پارک جنگلی

0 views
0%

سلاماز خودم شروع میکنم اسمم مریم 21 سالمه قدم 165 وزنم 55 دانشجو تهران هستم این قضیه برای اوایل ابان ماه 1396 هست که با دوست پسرم رضا قرار شد بریم پارک جنگلی چیتگر از رضا بگم یه پسر معمولی با قد 175 و وزن 70 که 23سالشه ساعت 9 رضا اومد دنبالم و راه افتادم وقتی رسیدیم چادر زدیم و یکم چیپس و پفک خوردیم البته همراه با لب بازی و شیطنت نزدیک ظهر که شد رضا مشغول درست کردن اتش شد و منم مشغول اماده کردن جوجه ها برای کباب کردن شدم وقتی اتیش اماده شد رضا مشغول درست کردن کباب شد وقتی داشت کباب درست میکرد منم اذیتش میکردم با سنگ ریزه میزدمش یا با قوطی اب معدنی روش اب میپاشیدم که یدفعه اومد طرفم و محکم لپمو گاز گرفت که جیغم رفت هوا بعد بهم گفت بذار ناهار بخوریم دارم برات دختر ناهار که خوردیم رفتیم داخل چادر زیپ در و پنجره ها رو کشیدیم من که به خاطر گازی که گرفته بود باهاش الکی قهر کرده بودم پشتمو کردم بهش با مانتو دراز کشیدم رضا اروم دراز کشید و از پشت بغلم کرد و شالمو دراورد بعد اروم سینه هامو که سایز 75 میشن رو گرفت و کنار گوشم گفتمنو موقع کباب درست کردن میزدی اره حالا بهت میگم اذیت کردن من چه عاقبتی داره سرتق خانوم و بعدش محکم سینمو فشار داد که منم از روی درد اروم گفتم اخخخ رضااا نکن درد میگیره بعد دکمه های مانتومو باز کرد و از تنم دراورد تابمم دراورد با کمک خودم اروم سینه هامو از رو سوتین صورتیم میمالید منم دستمو گذاشته بودم رو دستش و دستشو میمالیدم بعد منو برگردوند طرف خودش و لبامو محکم میخورد دستش لای موهای مشکیم بود اروم دستشو برد پشتم و سوتینمو باز کرد دراورد سرشو برد پایین نوک سینه هامو میخورد و میگفتممه های خودمه فقط مال منمه.منم اه ونالم دراومده بود و اروم اهههه میکشیدم دستشو اروم برد و دکمه های شلوارمو باز کرد منم با کمک خودش تیشرتشو دراوردم باز تو بغل هم دراز کشیدیم و لبای همو میخوردیم دستشو از پشت شلوارم به زور برد تو و کونمو محکم چنگ میزد بعد دستشو دراورد و رفت بین پاهام نشست و شلوار و شرتمو دراورد دستشو کشید رو کسم و اروم زبونشو کشید رو کسم و شروع کرد به خوردن کسم منم خیلی اروم اه و ناله میکردم من پوستم سبزس و رضا عاشق رنگ پوستمه زبونشو تند تند میکشید رو کسم که ارضا شدم و رضا بلند شد شلوار و شرتشو دراورد اروم کیر 14 سانتیشو مالید و انگشت کرد رو کسم یکم که مالید و انگشت کرد کیرشو رو کسم بلند شدم و براش یه ذره خوردم کیرشو بعد دراز کشیدم و رضا نشست پشت پاهام و کونمو باز کرد و اب دهنشو ریخت لای کونمو با انگشت اب دهنشو مالید و انگشت کرد لای کونم سوراخمو خیس کرد بعد اروم اروم کیر 14 سانتیشو که زیادم کلفت نیست رو کرد تو کونم قبلا هم چند بار از کون داده بودم بهش شروع کرد تو کونم تلمبه زدن و محکم تا اخر کیرشو فشار میداد تو کونم که بعد حدود دو دقیقه محکم کیرشو فشار داد تو کونم و ابشو ریخت داخل کونم که داغیش دلمو میسوزوند اینو خیلی دوست داشتم بعد کیرشو دراورد و من کونمو با دستمال کاغذی پاک کردم و لباسامونو پوشیدیم و بغل هم خوابیدیم و ساعت سه چهار وسایلمونو جمع کردیم منو رسوند خونه و خودشم رفت خونه…نوشته مریم

Date: February 5, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *