پاره شدن کونم

1425
Share
Copy the link

سلام من امیر هسم ۲۰ ساله این داستان برمیگرده به ۶۵ سال پیش (تجربه تلخ خودمه)ماله زمانی که حدودا ۱۴ سالم بود یه بچه کنجکاو بودم درمورد مسائل سکسی هم میدونستم(نمیخوام بگم خیلی مثبت بودم)اما خوب واقعا خودمو کنترل میکردم و جوری بودم که دوستام حتی جرات نکن بخوان بهم این چیزارو بگن هروقت هم بحث میشد من دور میشدم و حتی بعضی از دوستام دیگه جلوم از این حرفا نمیزدن.خوب میرم سر اصل ماجرا یروز یکی از دوستام کشیدم کنار و بهم گفت اول گوش کن و بعد عکس العمل نشون بدهشک کردم اما گفتم بگو گفت بچه ها گفت دادن خیلی کیف داره من چون به تو اعتماد دارم که لاشی نیسی امدم به تو بگم بیایگفتم نهگفت چراول کردمو رفتم ۱۲ هفته هعی پاپیچم شد تا اخر خر شدم و قبول کردم. فلان روز قرار گذاشتیم رفتم خونشون (مامان و باباش خونه مادر بزرگش توی شهرستان بودن)گفت لخشو پس تا برم ک‌ ونم‌و چرب کنم منم اروم شروع کردم لباش دراوردن امدو گفت بخواب رو میز خودم بشینم روش خوابیدم ‌ اولش خوب برام ساک زد و حسابی حشریم کرد (راستش قبلش نه سکس داشتم و نه خود ارضایی)خوب که حشری شدم ازم خواش کرده دستای منو ببنده و خودش منو ارضا کنه منم از روی شهوت گفتم باشهدستامو با طناب بست و دوباره برام ساک زد بعدش اروم اروم امد روسینم نشست و کیرشو یهو کرد تو دهنم و تا ته حلقم فرو کرده نگه داشت حالم بد شد و نفسم بند امد که دراورد و دوباره کرد چند بار اینکارو کرد و چند دقیقه ای مجبورم کرد ساک بزنم (تازه فهمیدم چرا دستامو بسته )امد پایین و پاهامو اورد بالا خواهش کردم بیخیال شه ولی گفت خفه شو و سر کیرشو گذاشت رو سوراخم کیرشو و گرماشو حس میکردم که یهو کرد تو واقعا داشتم پاره میشدم و شروع کرد تند تند تلمبه زدن از روی درد دیگه هیچی به زهنم نمیرسید به جز التماس چند بار التماسش کردم که یهو اعصابش ریخت بهمو زد تو گوشم که گِریَم گرفت و کیرشو دراورد امد سراغ دستام یکیشا باز کرد و بعد بست به اون دستم و اون یکی که به پایه میز وصل بودو باز کرد موهامو گرفت و دنبال خودش کشید از زور درد حتی راه هم نمیتونسم برم با اخ و ناله پرتم کرد رو تخت و شروع کرد چک زدن رو کونم محکم شاید ۴۰ تا چک زد باهرچی دم دستش بود کمربند.دستاش و…… از زور درد که هعی خواهش میکردم گفت تو ادم نمیشی و رفت گوشیشا اورد شروع کرد فیلم گرفتن ازم از بدنو صورتم کل بدن ختی چاک کونمم باز کردو فیلم گرفت دوباره امد کیرشا کرد تو دهنم و فیلم میگرفت و رفت سر کونم دوباره و به طرز خشنی کرد توش و جیغم رفت هوا بلند داد زد جیغ بزن تا بفهمن جر خوردی و دوباره تلمبه زد بعد از ۳۰ دیقه رفتو اسپری زد دوباره امد سراغم همین ماجرا بود تا بعد از ۴۰۵۰ دیقه ابش امد که زد تو گوشم و گفت دهنتو باز کن کیرشو کرد تو دهنمو با چنبار عقب و جلو ابش امد همشو ریخت تو دهنم در اورد و گفت باید قورت بدی به هر بدی که بود مجبورم کرد قورت بدم فیلمو قطع کرد و دستامو باز کرد خودش لباسشو پوشید و هیچی به من نگفت و رفت تو سالن من از زور درد تا امدم بشینم پشتم تیر کشید و مجبور شدم دوباره بخوابم تا یه ۲۰ دیقه بعد با درد از خواب بیدار شدم به هر سختی بود رفتم لباسامو بپوشم اول بلیزمو تنم کردم تا دلا شدم شروالمو بپوشم دوباره حس کردم یکی پشتمه و به سرعت کیرشو کرد تو کونم از درد به خودم پیچیدم که داورد و گفت اگه بخوای به کسی بگی و واسه من شر بشی همین دردو دو برابر میکنم یادت بمونه این درد و رفتمنم سریع لباسامو پوشیدم تا امدم برم گفت بیا کارت دارم رفتم پیشش گفت بشین گفتم باید برم گفت بهونه نیار بگو سوراخم درد میکنه نمیتونم بشینم خودش ادامه داد که و گفت خودت فیلمو پاک کن و قول داد دیگه اینقدر اذیت نکنه و تو گوشم یا چک بهم نزنه اما گفت باید دردشو تحمل کنم و سرو صدا نکنم تعجب کردم مگه میخواد بازم بکونتم ؟؟؟؟گفت اگه میخوای بری برو منم سریع از خدا خواسته از خونه زدم بیرون رفتم خونهتا یه مدت بعدش گفت دوباره باید بیای بهم بدی ترسیدم که انگار فهمید گفت اگه خودم برم و هی اخ و ناله نکنم ارو میکنه منم چون دردش یادم بود گفتم باشه میام چند باری همینجور کونم گذاشت تا اینکه از اون محله رفتیم و دیگه از اون طرف هیچ خبری ندارمدوستان شرمنده داستان اولم بود امید وارم لذت ببرید اما بیشتر برا این گذاشتم که بگم به کسی اعتماد نکنید به هیچ کسممنون که وقت گذاشتید اگه غلطی چیزی توی جمله بود ببخشیدنوشته امیر

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *