پاره شدن سوراخ کونم وقت دادن

0 views
0%

سلام.من هومنم الان 19 سالمه این داستان که میخوام بگم واسه 4 ساله پیشه. من وقتی 15 ساله بودم کون توپولی داشتم بدنم بی مو بود قیافمم به کونیا میخورد واسه همین هم تو مدرسه هم تو فامیل هم تو محل همه تو کفم بودن راستش منم از این موضوع بدم نمیومد ولی دوست نداشتم به خاطر کون دادن پیش دوستام خراب بشم به خاطر همین به کسی امار نمیدادم فقط به پسر خالم (سعید) در حد لاپایی میدادم. من مدرسه میرفتم و نوبت بعداظهر درس میخوندم چون مادر پدرم شاغل بودن صبحا تنها بودم یه روز صبح سعید اومد خونمون منم با شرت بودم که درو باز کردم بعد از سلامو احوال پرسی شلوارشو کشید پایین و گفت بیا منم که همیشه از اون کیر بزرگش میترسیدم رفتم سمتش شروع کردم ساک زدن طوری خوردم که پایان جاهای کیرش خیس خیس بود بعد نشست رو زمینو به من گفت شرتتم دربیار شرتمو دراوردمو نشستم رو کیرش خیلی حال میداد چون فقط لاپم میکردو منم قلقلکم میومد بعد منو بلند کردو اندخت رو تخت خودشم افتاد روم و هی تف میزد به سوراخ کون من ازم پرسید الان تو سوراخت میره؟ منم که بدم نمیومد گفتم نمیدونم اینو کخه گفتم خوشحال شد سره کیرشو کرد تو سوراخم من جیغ بلندی کشیدم اونم بیشتر حشری شد و یه بالشت گذاشت زیر کونم تا بیاد بالا بعد شروع کرد تف زدن دوباره سرشو کرد تو کونم من از شدت درد داشتم بالشتو گاز میگرفتم اونم بی تفاوت داشت فرو میکرد بلشت از اشکای من خیس شده بود من که تا حالا سوراخی نداده بودم با یه کیر کلفت داشتم جر میخوردم تو همین فکرا بودم که دیدحس کردم درد دو برابر شد وقتی برگشتم دیدم اقا سعید نصف کیرشو کرده تو کون من داره تلنبه میزنه تا امدم بگم بسه بقیه کیرشم فرو کرد از درد دیگه نمیتونستم حرف بزنم فقط داشتم گریه زاری میکردم که حس کردم تلنبه زدنش داره تندتر میشه خیلی وحشت ناک بود هر بار که کیرش میرفت تو کونمو میومد بیرون انگار دلو رودمو بالا پایین میکرد بع داز چند دقیقه که تلنبه زد یه سوزش شدید از کونم حس کردم وقتی برگشتم دیدم گوشه سوراخم یکم جر خورده و داره خون میاد ولی سعید نمیفهمید تو اوج لذت بود راستش واسه منم دیگه دردش عادی شده بود بعد از چند لحظه دیدم محکم منو بغل کرده و داره فشار میده فهمیدم ابش داره میاد کونمو شل کردم اونم کیرشو دراورد و ابشو ریخت رو کمرم داغ داغ بود اخ چه حالی میداد یه عالمه اب ریخت رو کمرمبع از چند لحظه کهابش تموم شد کیرشو دید که فهمید یکم خونیه شاشید به خودش رنگو روش پرید منم که بیحال افتاده بودم رو تخت رفت یه دسمال اورد و گذاشت رو سوراخم زیاد وخیم نبود بعد از چند لحظه خونش بد اومد منم رفتم حموومو خودمو شستم اومدم بیرون دیدم رفته خیلی خوش ایندو درد ناک بود ولی تا یه هفته از شدت درد کون دستشویی نمیتونستم برم- هنوزم وقتی یادش میوفتم هوس میکنم بازم بهش بدم.نوشته هومن

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *