همیشه پسرا یا معرفت نیستن!

0 views
0%

حتما همتون اردوی مدرسه رفتینخیلی وقتا خوش مگیذرهولی یه دفعه واسه من نگذشتپارسال بود. کلاس دهم بودم از طرف مدرسه رفتیم اردو.تقریبا همه ی مدرسه اومده بودنالبته پیش دانشگاهی ها کم بودن شاید 3_4 نفررفتیم کنار دریا. 3 روز قرار بود اونجا باشیمهمون اول خدافظی کردیم و از شهر یه مقصد رامسر حرکت کردیم 3 تا اتوبوسرسیدیم اونجا یه خوابگاه بود که اجاره کرده بودنمال این مدرسه های شیانه روزی اونا تعطیل بودن یه هفته چون هزینه ی نگهداری شون واسه 2 روز کرایه نمیکرداخه نزدیک عید بودبا بچه ها یه اتاق بهمون دادن و شب اول تا 3 صبح بیدار موندیمو عشق و حالصبح پاشدیم تنی به اب زدیم و فوتبال تا شباون شب واسه اذیت و ازار رفتیم سر اتاق بچه های دیگهاینور ادامس چشبوندیم به دستگیره دراونور رو بالشتشون اب ریختیممن و رفیقم که خیلی کرممون گرفته بودرفتیم شمت سومی ها تا اونارو هم اذیت کنیم _یه فکر بکر چطوره اب بریزیم لای پاشون که فک کنن شاشیدن_ایولرفتیم اب ریختیمرو اولی بیذار نشدرو دومی بیدار شد یادمون رفته بود ابو گرم کنیم تا بیدار نشنپاشد صدا کرد اینام بیدار شدنمارو گرفتنخواستن بزنن که گفتن بذار استفاده کنیممام همچین خشگل نبودیم ن کون داشتیم ن چیزیزشتم نبودیم معمولییکیشون پیشنهاد داد واسشون ساک بزنیممنم گفتم.گوه نخور و داشتم.میرفتم که دوتاییمونو گرفتن جلوی دهنمونو گرفتنیه پارچه انداختن دور دهن تا صدا در نیاد6 نفر بودن 3 نفر رفیقمو 3 نفر منو گفتندستا رو با پیرهنشون بستن پاها رو هم با شلواراشوندستو پا میزدیم فایده نداشتجیع میزدی در نمیومدکاملا بدبخت شده بودیمگفتن باید به ساک رازی میشدینشلوارمو کشید پایینگفت خوب چیزیه بگمتون که هنوز اونموقع انچنان مویی نداشتیمبچه بودیم خوهیچی دیگه نامرد تف انداخت وا کرد باز یکی دیگه از ته گلوش انداخت که فک کنم توش خل هم بودهیچ کاری نمیتونستم بکنمشلوار خودشم در اورد که بذاره تو رفیقش گفت صبر کن دردشون میاد بذار یکم.بازی کنیم با کونشون ما رو نکردن که یکم اب ریختن رومونقانع شد انگشتشو چرخوند چرخوند یه ذره یه حالت سوختن داشتدو انگشتی کرد یه 5 دقه که ور رفت گذاشت تودرد میکردتا ته که برد خورد به اخر راست رودمدرد گرفت خیلی ولی مادرجنده نمیفهمید کهمث گراز تلمبه میزدبعد 5 دقه ابش اومد کس ننه همون جا خالی کرداخه چون بچه اگه ایدر بگیرم میخوای با کون دادن رفعش کنیاین پاشد بعدی اومد و بعدشم بعدیهمه جور کیرو تجربه کردم3 تا کیر رفته بود تویه دفعه یه کسکشی گفت بیاین جارو عوض کنیمای خداا اینایی که منو کرده بودن رفتن رو دوستماونایی که دوستمو کرده بودن اومدن رو منگااییدن اقا گاییدن چون ابشون اومده بود بیشتر گاییدندیگه حدودا 1.5 ساعت داشتیم.تلمبه میخوردیمهیچ کاری نمیتونستیم.بکنیمیه ذره هم شاید لذت داشتبعدش مارو انداختن بیرون درو بستنگفتن اگه به کسی بگین فیلمتونو پخش میکنیمکص میگفتن اما اون موقع که ما نمیدونستیم مث گاو ترسیدیممام که خیسبوی تخمی اب کمررفتیم بیرون بیرون تا شاید بوش بره یا یه گوه دیگه بخوریمتو دستشویی رفتیم یک دستشویی کشیدم.پایین شروع کردم.به شستنرفیقم گفت بدم نبود ها حال دادگفتم.گم.شو گم شو ناموسا بچه کونی شدیم رفتگفت میای باهم انجام بدیمرسما بچه کونی شده بودموندم همینطوری اصنگفتم.من.نمیدم دیگه گفت باشه من میدمرفیتم.رو چمناپست یه درخچه تو تاریکی زیادچپوندم.توشکوچکتر از مال اونا بودخیلی حال داد گاییدن بیشتر از دادن حال میدهخلاصه 5 دقه گاییدم ابم اومد ریختم بیرون رو چمنارفتیم تو جلو در اتاق اونا میخواستم حداقل یه کاری کنم.انتقام بشهفردا شدبازم رفتیم بازی ولی خب کون درد میکردشب شدبرای انتقام تصمیم گرفتم جلو درشون برینمنزدیک شدم دیدم صدا میاداز سوراخ کلید نگا کردم دیدم بععله کصکشا دارن لواط میکننگوشی رو دراوردم واقعی فیلم گرفتماول تو تلگرام واسه دوستم فرستادم تاداگه اگه گوشی پاک شد بازم داشته باشمشدوستم گفت در بزن فیلمارو عوض بدل کنیمدر زدم گفتیم بهشون پشماشون ریختاونجا بود که فهمیدیم لینا اصن فیلم نگرفتنیه انتقام گرفتیم.از همشونهمشونو کردیم کون بچه هاروابارم توشون خالی کردیملباس پوشیدیمبعدشم اومدیم یه 1.5 متر عقب جایی که راه فرار باشهدستو دراز کردمفیلمارووپاک کردم استارت زدن بیان مارو بگیرن مام دررفتیمخداروشکر جون سالم بدر بردیم و دیگه هم با ما کاری نداشتنبجز یه 3_4 تا لگد ولی این کار رفیقمو بچه کونی کرد نوشته خسته

Date: February 9, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *