پرند هم دانشگاهی

0 views
0%

سلام من اسمم امید 28 سالمه این خاطره که براتون تعریف میکنم مال سال قبل یعنی سال 89 من دانشجوی گرافیکم خودمم یه دفتر کار کچولو دارم با دستگاه چاپ اکثر دانشجوها تو دانشگاه منو می شناسن. تو دانشگاه پایان ترم همه پرینتاشون میارن پیش خودمبریم سر اصل مطلب عصر ساعت 6 تو دفترم بودم داشتم طراحی میکردم که یکی از دانشجوهای دختر دانشگاه امد تو اسمش پرند بود قدش کوتاه بود وخیلی هم لاغر ولی قیافه ملسی داشت بعد از سلام و احوال پرسی یه سی دی داد دستم گفت یه چتد تا پرینت دارم سی دی رو گرفتم فایلارو باز کردم 8 تا کار 50*70 داشت گفتم رو چه کاغذی میخوای گفت هر کدومش که ارزون تره من قیمت بهش گفتم گفت بزنید براممن شروع کردم به زدن پرینتها چون کاغذ ارزون قیمتی بود یکم کیفیت کار امد پائین دیدم نارحت شد و گفت بقیه ش نزنید فلان استادو که می شناسی که چقدر به رنگ حساسه گفتم خوب بزار کاغذ خوب پرینت بگیرم تا رنگها خوب در بیاد یکم من و من کرد گفت اخه پول زیاد همراه ندارم وضع ظاهریش توپ بود مشخص بود که برا لباس خوب خرج میکنه موندم چی بگم گفتم خوب ایراد نداره بعدن ازتون میگیرمقبول کرد و من پرینت هاشو زدم ور رفت و 24 هزارتومن به من بدهکار موندیک هفته از اون روز گذشت توی دانشگاه منو دید و گفت عصر دفترین بیام پیشتون گفتم هستم بیاعصری امد و گفت یه چند تا کار دیگه هم داره فقط پدرم برام پول نفرستاده اگه میشه زحمت اینارو هم بکشید یک جا باهاتون حساب میکنمقبول کردم وداشتم کاراشو پرینت می گرفتم که سر صحبت باز کردگفت خوش به حال دوست دخترتگفتم چه طور مگهگفت اخه خیلی مهربون هستینممنونم نظر لطف شماستدوست دخترت از بچه های خود دانشگاههدوست دختر ندارمچرافرصت نمیکنم سرم خیلی شلوغه هم کار هم دانشگاهولی اینطور که نمیشه ادم از تنهای دق میکنهفعلا که دق نکردمبه شوخی گفتم اخه کی بامن دوست میشهگفت تو دانشگاه به هر دختر اشاره کنی باهات دوست میشهگفتم یکیش خودت دوست دخترم میشجا خورد …… گفت چرا که نهاگه بخوای می تونم دوست دخترت باشمبه شوخی گفت نه ممنون من این کاره نیستمگفت هر طور راحتیکاراشو تحویل دادم و گفتم پول دستت امد حساب یادت نرهیکم ناراحت شد و رفت با دخترای دانشگاه به خاطر کارم دوست نمیشدم چون اون موقع باید مجانی کار میکردمگذشت 3 روز بعد یه اسمس ناشناس برام امدخوندمش فهمیدم پرندگفتم چی کار داری زنگ زدروز پنچ شنبه بود ساعت 4بعد از ظهرگفت واقعیتش کامپیوترم مشکل داره سنگینه نمی تونم ببرم بیرون درست کنن اگه میشه برام درست کنیگفتم میام از دم در میگیرمادرس داد پاشدم رفتم رسیدم دم خونش زنگ زدم به موبایلش گفتم پائینم درو باز کرد گفت اروم بیا بال نمی تونم برش دارمرفتم بالا درو از کرد رفتم تو یه شلوار لی تنش بو با پیراهن گشاد با یه روسری مثلارفتم تو سلام و احوال پرسی کردیم گفت بریم تو اتاقرفتیم تو اتاق خوابش وای چی می دیدم کلی لباس زنونه شورت و سوتین تاپ هرچی دلت بخوادخداییش تا اون روز به فکر کردنش نبودم اصلکامپیوتر نشون داد برداشتم و خدا حافظی کردم و رفتمتا ساعت 6 با کامپیوترش درست کردمگفتم بزار یه چرخی تو کامپیوترش بزنم ببینم کار گرافیکی چی داره کپی بگیرمبعد کلی گشتن وکپی یه فولدر پر عکس از خودش پیدا کردمچیگری بود لامصب برا خودش اصلا اینطور فکر نمی کردم در بارش ول چیز بودااااااااااااااااااااااااا؟توی چند تا از عکساش یکم چاق تر و پرتر بود عکساشم کپی زدم و زنگ زدم و بردم کیسو بهش دادمشب تا صبح تو فکرش بودم نتونستم بخوامصبح رفتم تو دانشگاه بعد کلاس دنبالش گشتم دیدم نیست نیومدهداشتم از دانشگاه میزدم بیرون که دیدم از یه ماشین هیوندا پیاده شد با خنده خداحافظی کرد فهمیدم یه کاری هست این قضیهماشینه که رفت داشت میومد به طرف دانشگاه که جلوش سبز شدمسلام کردم جواب دادگفت بیا تو کارت دارم رفتم تو رفتیم بوف دوتا چای گرفتم سر صحبت باز کردم باهاش که اون مرده کی بود گف بیخیال شتر دیدی ندیدیبهش گفتم چاق تر بودی خوشگل تر بودیگفت از کجا میدونی من چاق تر ……………نامرد عکسامو نگاه کردیبا دستش زد به پشتم گفت خیلی نامردی…..بعد اون روز راحتر بودم باهاشیه هفته گذشت روزه دوشنبه بود بدجور هوس کس کرده بودمکلی فکر کردم دیدم کسی نیست که یهو پرند یادم افتادگفتم زنگ میزنم روراست بهش میگم اگه شد شد اگه نه ………………زنگ زدم بهشبعد سلام احوال پرسی نتونستم بگم حرف عوض کردم گفتم قرضتو کی میدیگفت باور کن خرجم زیاده نمیرسمیهو گفتم خوب بجاش یه کار دیگه می کنی برامچیکاردوست دختر………….؟دوست دختر چی ؟دل زدم به دریا گفتم دوست دختر سکس میخوامیکم سوکوت کرد بعد گفت بزار فکر کنمو قطع کردداشتم دیونه می شدم ابروم تودانشگاه میرفت کلی ب خودم بد بی راه گفتمعصر شد ساعت 7 بود که پرند اومد تو دفترمشاخ در اوردم گفتم الانه که کلی فحشم بده که جنده لاشی ………سلام کرد نشستبی مقدمه گفت تو در مورد من چی فکر میکنیگفتم هیچی فکر ب به سرت نزنه حتی فکرم نکردم که خدای نکرده تو دختره بدی هستیسکس یه نیازه هم نیاز تو هم من گفتم اگه خاستیسکوت کرد بعد گفت من میدونم سکس یه نیازه ولی اینجا ایرانهگفتم خوب کسی قرار نیست بفهمه…کلی باهم حرف زدیم یک ساعت پایان رو مخش کار کردمبعد کلی حرف منطق فلسفه راضیش کردیم گفت یه شرط دارهداشتم بال در می اوردمگفتم چی گفت تو دانشگاه کسی نباید بفهمهابروی هردومون میرهقبول کردم و خداحافظی کردیمبهش قول دادم تا اخر دانشگاه پیرنت مجانی براش بزنم خندید و رفتفردا صبح رفتم حموم وبه خودم رسیدم کلی صاف صوف کلی عطررسیدم دفتر روز سه شنبه کلاس نداشتیماس مس دادم که پیرینت نداریزنگ زد گفت دیونه و خندید گفتم من بدجور تو کفتماولش ناز کرد که کلی کار دارم ولی گفت ساعت 12 بیا خونه ما تو دفتر کارت نمیشه قبول کرمداشتم از شق درد می ردم رفتم از دارو خونه اسپری بگیرم خانم بود خجالت کشیدم برگشتمساعت 12 رسیدم دم درشون تک زدم درو باز کردرفتم تو وااااااااااااااااااای چی میدیدمچیگری شده بودتازه از حموم در امده بو چون بوی خیلی خوبی میداد نشستیم کمی با هم صحبت کردیم برام شربت اورد ونشست کنارم شربت و خوردم گفتم از عسل لبات تو ش ریختی خندید اروم دستمو انداختم دور گردنش صورتشو بوسیدم بعد رفتم سراغ لباش یه چند دقیقه ای لباشو خوردم اونم داشت هم کاری میکرددستشو انداخت دور گردنم و بغلم کردسینه هاش چسبید بهم کوچیک بودن ولی خیلی باحال بود داشتم اتیش می گرفتم اونم داغ شده بود یه تاپ سبز خوشگل تنش بود اروم از تنش در اوردم سوتین نبسته بود شروع کردم به خوردن سینه هاش داشت اروم ناله میکرد صداش خیلی ناز بود اروم رفتم سراغ شکمش بوسیدمش گفت پیراهنتو در بیار کمک کرد درش اوردمشورع کرد سینه هامو مالیدن رفت سراغشون با زبونش داشت بازی میکرد باهاشون بعد شروع کرد میک زدن خیلی حال میداد امتحان کنید ادم یه چوری میشه دستم بردم به طرف رونش شورع کردم به مالیدن بعد امد سرغ لبام رو کاناپه بودیم امد رو رو پاهام نشست و لب توپ ازم گرفت بعد سینه هاشو اورد جلوی دهنم منم شروع کردم به خوردنشون با دستمم کونشو نوازش میکردم اروم شلوار راحتیشو دادم پائین یه شرت سفید کچولو تنگ تنش بود داشتم از حشر میمردم کیرم داشت میترکید پاشد و شلوارشو کامل در اورد شروع کرد به قر دادن کونش و تکون میداد داشتم دیونه میشدم نمی زاشت نزدیکش بشم بعد کلی قر نزدیکم شد دستشو کشید رو کیرم و اروم کمربندمو باز کرد تو کف شرتش بودم میخواستم ببینم اون زیر چی داره اروم شلوارو شرتمو در اورد خندی گفت نازه بعد یه بوس حسابی از کرم کرد شروع به ساک زدن کرد داشتم منفجر میشدم هر بار که بالا پائین میکرد می گفتم الانه که ابم باید گفتم داره ابم میاد ولم نکرد تند تر ساک زد ابم با تموم قدرت تو دهنش خالی کردم همش بیرون ریخت توی لوان شربت گفتم ببخشید خندید دوباره اومد سراغم خودش بهم میمالید با کسش نشست رو کیرم شروع کر به قر دادن رو کیرم دوباره شق کردم گفتم حالا نوبت منه گذاشتمش رو کاناپاه گفت بریم تو اتاق رو تخت دراز کشید روتخت اروم شرتشو در اوردم وااااااااااااااااااااااااااااااااااااای تو عمرم حتی تو فیلم هاهم همچین کس نازی ندیده بودم کوچولو و تو دل برو سفید مثل برف داشتم بال در میاوردم که یه همچین کسی دستم افتاده شروع کردم به خوردن داشت ناله میکرد اروم میگفت بخور همش ماله خودته بخور تن تر بخور لسیش بزن فکر کنم 10 دقیقه کسش خوردم بدجور اه ناله میکرد لرزید و ارضا شد ابش امد و دهنم خوشمزه بود خداییشبغلش کردم تا نفس تازه کنه کنارش خوابیدم وشروع کردم به نوازش یه چند دقیقه همین طور گذشت بعد اروم اومد روم نشست با کسش روی کیرمدیدم اره با دستش کیرمو تنظیم میکنه رو کسش گفتم مگه دختر نیست گفت نه گفتم کی گفت ساکت الان وقتش نیست بعدااینو گفت یه لحظه حس کردم کیرم رفت تو دستگاه پرس له شد کسش خیلی تنگ بود بعدا گفت که کسش تنگی دهانه چی چی داره به هر حال صداش در امد دوباره من داشتم پرواز میکردم الان که می نویسم باور کنین دارم از شق درد میمرم داشت رو با لا پائین می کردیه چند دقیقه این کارو کرد اومد پائین یکم دیگه برام ساک زد کیرم داشت منفجر میشد خوابید پاهاشو داد بالا صحنه باحالی بود کیرمو کردم تو کوسش شروع کردم به تلمبه زدن اه اوهش رفته بود هوا هی می گفت تند تر تندر جرم بده پارم کن دیدم دوباره ارضا شد برش گردوندم سگی خوابوندم خاستم بزارم کونش نزاشت رفتم سراغ کسش دوباره شروع کردم بعد چند دقیقه داشت ابم میوم برش گردوندم ریختم رو سینه هاش بغلش کردم بوسش کردم و تشکر کردم ازش رفتیم دوش گرفتیم ناهار خوردیم باهم دست پختشم مثل سسکش خیلی خوب بود تا چند ماه قبل هم باهاش سکس داشتم هفته ای چند بار درسش که تموم شد رفت شهرشونامید وارم خوشتون امده باشه ببخشید اگه غلط املائی داشت نظر بدین اگه خوشتون بیاد بازم از سکس با پرند جونو براتو مینویسمنوشته‌ امید

Date: نوامبر 25, 2018

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *