتیم داشتیم قلیون میکشیدیم که هر دو تا کیرمون شق کرده بود شدید باهاش ور میرفتیم
هر دو لخت شدیم هر دو کیر بدست پسر داییم گفت ولک عجب کیری داری تو بهش گفتم کیر تو که خفن تره
گفتم بیا اندازه بگیریم کیرامون رو گفت باشه رفتیم گشتیم با خط کش اندازه گرفتیم کیرم ۲۰ سانت بود
کیر پسر داییم ۲۴ سانت بود کلفت
یه لحظه علی زد رو کونم گفت ولک عجب کونی داری ژله ی
بهش گفتم مال خودته ب شوخی اونم خندید
گفتم بریم ادامه سوپر رو ببینیم که یه فیلم داشتیم میدیدم که از کون میکرد کونه زنه رو جر داد
یهو کونم خارش گرفت گقتم چی میشه جا زنه بودم
پسر داییم گفت میخوای بکنمت نگاش کردم گفت انگار بدت نمیاد
گفت چرا که نه گفتم بیخی
گفتم بسع من برم حموم
رفتم حموم منم دلم خواست منو بکنه روم نشد بهش بگم .یهو دیدم بسته ژیلت تو حمومه
علی بهن گفت ها رفتی جق بزنی گفتم نه قبل خواب همیشه میرم حموم خودت میدونی
گفت باشه حموم کن من فیلم سوپر ببینم
یهو زد بسرم با ژیلت خودمو تمیز کردم یهو انگشت کزدم سوراخ کونم دلم خواست
همونجا خودمو تمیز کردم در اومدم از حموم لخت پسر دایبم داشت با کیرش ور میرفت کلفت که منم بدنمو خشک کردم
حشری شدم شدید بهش گفتم علی زنت منتظره نگاهم کرد گفت یعنی من شوهرت باشم امشب
گفتم بد میخوامت اومد سمتم وحشیانه بلندم کرد منو برد سمت اتاق خواب انداختم رو تخت افتاد بجون لبام لامصب علی بود خوردن لباش گردنمو بوس میکرد منم ول شدم
بهم میگفت عاشقتم علی گفتم امشب زنتم من منو بکن
گفت شوهرت میخوادت کل بدنمو میخورد دس گذاشتم رو کیرش گفتم میخوامش
ایستاد کیرشو گرفت بدستش گفت میخوایش گفتم شدید
زانو زدمو دیوانه وار کیرشو میخوردم مثه زنایه پورن
گفتم مرد میشه کونمو لیس بزنی منو انداخت رو تخت رو شکم خوابیدم سوراخ کونمو لیس میزد هی میزد رو کونم میگفت قربون کونت چقدر نرمه تف زد رو سوراخ کونم انگشت کرد تنگ بود یخورد دردم گرفت بهش گفتم مرد کرم بزن رفت کرم اورد رو سوراخ کونم زد دوتا انگشت کرد یخورده جا باز کرد گفتم یالا خو کیرتو میخوام
گفتم چشم زنم
گفتم اروم بزار کیرت خیلی کلفته
اروم گذاشت رو سوراخ کونم چنان دردی داشت گفتم اروم خیلی درد داره کرم دوباره گذاشت دوباره کیرشو گذاشت نصفش رفت تو کونم گفتم همینجور بزارش تکون نخور
ارروم خودمو عقب جلو کردم دیدم درد نداشتم گفتم تلمبه بزن اونم محکم عقب جلو میکرد منم تو اوج لذت بودم وحشیانه منو میکرد قربون صدقه کونم میرفت تلمبه میزد که محکم زد رو کونم گفت مرد جرم بده امشب مال تووام رو کونم بزن دیدم سرعتش کمتر شد گفتم بیا بخوام میخوام رو کیرت بشینم
رفتم رو کیرش با دستم گرقتم گفتم چقدر داغه کیرت گفت کونت داغتر خو هر دو خندیدیم
تنظیمش کردم رو سوراخ کونم اروم نشستم روش بالا پایین که تو اوح لذت بودم که منو گرفت انداخت بالش گذاشت زیر شکمم وحشیانه کیرشو گذاشت تو کونم تلمبه میزد منم لذت میرردم میگفتم بکن حرم بده میخوام ابتو تو کونم بریزی
که یهو دیدم ابشو خالی کرد تو کونم گفتم همینحور بزارش تا بخوابه کیرت روم خواببد تا کیرش خوابید
هردو باهم گفتیم عالی بود منم گفتم ۱۵ روز خونه خالیه هر وقت خواستی منو بکن من مال توووام زد رو کونم گفت بهترین کون
گفتم عشقم مال خودته
بلند شدم رفتم شربت اوردم خوردیم لخت تو تخت دراز کشیده بودیم
منم نشستم رو شکمش کیرشو گرفتم که دیدم داره جون میگیره کیرش که کیرشو دوباره گذاشتم تو کونم عقب جلو میکردم اونم چیزی نگفت
منم گفتم میخوام گفتم از عقب منو بکن سگی دراز کشیدم اونم منو میکرد ایندفعه بشتر طول کشید که خالی کرد تو کونم درش اورد براش خوردم همینحور تو بغل هم خوابمون برد
صبح بیدار شد دیدم هنوز خوابه خیره شدم ب کیرش افتادم بجون کیرش که انگار جنازه بود چیزی حس نکرد
نشستم رو کیرش یهد بیدار شد گفت سیر نشدم گقتم شروع کن دوباره منو کرد بازم خالی کرد تو کونم خیلی عالی بود
بلند شدیم رفتیم حموم ادامه داره
دوست داشتید ادامشو براتون تعریف میکنم

Date: December 14, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *