همکلاسی بهم تجاوز کرد

0 views
0%

من سینا 16 سالمه اهله … هستم.تمام اسمایی که مینویسم به جز اسم خودم الکیه .تازه ساله تحصیلی جدید شروع شده بود و دوباره مدرسه ها باز شده بود.هفته ی اول که وارد شدیم بیشتر معارفه بودو کسی چیزی درس نمیداد ولی روز سه شنبه زنگ دوم یکی از معلمامون آخرای ساعت برگشت گفت من فردا ازتون امتحان میگیرم تا سطح آگاهیتونو بسنجم نمراتشونم تاثیر میدم. همون موقع زنگ خوردو همه تو حیاط جمع شدیم شروع کردیم به فحش دادن به طرف.همین جور داشتیم فحش میدادیم که بچه های 3 دبیرستان مارو دیدن و ازمون خوششون اومد اونام اومدن با ما فحش دادن به مدرسه و معلماشون جاتون خالی کلی فحش جدیدم کشف کردیم واسه یکی از معلمامونم کس و شعر سرودیم . تو بچه های سوم یه پسر قد بلند که پایان مدت سرشو پایین انداخته بودو میخندید توجهمو جلب کرد ازاون مثبتا میخورد باشه اصلا سرشو بالا نمیاورد موهاشم داده بود یه وری کلا تریپ بچه مثبتا رو داشت.اون روز گذشت منم زنگای تفریح میرفتم بوفه دانشگاه کار میکردمم بهتر از بیکاری بود.اونم هر زنگ میومد یه چیزی میخرید کلا بچه باحالی بود .کم کم با هم با اتوبوس میرفتیم خونه اسمش یاسر بود .بچه ی خوبی بود اما هی خودشو به من نزدیک میکرد منو میمالید منم می گفتم از قصد نیست. یه روز زنگ زد رو گوشیم گفت بیا خونمون بهم فیلم(فیلم سوپر)بده تعجب کردم آخه یاسرو این کارا؟؟؟اما گفتم طبیعیه شاید میخواد خودشو ارضا کنه .نزدیکای عید بودو مام دیگه مدرسه نمیرفتیم چندتا فیلم سوپر ریختم رو گوشیموبردم خونشون خونشون نزدیکه خونه ی ما بود درو باز کرد گفت بیا داخل گفتم نه مزاحم نمیشم … گفت بیا تو کسی نیست منم شک به دلم افتاد اما رفتم تو نشستیم گوشیمو گرفت گذاشت بلوتوث شه یه شلوارک فقط پاش بود.اوضاع مشکوک بود اصاصی.آقا فیلما که بلوتوث شد یکیشو گذاشت پخشه شلوارکشو کشید پایین کیرش حول 20 سانت در 5 بود راستم شده بود شروع کرد جق زدن با اون یکی دستشم لباسامو دراورد.منم گفتم میشینم باهاش جق میزنم چیزی نمیشه.لخته لخت داشتیم با هم جق میزدیم کم کم دستشو به سینه هام و پاهام میکشید منم گفتم اوضاع خطریه بهش گفتم من باید برگردم خونه برگشت گفت یک دقیقه بیا تو اتاق کارت دارم چشمتون روزه بد نبینه باهاش رفتم تو اتاق لباسامو محکم کشید که جر خورد یه چکم زد که افتادم روی زمین عوضی هرچی زور میزدم نمیشد زورش خیلی زیاد بود کیرشو همون طور خشکه خشکه گذاشت دم کونم هی فشار میداد محکم دستمو نگه داشته بود یکهویی تا ته کرد حس میکردم تو دهنم خون جمع شده کونم میسوخت اون بیشرفم همین جور تلمبه میزد رحم نمیکرد از کونمم خون میومد حالم داشت بهم میخورد گریم گرفته بود همین جور بهش فحش ناموسی میدادم آقا از داخل حس کردم کونم داغ شد آبشو ریخته بود توم بلند شد رفت حموم که مثلا غسل کنه منم لباسامو پوشیدم اومدم بیرون با کلی زحمت تونستم راه برم تا خونه اومدم ولی هنوز میسوخت.این خاطره بر اساس واقعیته کسی باور نداره مشکل خودشه من هر طور بخواینم حاضرم ثابت کنم.نوشته سینا

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *