وقتی کسم جرخورد

0 views
0%

سلامنمیخوام مجبوربشم ج بدم پس لطفافحش ندیداولین روزایی بودکه واردبیمارستان شده بودم.جلوی درب یکی ازاتاقاایستاده بودم ورفته بودم توفکرکه یه دفه یه صدایی پشت سرم گفت ببخشیدوقتی برگشتم بادیدنش دلم لرزید دکتر فرشاد بودکه میخواست واسه چک کردن مریضش بره تواتاق.بدون اینکه حرفی بزنم اجازه دادم واردبشه من ازنوجوونی ووقتی ک فهمیدم کیرچیه همش دنبال این بودم ببینم مال کی اززیرشلواربرجسته تره اونروزم ناخودآگاه همش چشمم به کیرفرشاد بودچون معمولادکمه روپوششم بازمیکرد خیلی مغروربودوکمتربه کسی توجه میکردولی تازگیاحس میکردم خیلی حواسش به منهچندوقتی گذشت ومابه هم نزدیکترشدی باهام زیادشوخی میکردتااینکه یه روزبهم زنگ زد.نمیدونم شمارموازکی گرفته بود.خلاصه سرتونودردنیارم….باهم دوست شدیم….چندوقتی گذشت همش راجع به بیماریهای مردان و پروستات و سزارین و کس وکسروازین چیزامیگفت تا سر شوخیو باز کردو گفت دوست دارم ببینم چطوری میخوای بزایمنم از خدا خواسته گفتم منم دوست دارم ببینم توچطوری میکنی.انتظارشو نداشت یه کم مکث کرد بعد چشمک زد و گفت امتحانش مجانیه….دو هفته بعد دعوتم کرد نهار بیرون منم بهم الهام شده بود بدم نمیاد یکم بمالتم رفتم حموم حسابی کس تپل و روناموصفا دادم من قدم 170و65وزنمه وسینه ام75کسمم گوشت خالیهخلاصه ساعت 11شدمنم به بهونه شیفت خونه روپیچوندمو رفتم بیرون تا سوار ماشینش شدم یه ماچ محکم ازلپم کرد.یه کم چرخ زدیم ورفتیم یه رستوران غذاخوردیم ساعت1ونیم بودبهش گفتم مجیدمن گفتم تاساعت6شیفتم نمیشه برم خونه.اونم به بهونه اینکه گیربازاره گفت بریم خونه من عصرمیرسونمت منم که هم دلم کیرمیخواست هم دوسداشتم خونشوببینم رفتم.رسیدیم به یه اپارتمان شیک واردخونهکه شدیم گفت راحت باش منم که زیرمانتوتاپ تنم بودمانتومودراوردموباتاپ وشلوارلی نشستم اونم لباسشوعوض کردوبایه گرمکن وعرق گیراومدرفت اشپزخونه شربت وشیرینی اوردگذاشت رومیزجلوی کاناپه بعداومدپیشم نشست دستشوانداخت دورگردنم یه نگاه به لبام کردوگفت دوسدارم بخورمشون البته قبلایه بارخورده بود…یه لبخندزدم ولب پایینشوگازگرفتم دیدم داره ازچشاش آتیش می باره این حس واسم ناآشنانبوددوسه باری کرده بودنمدستشوکردتوتاپموسینموکشیدبیرون اون لحظه ازاینکه تاچنددقیقه دیگه قراره یه مردخوشتیپ کیرکلفت قراره منوبگادحال کردمویه آه بلندکشیدم که انگارجرقه بود باصدای من تاپوسوتینموجردادوافتادروسینم بلنددادمیزدچراایناروقبلانشونم نداده بودی جوووون مثه بالشه جووووون منم جیغ میزدم اره عوضی گازبزن بخورآهههههههکه طاقت نیاوردموهلش دادم اون سمت سریع عرق گیرو دراورد وبازافتادرومسینه هاموچنگ زد منم دادمیزدم کییییییییر من کیررررمیخوام بکنش توکسم داشتم دیوونه میشدم حتی الان ازتعریفش شورتم خیس شده واحساس نیازبه اون کیرکلفتشومیکنمخلاصه شلواروشورتموبایه حرکت دراوردوتاکس چاقمودیده افتادروکسم شروع کردبه لیس وگازداشتم ارضامیشدم که داد زدم بسه منو بگا.اونم معطل نکردکیرشوازاسارت شلوارک درآوردوبهم گفت قمبل کنم منم قمبل کردم وازپشت کردتوکسم خیلی تنگ بود من که قبلاپردم پاره شده بود ازکلفتی کیرمجیدقسمت دیگه مخاط وپرده کسم پاره شد کسایی که باراول کس دادنشون یادشونه میدونن چی میگم دردولذت باهم 5.6دقیقه تلمبه زد که باآه واوه زیادخواهش های بلندم که میگفتم منوبکن بگاعوضی جرم بده بالاخره به اوج لذت رسیدمو ارضاشدم اونم چندلحظه بعدمن وهمه آبوریخت روصورتم منم که عاشقه آب کیرم همه روجلوچشمش لیس زدم وهردوهمونجابی حس افتادیم بعد از اون دوسه بارم جاهای دیگه سکس کردیمو اون دوره کارش تموم شد و از شهر ما رفت…نوشته‌ Roze

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *